PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biostatistika a plánování ekologických pokusů - MB120P163
Anglický název: Statistics in biology and design of ecological experiments
Český název: Biostatistika a plánování ekologických pokusů
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Vyučující: RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.
Mgr. Jana Duchoslavová
RNDr. Jiří Hadrava, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jor
Neslučitelnost : MB120P147, MB120P31
Je prerekvizitou pro: MB120P174
Je záměnnost pro: MB120P31
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (08.09.2023)
Přednáška chce poskytnout přehled základních statistických technik pro zpracování ekologických dat na uživatelské úrovni. Snaží se intuitivně vysvětlit smysl, povahu a možnosti používaných metod a ilustrovat je příklady. Součástí přednášky jsou praktika na zpracování dat.

V akad. roce 2023/24 přednášejí Tomáš Herben a Jiří Hadrava, praktika vedou Tomáš Herben, Vojtěch Abraham, Jana Duchoslavová, Jiří Hadrava a Tomáš Jor. První přednáška i první cvičení jsou v týdnu od 2.10.

Podrobnější informace o předmětu naleznete (až v posledním týdnu v září - zatím tam jsou loňské materiály, které se mohou trochu změnit) na Moodlu (http://dl2.cuni.cz/) pod starým kódem MB120P31. V tom týdnu též rozešleme podrobnější informační email. (Další organizační informace budou na první přednášce.)

Důležité: čtvrteční paralelka praktik (vede Vojtěch Abraham) bude v angličtině - pro zájemce, kdo se chtějí seznámit s anglickou terminologií a jejím používáním.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D. (17.09.2020)

Doporučená základní literatura:

Lepš J.: Biostatistika. - Skripta BF JčU.

Sokal a Rohlf: Biometry. - W.H. Freeman, San Francisco.

Crawley M.J. (2013): The R book. - 2nd ed. John Wiley & Sons, Chichester.

Dalgaard P. Introductory Statistics with R. - Springer.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (08.09.2023)

Zkouška - písemný doplňovací test teoretických znalostí (8 otevřených otázek za každou je možno získat až 4 body, tedy celkem lze získat max. 32 b.). Ke složení zkoušky je poteba získat alespoň 50 % bodů. Podmínkou pro zkoušku je absolvování zápočtu z praktik.

Zápočet - sestává z vyřešení dílčích příkladů z jednotlivých okruhů. Ty jsou řešeny formou tří průběžných testů (kombinovaně - úlohy na doma a v hodinách). Z průběžných testů je potřeba získat alespoň 65 % bodů. Více informací na Moodle předmětu (pod starým kódem MB120P31).

 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (11.12.2023)

Rozvržení témat přednášky z Biostatistiky a plánování ekologických pokusů pro rok 2023/24

 

2.10. Vlastnosti proměnných, deskriptivní statistika  (přednáší TH)

9.10. Vztahy dvou proměnných, základy teorie pravděpodobnosti (parametry rozdělení apod.) (přednáší TH)

16.10. Základy statistické inference, pojem stupňů volnosti, t-test (přednáší TH)

23.10. Základy statistického modelování,  lineární regrese (přednáší TH)

30.10. Formulace a testování hypotéz, analýza variance (přednáší TH)

6.11. Analýza variance, post-hoc testy, neparametrické analogy ANOVA (přednáší JH)

13.11. Testování, statistická interakce, korelace prediktorů, obecný lineární model, “ANCOVA” (přednáší JH)

20.11. Mnohonásobná regrese, hledání minimálních adekvátních modelů, inf. kritéria (přednáší JH)

27.11. Parciální regrese, nelineární regrese, transformace podrobně (přednáší TH)

4.12. Design pokusů, split-plot ANOVA, hierarchická ANOVA, pevné a náhodné faktory (přednáší TH)

11.12. Analýza kategoriálních závislých proměnných (přednáší TH)

18.12. Shrnutí přednášky, základní postupy v analýze dat, chybějící hodnoty a problematická data (přednáší TH)

10.1. (středa, 13,00, posluchárna B12):  Konzultační přednáška (připravte si otázky!)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK