PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Biogeografie (pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání) - MB120P118
Anglický název: Biogeography (for Biology teachers)
Český název: Biogeografie (pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání)
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Kurz proběhne v letním semestru 2018 blokovou formou.
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1864
Garant: RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přednášky 10-11 Fylogeografie, ostrovní biogeografie.pdf Přednášky 10-11 - Fylogeografie, vliv kvartérní historie na současné rozšíření organismů, ostrovní biogeografie RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (12.03.2013)
Přednáška seznamuje se základními biogeografickými pojmy a poskytuje ucelený přehled o diverzitě rostlinného pokryvu a fauny Země, o jejich klasifikaci z pohledu floristického a zoologického složení i z pohledu důležitých biomů Země. Během přednášky se studenti seznámí s hlavními historickými událostmi které vedly k současnému rozložení diverzity rostlin a živočichů na Zemi a ekologických faktorů které jejich rozšíření a strukturu ovlivňují. Zvláštní pozornost je věnována čtvrtohorní hostorii střední Evropy a jejímu vlivu na současnou biotu tohoto území. Studenti se tak seznámení s charakterem flóry a fauny České republiky v celoevropském kontextu a jejich současném členěním. Kurs pracuje s řadou příkladů z flóry a fauny celého světa a různých biologických, geologických i geografických oborů. Vývoj oboru je demonstrován na životě a myšlení řady významných biogeografů, jež se na jejím teoretickém i metodologickém rozvoji podílely. S řadou metod a přístupů se studenti také podrobněji seznámí. Součástí fytogeografické části přednášky je návštěva BZ v Liberci, zaměřené na fytogeografii světové flóry.

(Při výuce je pro prezentaci studijních materiálů, průběžné testování a komunikaci s (i mezi) studenty využíván on-line studijní systém MOODLE - http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1864).

PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

Podmínkou splnění předmětu je úspěšné zvládnutí závěrečného testu, který se skládá ze 3 částí v režii každého z vyučujících. Z žádné části nesmí student získat méně než 50% bodů (tj. být hodnocen stupněm horším než 4) a výsledná známka je aritmetickým průměrem 3 dosažených známek.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (21.01.2013)

Buchar J. 1983. Zoogeografie. SPN Praha. (s určitou rezervou)

Hendrych R. 1983. Fytogeografie. SPN Praha. (s určitou rezervou)

Holub J. & V. Jirásek. 1971. Terminologie - Slovníček fytogeografických termínů. Preslia, Praha, 43: 69-87.

Horáček I., Mladý F. 2003. Biogeografie. (in: Rosypal S. et al. Nový přehled biologie. Scientia, Praha)

Ložek V. 1973. Příroda ve čtvrtohorách. Praha.

Slavíková J. 1983. Ekologie rostlin. UK Praha.

Studijní materiály v LMS systému MOODLE na http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1864

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (01.12.2011)

PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU: Podmínkou splnění předmětu je úspěšné zvládnutí závěrečného testu, který se skládá ze 3 částí v režii každého z vyučujících. Z žádné části nesmí student získat méně než 50% bodů (tj. být hodnocen stupněm horším než 4) a výsledná známka je aritmetickým průměrem 3 dosažených známek.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (21.01.2013)

1) Předmět biogeografie (stručná historie discipliny), ekologická vs. historická biogeografie, dispersní vs. vikarianční hypotéza, endemismus, biotická podobnost, biotická regionalisace (I. Horáček & P. Hulva)

2) Struktura bioty a prostředí Země: Slunce, voda, atmosféra: struktura globálního klimatu, oceány a oceanická cirkulace, klimatická biogeografie, zonalita, vegetace (I. Horáček & P. Hulva)

3) Metody biogeografiekého výzkumu: vegetační a faunové analýzy (I. Horáček, D. Stančík)

4) Metody historické biogeografie, molekulární fylogeografie (D. Stančík)

5) Historie Země: globální tektonika, Pangea, Gondwana, Laurasie, Tethys, rozpad Gondwany, vznik Atlantiku, Indie, vznik Indického oceánu atd. ? biogeografické důsledky

historie Evropy ? podrobně (I. Horáček & P. Hulva)

6) Přehled biomů Země (D. Stančík)

7) Současná vegetace střední Evropy (D. Stančík)

8) Současná flóra Země a střední Evropy (D. Stančík)

9) Vývoj flóry a vegetace Země (D. Stančík)

10) Fauny Země (I. Horáček & P. Hulva)

11) Nejmladší historie Evrospké fauny (I. Horáček & P. Hulva)

12) Biogeografie a aktuální ukoly praxe ? konservační biologie, hot spots etc. (D. Stančík)

MOODLE: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1864

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK