PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vegetace střední Evropy II - MB120P86
Anglický název: Vegetation of Central Europe II
Český název: Vegetace střední Evropy II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/cz/studium/anotace/vegetace.htm
Garant: RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. (05.10.2009)
Přehled veškerých vegetačních jednotek České a Slovenské republiky a sousedních oblastí (mj. Alpy, balkánská pohoří, baltské pobřeží). Představeny jsou základní ekologické faktory podmiňující vznik a změny jednotlivých vegetačních typů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. (06.02.2017)

Zkouška sestává z písemné části (přehled ekologie vegetace a syntaxonomie) a z ústní části (viz seznam okruhů). Obě části jsou při hodnocení rovnocenné.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. (05.10.2009)

Přehled vegetačních typů území ČR, SR a přiléhajících oblastí včetně Alp a Balkánských pohoří, jakož i pobřeží Baltského moře. Jsou vysvětleny hlavní ekologické režimy určující dynamickou povahu stěžejních vegetačních formací.

(1) Společenstva vodních makrofyt

(2) Vnitrozemské mokřady

(3) Přirozená travinná společenstva

(4) Louky a pastviny

(5) Vrchoviště a slatiny

(6) Halofilní společenstva

(7) Mesofilní opadavé lesy

(8) Horské smrčiny

(9) Lužní a suťové lesy

(10) Subalpinská keřová společenstva

(11) Alpinský pás

(12) Pískomilná a skalní společenstva

(13) Společenstva chudých půd

(14) Heliofilní společenstva pramenišť a horských niv

Literatura

Ellenberg H. (1996): Vegetation itteleuropas mit den Alpen. - Ulmer, Stuttgart.

Kubíková J. (1999): Ekologie vegetace střední Evropy. Díl I. - Učební texty UK v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK