PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sinice a řasy v praxi - MB120P119
Anglický název: Algae and cyanobacteria in practice
Český název: Sinice a řasy v praxi
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: V LS 2016/2017 se předmět uskuteční turnusově,v termínu 21.–23.4.2017.
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/algo/soubory/SiniceRasyHygiena.pdf
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (07.03.2008)
Cílem přednášek v kurzu je uvést studenty do širokého spektra možností, jak lze využit sinice a
řasy v praxi, vč. seznámení s různými metodikami pro odběrů, měření a hodnocení kvality
povrchových vod. Studenti se v přednáškách seznámí také s legislativou, ve které se sinice a řasy
vyskytují (pro využití vody pro pití a koupání aj.). Na závěr přednášky budou studentům
představeny možnosti uplatnění tohoto oboru v praxi vč. konkrétních informací, co práce obnáší a s
jakými znalostmi má student šanci na úspěch při výběrových řízeních v daných institucích a
podnicích. Nedílnou součástí kurzu je také exkurze, která si klade za cíl aktivně studenty zapojit do
odběrů a rozborů fytoplanktonu vč. toho, že si každý student sám zkusí vystavit protokol, zda je
voda vhodná ke koupání.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (14.05.2012)

Časopis Hygiena číslo 2008/3 - volně na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/monotematicke-cislo-casopisu-hygiena

Chorus I., Bartram J. Toxic Cyanobacteria in water. Published on behalf of UNESCO, WHO and UNEP by E&FN Spon. 1999 - volně na http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/toxicyanbact/en/

WHO. Guidelines for safe recreational waters Volume 1 - Coastal and fresh waters. WHO 2003 (kapitola 7) http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/index.html

Zvi Cohen (1999): Chemicals from Microalgae. - CRC Press, 419pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (16.04.2013)

Podmínky udělení Z/Zk:

Zápočet: Prezence, jednoduchá poznávačka

Zkouška: test o 40ti otázkách s odpovědí a)-e)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (07.03.2008)

1. Úvod do problematiky - řasy a sinice jako neodmyslitelná součást praxe

2. Vodárenství (problémy způsobované řasami, sinicemi a jejich metabolity ve vodárenství, řasy a sinice jako indikátory, legislativa v ČR, technologie k odstranění)

3.Koupací vody (legislativa a praktické přístupy při hodnocení výskytu sinic a řas při koupání v přírodě)

4. Problematika řas v bazénech, řasy v balených vodách

5. Metody používané v rutinní praxi (stanovení cílů, plánování a průběhu odběrů; možnosti hodnocení fytoplanktonu in vivo - fluorescenční metody, prescreening toxických zástupců; stanovení chlorofylu-a, možnosti kvalitativní (determinace) a kvantitativní (počet buněk/ml) analýzy fytoplanktonu a fytobentosu, stanovení cyanotoxinů, mezilaboratorní porovnání)

6. Řasy a sinice jako bioindikátory v ČR a EU (stanovení fytobentosu a fytoplanktonu při kontrole kvality tekoucích a stojatých povrchových vod - trofické a saprobní indexy)

7. Cyanotoxiny (rozdělení, toxikologie, otravy lidí a zvířat, epidemiologické studie) Ovlivnění pachu a chutě vody látkami produkovanými řasami a sinicemi

8. V praxi používané testy toxicity s řasami a sinicemi (normy, využití)

9. Zásahy na nádržích pro omezení růstu řas a sinic (legislativa, používané přípravky, praktické případy)

10. Monitorovací programy a jejich výstupy

11. Možnosti uplatnění algologů v praxi, kde a jak se o práci ucházet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK