PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace) - MB130P62
Anglický název: Plant anatomy and morphology
Český název: Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB130P35
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomiez/index.html
Garant: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
N//Je neslučitelnost pro: MB130P35
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (15.06.2005)
Základní kurz rostlinné anatomie a morfologie. Seznamuje se základy stavby rostlinných buněk, pletiv a orgánů vegetativních i generativních. Zdůrazňuje vztahy mezi strukturou a funkcí, mezi strukturou a prostředím, a ukazuje vývoj stavby rostlinných organismů.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (22.09.2011)

Votrubová,O.: Anatomie rostlin, Vydavatelství Karolinum,UK Praha 2011.

Slavíková, Z.: Morfologie rostlin, Vydavatelství Karolinum,UK Praha 2002.

Votrubová,O.: Anatomie rostlin, Vydavatelství Karolinum,UK Praha 2001.

Pazourek, J., Votrubová O. : Atlas of Plant Anatomy. Peres, Prague, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (24.10.2012)

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na praktických cvičeních (viz níže).

Za aktivní účast na cvičení se považuje:

1. Účast na cvičení - Je možné akceptovat maximálně dvě omluvené absence za semestr. Nahrazování cvičení je obvykle nemožné, či velmi problematické, vzhledem k velkému počtu posluchačů a kapacitě učeben. V případě delší absence je nutno individuálně domluvit další postup buď s vedoucím cvičení nebo s přednášejícím.

2. Správně vedené protokoly - Protokoly musí být na konci každého praktického cvičení zkontrolované a odsouhlasené vedoucím cvičení.

Zkouška probíhá formou testu z anatomické i morfologické části - součástí jsou i otázky k mikrofotografiím anatomických a morfologických struktur a schémat. Na základě výsledku testu student bude oklasifikován.

Klasifikace: Výborně: 90-100 %, Velmi dobře: 80-89,5 %, Dobře: 70-79,5 %

V případě absolvování druhého opravného termínu může být zkouška kombinovaná a skládá se ze vstupního testu a případné ústní části zkoušky. Pokud výsledek vstupního testu bude alespoň dobrý, pak ústní část může být minimalizována. Test a ústní část zkoušky nemusí proběhnout v jeden den.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (22.09.2011)

1. Přednáška: Jana Albrechtová

Úvod do anatomie rostlin a rostlinná buňka a její součásti

Historie oboru, úloha rostlinné anatomie v současné biologii rostlin, vztah s ostatními biologickými disciplínami. Vývoj oboru: Definice anatomie rostlin, historické milníky

Charakteristika rostlinných organismů. Vývoj a charakteristika rostlin

Fylogeneze buněk: Prokaryotní x eukaryotní buňka, rozdíl od buňky živočišné,

Rostlinná buňka a její součásti: úvod, typické rostlinné struktury: vakuola, plastidy, membránové systémy, buněčná stěna

2. Přednáška: Jana Albrechtová

Histologie I.

Meristémy, jejich úloha v růstu a vývoji rostlin

Klasifikace rostlinných pletiv:

jednoduchá pletiva: Parenchym, kolenchym a sklerenchym.

  • trvalá, složená pletiva:

struktura a funkce pletiv krycích

Pletiva základní

3. Přednáška: Jana Albrechtová

Stonek 1: anatomická stavba

Systém pletiv vodivých

Uspořádání cévních svazků

Stonek: anatomická stavba

4. Přednáška: Jana Albrechtová

Kořen 1: anatomická stavba a symbiózy kořene

obecná charakteristika

meristém kořene a kořenová čepička - ontogeneze kořene

anatomická stavba:

rhizodermis

primární kůra (exodermis - endodermis)

centrální válec (uspořádání cévních svazků) vznik postranních kořenů

Environmentální adaptace kořene:

  • mykorhiza: základní typy
  • kořenové hlízky
  • nemykorhizní rostliny: clusterové kořeny
  • vodní a mokřadní rostliny

5. Přednáška: Eva Dušková

Úvod do morfologie rostlin, stonek 2 a kořen 2

Morfologie - historický vývoj a současná morfologie, osobnosti, přístupy, otázky, metody

Příklady srovnávací morfologie - vznik sukulence

Často používané pojmy - homologie, homoplázie, paralelismus, konvergence, …

Morfologické důsledky vstupu na souš - diferenciace rostlinného těla, současný stav - bezcévné x cévnaté rostliny

Vznik orgánů - telomová a enační teorie

Základní stavba rostl. těla, fytomery

Základní charakteristiky rostlinných orgánů - pozice, souměrnost, odění, povrch

KOŘEN

Funkce, základní vlastnosti, základní stavba, rekordy a kuriozity

Větvení kořenů - dichotomické, postranní

Pojmy - radikula, allorhizii, homorhizie

Kořenový systém - extenzivní, intenzivní

Metamorfózy kořene a jejich funkce - hlízy, asimilační kořeny, vzdušné kořeny, pneumatofory, haustoria, kořenové úponky, chůdovité kořeny, symbióza s hlízkovitými bakteriemi, mykorhiza - video ukázka

STONEK

Funkce, základní vlastnosti, základní stavba, rekordy a kuriozity

Členění na nody a internodia - délka internodií, makroblasty, brachyblasty, listové růžice, zdánlivé přesleny, …

Typy stonku - lodyha, stvol, stéblo, kmen

Postavení stonku

Pupeny - postavení (terminální, úžlabní), typy (listové, květní), rašení, ochrana, přídatné pupeny (kolaterální, seriální)

Větvení stonku - dichotomické, axilární, monopodium, sympodium

Kauliflorie

Metamorfózy stonku a jejich funkce - kolce, trny, fylokladia, úponky, výběžky, oddenky, hlízy, cibule, pacibulky, stonkové sukulenty

6. Přednáška: Jana Albrechtová

Sekundární tělo rostlin: Druhotné tloustnutí

Druhotné tloustnutí: sekundární tělo rostlin

Kambium

Deuteroxylém - typy dřeva

Deuterofloém

Dendrochronologie

Felogen

Sekundární krycí pletiva: periderm, borka, čočinky

7. Přednáška: Jana Albrechtová

List 1

List: anatomická stavba

Krycí pletiva listu: (průduchy, pokožkové buňky, trichomy)

Mezofyl

Cévní svazky, žilnatina

Rozdíly dvouděložné x jednoděložné: žilnatina, řez

Strukturální adaptace k prostředí

Vliv environmentálních faktorů na anatomickou stavbu listu

8. Přednáška: Eva Dušková

List 2

Funkce, základní vlastnosti, rekordy ve velikosti a trvání

Evoluce listů, mikrofyly, megafyly

Typy listů - jednoduché (celistvé, členěné), složené (zpeřené, dlanitě složené)

Části listu - čepel, řapík, báze, pochva, palisty, vřeteno, jařmo

Přisedání listu na stonek, tvar listové čepele

Anizofylie, heterofylie - příklady

Listová žilnatina - typy (vidličnatá, zpeřená, znožená…)

Vernace a estivace listů

Listové formace - dělohy, šupiny, asimilační listy, listeny, listence, květní části

Fylotaxe - postavení listů na stonku (vstřícné, přeslenité, střídavé - distichie, spirostichie)

Genetická spirála, úhel divergence, ortostichy

Trvání listů na lodyze

Metamorfózy listu - cibule, trny, úponky, rhizofyl, fylodium, listy epifytů a masožravých rostlin

Habitus a délka života rostlin - byliny, polokeře, keře, stromy; polykarpní, monokarpií

Životní formy rostlin - fanerofyty, geofyty, terofyty, …

9. Přednáška: Eva Dušková

Rozmnožování rostlin

Základní typy - nepohlavní (vegetativní, sporami, agamospermie), pohlavní

Vegetativní - klony, klonální růst, polykormony, vegetativní diaspory (rozmnožovací pupeny, pacibulky, nepravá viviparie…)

Pohlavní rozmnožování - isogamie, oogamie; rodozměna

Rozmnožování sporami u výtrusných cévnatých r.: spora n - gametofyt - gametangia (antheridia, archegonia) - gamety - (2n) zygota - sporofyt - sporangium - (R!) - spora

Isosporie → heterosporie

Pohlavní rozmnožování mechorostů: isosporie, převaha G - lodyžka s lístky, S - štět s tobolkou

Pohlavní rozmnožování isosporických plavuní a heterosporických vranečků: S převažuje nad G, G - prothallium (prokel) - archegonia a antheridia, bičíkaté spermatozoidy

Pohlavní rozmnožování přesliček: S převažuje nad G, strobilus, sporangiofor, sporangium, spory s hapterami, isosporie, dvoudomý G, polyciliátní spermatozoidy

Pohlavní rozmnožování kapradin: S převažuje nad G; výtrusnicová kupka, stopkatá sporangia, polyciliátní spermatozoidy

Pohlavní rozmnožování semenných rostlin: heterosporie, redukce G, závislý na S

Homologie s výtrusnými rostlinami - semena, pylová zrna, plodolisty…

Evoluce vajíčka

Pohlavní rozmnožování nahosemenných rostlin (jehličnany, cykasy, jinany): strobily, semenná a podpůrná šupina, pylová zrna, opylení, vývoj pylové láčky a jednoduché oplození, haploidní endosperm, vývoj oplozeného vajíčka v semeno; spermatozoidy u cykasů a jinanů

10. Přednáška: Eva Dušková

Květ 1

Funkce, rekordy ve velikosti a trvání

Fylogeneze květu - teorie pseudanthiová a euanthiová

Květní části - stopka, lůžko, obaly, andreceum, gyneceum

Typy květů - pohlavnost (jednodomé a dvoudomé r.), inzerce květních orgánů (spirální, cyklické), počet cyklů (polycyklické, oligocyklické), souměrnost (aktinomorfní, zygomorfní), otvírání (chasmogamické, kleistogamické)

Květní diagram, květní vzorec

Květní stopka - resupinace, perikladium

Květní lůžko - typy, češule (hypantium)

Květní obaly - kalich, koruna, okvětí, achlamydní květy, fornices, ostruhy

Speciální koruny (květy) - Asteraceae, Fabaceae

Nektária - florální a extraflorální

Andreceum - tyčinka (nitka, prašník, konektiv), původ a evoluce tyčinek

Ontogenetický vztah C a A - případová studie

Staminodium, petalizace, tyčinky dvoubratré, čtyřmocné, synandria…; gynostegium, gynostemium

Pyl - tvar, apertury, tetrády, pseudomonády, brylky, …

Gyneceum - původ a evoluce plodolistů, plodolisty u vyhynulých skupin, pestík (blizna, čnělka, semeník, stylodium), typy gynecea, placentace, postavení semeníku, vajíčko (mikropyle, chaláza, poutko)

11. Přednáška: Eva Dušková

Květ 2

Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze - dvojbuněčná a trojbuněčná pylová zrna, vegetativní a generativní jádro, pylová láčka, spermatické buňky

Megasporogeneze a megagametogeneze - nucelus, megaspora, zárodečný vak, antipody, synergidy, vaječná buňka

Hlavní typy zárodečného vaku - monosporický, bisporický, tetrasporický

Opylení - autogamie, allogamie, kleistogamie, proterandrie, proterogynie, heterostylie,

Morfologické změny v květech podle typu opylovače (zoogamie, hydrogamie, anemogamie)

Oplození - klíčení pylového zrna, synergidy, filiformní aparát, dvojité oplození, triploidní endosperm

Vývoj semene - osemení, endosperm, perisperm, embryo

Embryogeneze - diferenciace embrya, zralé embryo (dělohy, radikula, hypokotyl, apikální meristém)

Klíčení semen - hypogeické, epigeické, jednoděložné

Apomixie - agamospermie - vznik, význam

12. Přednáška: Eva Dušková

Květenství

Definice, význam, listeny, rekordy

Květenství x terminální květ

Klasický přístup k dělení květenství - jednoduchá, složená

Hroznovitá květenství a jejich odvozování - lata, hrozen, klas, jehněda, palice, klásek, okolík, strboul, úbor

Vrcholičnatá květenství a jejich odvozování - vrcholík, dicházium, vidlan, lichopřeslen, svazeček, klubíčko, srpek, vějířek, šroubel, vijan

Neobvyklá květenství - pseudanthium, syconium, cyathium

Evoluční typy květenství - proměny květenství u příbuzných taxonů

PLODY

Definice, funkce, rekordy a zajímavosti

Stavba plodu - perikarp (exokarp, mezokarp, endokarp), semena, partenokarpie

Pukání plodů

Dělení plodů - apokarpní, cenokarpní, pukavé, nepukavé, rozpadavé, suché, dužnaté

Apokarpní pukavé - měchýřek, lusk

Apokarpní nepukavé - bobule, peckovice, nažka,

Souplodí

Cenokarpní pukavé - tobolka, šešule, šešulka

Cenokarpní nepukavé - nažka, oříšek, obilka, bobule, peckovice

Cenokarpní rozpadavé - poltivé (schizokarpium), lámavé (struk, tvrdka)

Plodenství - volné, sdružené

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK