PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace) - MB130P62
Anglický název: Plant anatomy and morphology
Český název: Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace)
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB130P35
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/anatomiez/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Mgr. Jakub Hojka
Mgr. Adam Hrouda
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Zuzana Kubínová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.
RNDr. Barbora Radochová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Štěpánová
Mgr. Anna Větvičková
Je neslučitelnost pro: MB130P35
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (15.06.2005)
Základní kurz rostlinné anatomie a morfologie. Seznamuje se základy stavby rostlinných buněk, pletiv a orgánů vegetativních i generativních. Zdůrazňuje vztahy mezi strukturou a funkcí, mezi strukturou a prostředím, a ukazuje vývoj stavby rostlinných organismů.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (22.09.2011)

Votrubová,O.: Anatomie rostlin, Vydavatelství Karolinum,UK Praha 2011.

Slavíková, Z.: Morfologie rostlin, Vydavatelství Karolinum,UK Praha 2002.

Votrubová,O.: Anatomie rostlin, Vydavatelství Karolinum,UK Praha 2001.

Pazourek, J., Votrubová O. : Atlas of Plant Anatomy. Peres, Prague, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (24.10.2012)

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na praktických cvičeních (viz níže).

Za aktivní účast na cvičení se považuje:

1. Účast na cvičení - Je možné akceptovat maximálně dvě omluvené absence za semestr. Nahrazování cvičení je obvykle nemožné, či velmi problematické, vzhledem k velkému počtu posluchačů a kapacitě učeben. V případě delší absence je nutno individuálně domluvit další postup buď s vedoucím cvičení nebo s přednášejícím.

2. Správně vedené protokoly - Protokoly musí být na konci každého praktického cvičení zkontrolované a odsouhlasené vedoucím cvičení.

Zkouška probíhá formou testu z anatomické i morfologické části - součástí jsou i otázky k mikrofotografiím anatomických a morfologických struktur a schémat. Na základě výsledku testu student bude oklasifikován.

Klasifikace: Výborně: 90-100 %, Velmi dobře: 80-89,5 %, Dobře: 70-79,5 %

V případě absolvování druhého opravného termínu může být zkouška kombinovaná a skládá se ze vstupního testu a případné ústní části zkoušky. Pokud výsledek vstupního testu bude alespoň dobrý, pak ústní část může být minimalizována. Test a ústní část zkoušky nemusí proběhnout v jeden den.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (22.09.2011)

1. Přednáška: Jana Albrechtová

Úvod do anatomie rostlin a rostlinná buňka a její součásti

Historie oboru, úloha rostlinné anatomie v současné biologii rostlin, vztah s ostatními biologickými disciplínami. Vývoj oboru: Definice anatomie rostlin, historické milníky

Charakteristika rostlinných organismů. Vývoj a charakteristika rostlin

Fylogeneze buněk: Prokaryotní x eukaryotní buňka, rozdíl od buňky živočišné,

Rostlinná buňka a její součásti: úvod, typické rostlinné struktury: vakuola, plastidy, membránové systémy, buněčná stěna

2. Přednáška: Jana Albrechtová

Histologie I.

Meristémy, jejich úloha v růstu a vývoji rostlin

Klasifikace rostlinných pletiv:

jednoduchá pletiva: Parenchym, kolenchym a sklerenchym.

  • trvalá, složená pletiva:

struktura a funkce pletiv krycích

Pletiva základní

3. Přednáška: Jana Albrechtová

Stonek 1: anatomická stavba

Systém pletiv vodivých

Uspořádání cévních svazků

Stonek: anatomická stavba

4. Přednáška: Jana Albrechtová

Kořen 1: anatomická stavba a symbiózy kořene

obecná charakteristika

meristém kořene a kořenová čepička - ontogeneze kořene

anatomická stavba:

rhizodermis

primární kůra (exodermis - endodermis)

centrální válec (uspořádání cévních svazků) vznik postranních kořenů

Environmentální adaptace kořene:

  • mykorhiza: základní typy
  • kořenové hlízky
  • nemykorhizní rostliny: clusterové kořeny
  • vodní a mokřadní rostliny

5. Přednáška: Eva Dušková

Úvod do morfologie rostlin, stonek 2 a kořen 2

Morfologie - historický vývoj a současná morfologie, osobnosti, přístupy, otázky, metody

Příklady srovnávací morfologie - vznik sukulence

Často používané pojmy - homologie, homoplázie, paralelismus, konvergence, …

Morfologické důsledky vstupu na souš - diferenciace rostlinného těla, současný stav - bezcévné x cévnaté rostliny

Vznik orgánů - telomová a enační teorie

Základní stavba rostl. těla, fytomery

Základní charakteristiky rostlinných orgánů - pozice, souměrnost, odění, povrch

KOŘEN

Funkce, základní vlastnosti, základní stavba, rekordy a kuriozity

Větvení kořenů - dichotomické, postranní

Pojmy - radikula, allorhizii, homorhizie

Kořenový systém - extenzivní, intenzivní

Metamorfózy kořene a jejich funkce - hlízy, asimilační kořeny, vzdušné kořeny, pneumatofory, haustoria, kořenové úponky, chůdovité kořeny, symbióza s hlízkovitými bakteriemi, mykorhiza - video ukázka

STONEK

Funkce, základní vlastnosti, základní stavba, rekordy a kuriozity

Členění na nody a internodia - délka internodií, makroblasty, brachyblasty, listové růžice, zdánlivé přesleny, …

Typy stonku - lodyha, stvol, stéblo, kmen

Postavení stonku

Pupeny - postavení (terminální, úžlabní), typy (listové, květní), rašení, ochrana, přídatné pupeny (kolaterální, seriální)

Větvení stonku - dichotomické, axilární, monopodium, sympodium

Kauliflorie

Metamorfózy stonku a jejich funkce - kolce, trny, fylokladia, úponky, výběžky, oddenky, hlízy, cibule, pacibulky, stonkové sukulenty

6. Přednáška: Jana Albrechtová

Sekundární tělo rostlin: Druhotné tloustnutí

Druhotné tloustnutí: sekundární tělo rostlin

Kambium

Deuteroxylém - typy dřeva

Deuterofloém

Dendrochronologie

Felogen

Sekundární krycí pletiva: periderm, borka, čočinky

7. Přednáška: Jana Albrechtová

List 1

List: anatomická stavba

Krycí pletiva listu: (průduchy, pokožkové buňky, trichomy)

Mezofyl

Cévní svazky, žilnatina

Rozdíly dvouděložné x jednoděložné: žilnatina, řez

Strukturální adaptace k prostředí

Vliv environmentálních faktorů na anatomickou stavbu listu

8. Přednáška: Eva Dušková

List 2

Funkce, základní vlastnosti, rekordy ve velikosti a trvání

Evoluce listů, mikrofyly, megafyly

Typy listů - jednoduché (celistvé, členěné), složené (zpeřené, dlanitě složené)

Části listu - čepel, řapík, báze, pochva, palisty, vřeteno, jařmo

Přisedání listu na stonek, tvar listové čepele

Anizofylie, heterofylie - příklady

Listová žilnatina - typy (vidličnatá, zpeřená, znožená…)

Vernace a estivace listů

Listové formace - dělohy, šupiny, asimilační listy, listeny, listence, květní části

Fylotaxe - postavení listů na stonku (vstřícné, přeslenité, střídavé - distichie, spirostichie)

Genetická spirála, úhel divergence, ortostichy

Trvání listů na lodyze

Metamorfózy listu - cibule, trny, úponky, rhizofyl, fylodium, listy epifytů a masožravých rostlin

Habitus a délka života rostlin - byliny, polokeře, keře, stromy; polykarpní, monokarpií

Životní formy rostlin - fanerofyty, geofyty, terofyty, …

9. Přednáška: Eva Dušková

Rozmnožování rostlin

Základní typy - nepohlavní (vegetativní, sporami, agamospermie), pohlavní

Vegetativní - klony, klonální růst, polykormony, vegetativní diaspory (rozmnožovací pupeny, pacibulky, nepravá viviparie…)

Pohlavní rozmnožování - isogamie, oogamie; rodozměna

Rozmnožování sporami u výtrusných cévnatých r.: spora n - gametofyt - gametangia (antheridia, archegonia) - gamety - (2n) zygota - sporofyt - sporangium - (R!) - spora

Isosporie → heterosporie

Pohlavní rozmnožování mechorostů: isosporie, převaha G - lodyžka s lístky, S - štět s tobolkou

Pohlavní rozmnožování isosporických plavuní a heterosporických vranečků: S převažuje nad G, G - prothallium (prokel) - archegonia a antheridia, bičíkaté spermatozoidy

Pohlavní rozmnožování přesliček: S převažuje nad G, strobilus, sporangiofor, sporangium, spory s hapterami, isosporie, dvoudomý G, polyciliátní spermatozoidy

Pohlavní rozmnožování kapradin: S převažuje nad G; výtrusnicová kupka, stopkatá sporangia, polyciliátní spermatozoidy

Pohlavní rozmnožování semenných rostlin: heterosporie, redukce G, závislý na S

Homologie s výtrusnými rostlinami - semena, pylová zrna, plodolisty…

Evoluce vajíčka

Pohlavní rozmnožování nahosemenných rostlin (jehličnany, cykasy, jinany): strobily, semenná a podpůrná šupina, pylová zrna, opylení, vývoj pylové láčky a jednoduché oplození, haploidní endosperm, vývoj oplozeného vajíčka v semeno; spermatozoidy u cykasů a jinanů

10. Přednáška: Eva Dušková

Květ 1

Funkce, rekordy ve velikosti a trvání

Fylogeneze květu - teorie pseudanthiová a euanthiová

Květní části - stopka, lůžko, obaly, andreceum, gyneceum

Typy květů - pohlavnost (jednodomé a dvoudomé r.), inzerce květních orgánů (spirální, cyklické), počet cyklů (polycyklické, oligocyklické), souměrnost (aktinomorfní, zygomorfní), otvírání (chasmogamické, kleistogamické)

Květní diagram, květní vzorec

Květní stopka - resupinace, perikladium

Květní lůžko - typy, češule (hypantium)

Květní obaly - kalich, koruna, okvětí, achlamydní květy, fornices, ostruhy

Speciální koruny (květy) - Asteraceae, Fabaceae

Nektária - florální a extraflorální

Andreceum - tyčinka (nitka, prašník, konektiv), původ a evoluce tyčinek

Ontogenetický vztah C a A - případová studie

Staminodium, petalizace, tyčinky dvoubratré, čtyřmocné, synandria…; gynostegium, gynostemium

Pyl - tvar, apertury, tetrády, pseudomonády, brylky, …

Gyneceum - původ a evoluce plodolistů, plodolisty u vyhynulých skupin, pestík (blizna, čnělka, semeník, stylodium), typy gynecea, placentace, postavení semeníku, vajíčko (mikropyle, chaláza, poutko)

11. Přednáška: Eva Dušková

Květ 2

Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze - dvojbuněčná a trojbuněčná pylová zrna, vegetativní a generativní jádro, pylová láčka, spermatické buňky

Megasporogeneze a megagametogeneze - nucelus, megaspora, zárodečný vak, antipody, synergidy, vaječná buňka

Hlavní typy zárodečného vaku - monosporický, bisporický, tetrasporický

Opylení - autogamie, allogamie, kleistogamie, proterandrie, proterogynie, heterostylie,

Morfologické změny v květech podle typu opylovače (zoogamie, hydrogamie, anemogamie)

Oplození - klíčení pylového zrna, synergidy, filiformní aparát, dvojité oplození, triploidní endosperm

Vývoj semene - osemení, endosperm, perisperm, embryo

Embryogeneze - diferenciace embrya, zralé embryo (dělohy, radikula, hypokotyl, apikální meristém)

Klíčení semen - hypogeické, epigeické, jednoděložné

Apomixie - agamospermie - vznik, význam

12. Přednáška: Eva Dušková

Květenství

Definice, význam, listeny, rekordy

Květenství x terminální květ

Klasický přístup k dělení květenství - jednoduchá, složená

Hroznovitá květenství a jejich odvozování - lata, hrozen, klas, jehněda, palice, klásek, okolík, strboul, úbor

Vrcholičnatá květenství a jejich odvozování - vrcholík, dicházium, vidlan, lichopřeslen, svazeček, klubíčko, srpek, vějířek, šroubel, vijan

Neobvyklá květenství - pseudanthium, syconium, cyathium

Evoluční typy květenství - proměny květenství u příbuzných taxonů

PLODY

Definice, funkce, rekordy a zajímavosti

Stavba plodu - perikarp (exokarp, mezokarp, endokarp), semena, partenokarpie

Pukání plodů

Dělení plodů - apokarpní, cenokarpní, pukavé, nepukavé, rozpadavé, suché, dužnaté

Apokarpní pukavé - měchýřek, lusk

Apokarpní nepukavé - bobule, peckovice, nažka,

Souplodí

Cenokarpní pukavé - tobolka, šešule, šešulka

Cenokarpní nepukavé - nažka, oříšek, obilka, bobule, peckovice

Cenokarpní rozpadavé - poltivé (schizokarpium), lámavé (struk, tvrdka)

Plodenství - volné, sdružené

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK