PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rostlinné interakce - MB120P159
Anglický název: Plant interactions
Český název: Rostlinné interakce
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2463
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Hadrava, Ph.D.
Mgr. Eva Horčičková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Mgr. Jakub Štenc
Je korekvizitou pro: MB120C22, MB120C21
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (05.12.2023)
Přednáška se věnuje hlavním ekologickým interakcím rostlin kromě kompetice a mykorhizy, konkrétně herbivorii, opylování a patogenům. Důraz je kladen na seznámení se základními ekologickými vztahy, jejich vlivem na biologickou zdatnost, potažmo evoluci rostlin, a to jak na úrovni jednotlivých druhů rostlin, tak i jejich společenstev.

Přednášku přednáší kolektiv přednášejících z katedry botaniky ve složení Tomáš Koubek (33 % - houbové patogeny rostlin, mravenci, herbivorie bezobratlých), Jiří Hadrava (33% - paleoekologie interakcí, herbivorie bezobratlých, opylovači), Jakub Štenc (17% - opylovači) a Eva Horčičková (17 % - herbivorie obratlovců).

Bližší informace a materiály ke kursu jsou na Moodle předmětu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2463
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (25.01.2024)

Tato literatura je v zásadě spíš rozšiřující - čili pro nadšené zájemce o problematiku. Vše, co potřebujete vědět, se dozvíte na přednáškách - tam citované články vám také zpřístupníme.

Opylování

Dafni, A, Kevan, PG, Husband, BC (2005): Practical pollination biology, Enviroquest, Cambridge, Canada

Herrera, CM, Pellmyr, O (2002): Plant Animal Interactions: An Evolutionary Approach, Wiley Blackwell, London, United Kingdom,

Waser, NM, Ollerton, J (2000): Plant-Pollinator Interactions: From Specialization to Generalization University of Chicago Press, Chicago, USA

Herbivorie

Crawley, MJ (2013): Plant ecology, Wiley Blackwell, London, United Kingdom

Herrera et Pellmyr (2002): Plant-Animal Interactions: An Evolutionary Approach

Danell, Duncan, Bergström, Pastor et al. (2006): Large herbivore ecology, ecosystem dynamics, and conservation

Vera (2000): Grazing Ecology and Forest History

Gordon et Prins (2008): The Ecology of Browsing and Grazing

Patogeny

Sedlářová M., Mieslerová B., Drábková Trojanová Z., Lebeda A. (2021): Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin. - dobrý, moderní a  stručný přehled v češtině (vyjma bakterií a virů)

Burdon J.J., Laine A. – L. (2019): Evolutionary dynamics of plant-pathogen interactions - nedávno upravená klasická učebnice

Gilbert, G and Parker, I (2023) The Evolutionary Ecology of Plant Disease, Oxford University Press, Oxford, Germany - úplně nová, pěkně čitelná učebnice

Agrios G.N. (2005) Plant pathology - spíše k prolistování, týká se především polních plodin a jejich chorob

Historie interakcí

 

Labandeira, C. C. (2000). The Paleobiology of Pollination and its Precursors. The Paleontological Society Papers, 6, 233–270.

Labandeira, C. C., & Prevec, R. (2014). Plant paleopathology and the roles of pathogens and insects. International Journal of Paleopathology, 4(1), 1–16.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (05.12.2023)

Zkouška je kombinací písemné a ústní. Po napsání krátkých odpovědí na různá témata žáka zkouší alespoň 2 vyučující, proberou jeho písemné odpovědi a případně další rozšiřující otázky. Student odpovídá na otázky ze všech tří okruhů přednášky (opylování, herbivorie, patogeny). Pro úspěšné složení zkoušky je nutné prokázat uspokojivé znalosti všech tří okruhů (t.j. zkoušku není možné získat při katastrofální neznalosti např. opylování, přestože student prokázal skvělé znalosti ze zbývajících dvou okruhů).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (05.12.2023)

Předpoklady pro zdárné absolvování přednášky

Nemáme žádné striktní požadavky ohledně toho, co byste měli umět před zapsáním naší přednášky, ale myslíme si, že pro zdárné absolvování je vhodné mít nějaké předcházející znalosti v oblasti obecné ekologie a evoluční biologie (ideálně pokud jste odchodili např. Úvod do evoluční biologie - MB170P55 a Ekologii - MB170P75, ale jde spíše o orientaci v pojmech a problematice než o nějaké konkrétní znalosti).

 

Sylabus a pořad přednášek

Vysvětlivky - JH - Jiří Hadrava, EH – Eva Horčičková; TK – Tomáš Koubek, JŠ - Jakub Štenc

 

Od minulého roku došlo k přeskupení pořadu přednášek:

 

Evoluce herbivorie a opylování (JH)

Opylování - kdo jsou jednotliví hráči (JH)

Opylování z pohledu rostlin (JŠ)

Opylování z pohledu opylovačů (JH)

Opylování na úrovni společenstev (JŠ)

Patogeny - kdo jsou jednotliví hráči (TK)

Patogeny - životní strategie, resistence, změny hostitelů (TK)

Patogeny - vliv na populace a společenstva (TK)

Herbivorie - obecný úvod (EH)

Herbivorie - megaherbivoři, disperse semen (EH)

Herbivorie - bezobratlí - kdo jsou jednotliví hráči (JH)

Herbivorie - bezobratlí - vliv na populace a společenstva (TK)

Mravenci a termiti (TK)

Sylabus

 

1) Obecný úvod

Jaké typy interakcí se rozlišují a do kterých z nich vstupují rostliny. Kterými z těchto interakcí se budeme v přednášce zabývat a na které naopak pro jejich rozsah existují oddělené specializované přednášky (mykorrhiza) či jsou pokryty jinde (kompetice, facilitace, epifytismus, symbiotické bakterie – Ekologie rostlin, částečně rovněž parazitismus a mykorrhizy; vztahy mezi rostlinou a půdní biotou – Populační biologie rostlin). Evoluce rostlinných interakcí (již omezeno na opylování, herbivorii a vztahy s patogeny) v kontextu vývoje globálního ekosystému. Vybrané méně časté interakce nepokryté oddělenými přednáškami – vztahy rostlin s mravenci (myrmekochorie, domatia, nehoubové tritrofické interakce rostlin), s hlísticemi a půdní biotou (stručný úvod, více v Populační biologii rostlin).

 

Opylování

2) Úvod do opylování – kdo jsou aktéři, jak vypadají a kde se vyskytují

Druhy opylování u rostlin (evoluční (ne)výhody a další důsledky opylování abiotickými vektory), přehled skupin opylovačů, jejich rozšíření napříč biomy, opylovací syndromy (vlastností květů vedoucí k atrakci jednotlivých skupin).

 

3) Opylování a malé prostorové škály – opylovači

Smysly a paměť opylovačů (rozlišovací schopnost – reflektance a návodné UV vzory, sekvence návštěv a konstance), kapacita přenosu pylu (detekovaná a efektivní), odměny (typy, vliv na chování, cirkadiánní změny), rozdílné strategie sběru odměn a jejich evolučně biologické odůvodnění, vliv prostorového uspořádání rostlin na opylování na škále metrů – role kvetoucích sousedů

 

4) Opylování a malé prostorové škály – rostliny

Květní morfologie a selekce skupin opylovačů, poloha reprodukčních struktur uvnitř květů, počet rozmístění a fenologie květenství a jejich souvislost s reprodukčním systémem rostliny a životní strategií, pyl (velikost a početnost zrn, poměr pylových zrn a vajíček, délka životaschopnosti pylu) a jeho souvislost s reprodukčním systémem rostliny a dalšími aspekty životní strategie, krádeže odměn a morfologie, manipulace opylovači ze strany rostlin (květní mimikry, šálivé květy). Vliv dalších vlastností rostliny na úspěšnost jejího opylení.

 

5) Opylování a velké prostorové škály

Mobilita opylovačů a její vliv na populační strukturu u rostlin, vlivy struktury krajiny a obhospodařování na složení společenstev opylovačů, vlivy fenologie a střídání generací na složení společenstev opylovačů, zeměpisné gradienty, opylovací sítě nástroj k popisu a analyse společenstev opylovačů – vlastnosti sítí a jejich význam, rozdíly mezi sítěmi založenými na návštěvách množství přeneseného pylu a na deposicích, specialisace vs. generalisace v rámci společenstev opylovačů

 

Herbivorie

6) Herbivorie– obecný úvod

Jaké všechny složky biologické zdatnosti rostliny herbivorie zasahuje (herbivorie × predace rostlin), typy herbivorie z hlediska působení (listy, semena – pre- a postdispersní predace, kořeny, napadení floému a xylému, semenáčky, frugivorie). Další působení herbivorů (sešlap, disperse semen). Dopady různých typů poškození herbivory na rostliny – herbivorie generativních × vegetativních částí, kořeny a stonky × listy, ontogenetická stádia orgánů (herbivorie mladých × starých listů). Způsoby obrany rostlin před herbivory – avoidance × tolerance, možnosti regenerace, útěk před herbivory v čase a prostoru, konstitutivní × indukovaná obrana, mechanická × chemická obrana, specificita obrany před herbivory. Některé minoritní, avšak zajímavé/významné typy herbivorie – herbivorie kořenů, požírání lýka a dřeva (kůrovci, saproxylický hmyz atd.).

 

7) Herbivorie bezobratlých a životní cyklus rostlin

Tolerance vs. vyhýbání se herbivorii (a pre- a postdispersní predaci semen a predaci semenáčků) důsledky pro rostliny a jejich životní cyklus, dopady jednotlivých funkčních skupin herbivorů na životní cyklus rostliny a možné evoluční důsledky. Způsoby obrany rostlin před herbivorií (typy sekundárních metabolitů, mechanická obrana, únik v čase a prostoru, indukovaná obrana) a jejich rozdělení napříč životními strategiemi rostlin. Dopady různého načasování útoku herbivorů vzhledem k fenologii. Specialisace vs. generalisace bezobratlých herbivorů, vztah ke specificitě obrany. Dokončení tématu v rámci následující přednášky.

 

8) Herbivorie bezobratlých a vlivy vnějších podmínek

Latitudinální gradienty podoby a intensity bezobratlé herbivorie (dominantní skupiny), vztahy diversity herbivorů a živných rostlin. Vlivy stechiometrie živin v biomase, mikroklimatu, okolní vegetace a produktivity na výskyt a intensitu herbivorie – důsledky pro rozšíření rostlin.

 

9) Herbivorie obratlovců – jedinci

Přehled hlavních recentních skupin terestrických herbivorů – drobní savci, plazi, ptáci, kopytníci, sloni, primáti a jejich rozšíření v rámci biomů. Dietární typy herbivorů – pastva, okus, nektarovorie, gumivorie, frugivorie, granivorie. Reakce rostlin na herbivorii, obranné mechanismy, přizpůsobení u jednotlivých životních forem. Šíření rostlin herbivory, endo- a epizoochorie, přizpůsobení semen k disperzi, Janzenova hypotéza.

 

10) Herbivorie obratlovců – složitější interakce

Vztahy na úrovni populací, společenstev a krajiny, Verova hypotéza. Vztahy obratlovčích herbivorů a ostatních živočichů – kanivoři, bezobratlí, koprofilní hmyz, terestrické potravní kaskády a top-down-mediated vliv na vegetaci. Aplikace v přístupech k ochraně přírody.

 

Rostliny a jejich patogeny

11) Patogeny  – obecný úvod a kdo je kdo

Patogenní organismy (viry, houby více do detailů, oomycety, ostatní), škodlivé vlivy prostředí a jejich interakce s patogeny.

11) Patogeny  – life histories, rezistence a evoluce virulence

Fytopatologie podle life-history patogenu (semena, půdní, „canker and wilt“, komenzálové, nesystemické a systemické listové, „pseudoflowers“, květní) i hostitele (e.g. klonální vs. neklonální). Tritrofické interakce (viry v houbě, pseudoflowers, kůrovci a grafióza, viry a vektory). Genetická rezistence a avoidance (fenologická, fenotypová, biotopová). Evoluce virulence.

 

12) Patogeny – populace, metapopulace a společenstva

Epidemiologie a šíření mezi populacemi. Choroby a density dependence hostitele (Janzenova-Connellova hypotéza). Vývoj rezistence a prevalence v čase v populacích. Ekologie patosystémů na úrovni populací a metapopulací. Rozdíly mezi pěstovanými a divokými patosystémy. Case-studies nejstudovanějších systémů (houby) – padlí a metapopulace na Ålandských ostrovech, Lychnis a různá konektivita populací, Microbotryum a „STDs“, Melampsora lini, endofyty a kontinuum k mutualismu a další. Patogeny a společenstva. Patogeny a globální pohled.

Mravenci a termiti

Stručná ekologie termitů. Ekologie mravenců - myrmekofylie, myrmekochorie, vliv na úrovni populací a společenstev.

 

Dotazy a připomínky směřujte prosím na Tomáš Koubka - tomas.koubek@gmail.com

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK