PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurs zimní ekologie - MB120T09
Anglický název: Course in winter ecology
Český název: Kurs zimní ekologie
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 16
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.
Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (03.10.2023)
Kurz je zaměřen na studium vlivu faktorů zimního prostředí na živé organismy. Přednášky se týkají glaciální a periglaciální geomorfologie vysokých hor a Arktidy, vlastností sněhu a sněhové pokrývky, nivální biologie, ekologie a ekofyziologie rostlin alpínských a arktických oblastí, adaptacemi bezobratlých živočichů a obratlovců, zimní ekologie vodního prostředí, kryofilních organismů a ekologie člověka ve vztahu k nízkým teplotám. Terénní část kurzu je zaměřena na studium vlastností a prostorové distribuce sněhové pokrývky vzhledem k rozšíření typů vegetace, měření zimního mikroklimatu, studium ekofyziologických adaptací rostlin na nízké teploty, měření ekologických parametrů stojatých a tekoucích vod a studium jejich biot v zimě a studium kryofilních organismů (sněžných řas). Kurz je určen zejména posluchačům s terénním ekologickým zaměřením (většinou z kateder botaniky, zoologie a ekologie).

V případě přítomnosti zahraničních studentů probíhá výuka v angličtině.

Kurs v prostředí Moodle:
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=153
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Odborná literatura:
HALFPENNY J.C., OZANNE R.D. 1989. Winter: An Ecological Handbook. Johnson Books.
MARCHAND, P.J. 1996. Life in the Cold. An Introduction to Winter Ecology. 3rd Edn. University Press of New England, Hanover, New Hampshire.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (13.10.2021)

Zápočet se uděluje za aktivní absolvování terénní části kursu v podobě řešení zadané úlohy a závěrečné prezentace výsledků. Zkouška je formou testu v prostředí Moodle, který kombinuje otevřené a uzavřené otázky týkající se probíraných témat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (03.10.2023)

Přednášky
1. Úvodní přednáška
Vymezení tématu zimní ekologie, definice hlavních abiotických a biotických faktorů zimního prostředí, základní strategie živých organismů k přežívání zimy, historie kurzu zimní ekologie. Petr Sklenář

2. Glaciální a periglaciální prostředí
Zaledněné oblasti světa, glaciální a periglaciální geomorfologie hor a tundry, permafrost a formy zemního ledu, periglaciální procesy a formy. Marek Křížek (katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK Praha)

3. Sníh a jeho vlastnosti
Vlastnosti sněhu a diageneze sněhové pokrývky, specificita prostředí pod a nad sněhovou pokrývkou, zimní mikroklimatologie. Michal Jeníček (katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK Praha)

4. Vegetace a sněhová pokrývka
Význam sněhové pokrývky pro přežívání a rozšíření rostlin, typy vegetace ve vztahu ke sněhové pokrývce, anemo-orografický systém hor, alpínská hranice lesa. Tomáš Koubek

5. Ekologie kryofilních organismů
Životní strategie a ekologie kryofilních organismů, populační cykly sněžných řas. Linda Nedbalová (katedra ekologie, PřF UK Praha)

6. Sníh jako mikrobiální habitat
Přednáška komplementární ktématu ekologii kryofilních organismů, zaměřená na abiotické podmínky prostředí. Jakub Žárský (katedra ekologie, PřF UK Praha)

7. Zimní ekologie a ekofyziologie savců
Vztah savců k zimnímu prostředí, adaptace a mechanismy k přežívání nízkých teplot, behaviorální ekologie. Radek Lučan (katedra zoologie, PřF UK Praha)

8. Zimní ekologie a ekofyziologie rostlin
Vliv nízkých teplot na rostliny, adaptace a mechanismy k přežívání, evoluční trendy mrazové odolnosti rostlin. Petr Sklenář

9. Zimní ekologie a ekofyziologie bezobratlých
Kategorie bezobratlých živočichů podle vztahu k zimnímu prostředí, vliv nízkých teplot na růst a vývoj, adaptace a mechanismy přežívání nízkých teplot. Vladimír Košťál (katedra zoologie, PřF JU České Budějovice)


10. Zimní ekologie a ekofyziologie ektotermních obratlovců
Vliv nízkých teplot a adaptace a mechanismy přežívání obojživejníků, plazů a ryb. Vladimír Košťál (katedra zoologie, PřF JU České Budějovice)

11.  Zimní ekologie člověka
Vztah člověka k zimnímu prostředí, reakce lidského organismu na podchlazení a nízké teploty. Ladislav Sieger (Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha)

12. Zimní hydrobiologie
Dynamika vodního prostředí v zimě, stojaté a tekuté vodní tělesa, adaptace vodních organismů. Martin Černý (katedra ekologie, PřF UK Praha)


Terénní úlohy


1. Zimní ekofyziologie rostlin. Petr Sklenář
Ekofyziologická úloha zaměřená na studium tolerance cévnatých rostlin k mrazu a vysoušení. Úloha zahrnuje měření teploty pletiv pomocí Cu-Co termočlánků, terénní odběr a přípravu vzorků k experimentální podchlazování pletiv a měření vodního potenciálu.

2. Distribuce sněhové pokrývky. Jaroslav Vojta
Úloha zaměřená na studium prostorového rozložení sněhové pokrývky v závislosti na reliéfu terénu. Výsledky jsou zpracovány pomocí nástrojů GIS. S využitím GIS možnost korelovat získané údaje s prostorovým rozmístěním společenstev rostlin (návaznost na letní fytocenologický kurz).

3. Zimní mikroklimatologie a vlastnosti sněhové pokrývky. Petr Sklenář
Úloha zaměřená na měření specifických podmínek zimního mikroklimatu a vlastností sněhové pokrývky. Úloha zahrnuje instalaci mikroklimatických staniček s dataloggery a popis specifických vlastností sněhové pokrývky (index teplotní izolace, obsah vody, textura a struktura, apod.).

4. Etologie a ekologie savců v zimě. Martin Černý
Cílem úlohy je vyhodnotit kvantitu, druhové složení a chování savců využívajících potravních zdrojů v různých typech zimní krajiny (jehličnatý les, smíšený les, otevřená krajina).

5. Zimní ekologie stojatých a tekoucích vod a složení společenstev vodních organismů pod ledem. Martin Černý
Úloha zaměřená na studium abiotických parametrů vodního prostředí a společenstev vodních organismů a jejich vývojových stadií v zimním období. Studenti si osvojí techniky správného odběru a zpracování vzorků a mikroskopické determinace objektů.

6. Ekologie kryofilních organismů (sněžných řas) Linda Nedbalová
Úloha zaměřená na studium ekologie vybrané skupiny kryofilních organismů. Studenti se naučí techniky odběru vzorků ve sněhovém profilu a přípravy preparátů, součástí úlohy je mikroskopická determinace nalezených objektů.

7. Sníh jako mikrobiální habitat. Jakub Žárský
Úloha zaměřená na studium abiotických vlastností sněhové pokrývky ve vztaku k přežívání kryofilních organismů.

Terénní cvičení v délce jednoho týdne se koná koncem ledna nebo začátkem února na Králickém Sněžníku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK