PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie rostlin - MB120P115
Anglický název: Plant morphology
Český název: Morfologie rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Tereza Koberová
Mgr. Karel Koubský
Mgr. Martin Prach
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Mgr. Anna Větvičková
Neslučitelnost : MB130P35
Je neslučitelnost pro: MB130P35
Anotace -
Kurz rostlinné morfologie, zaměřený na morfologii cévnatých rostlin, seznamuje se stavbou vegetativních a generativních orgánů. Zdůrazňuje vztahy mezi strukturou a funkcí, mezi strukturou a prostředím a poukazuje na evoluční vývoj stavby rostlinných organismů. Větší důraz je kladen na poznání generativních orgánů a procesu pohlavního rozmnožování.
Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (26.10.2019)
Literatura -

Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin [skriptum]. - Karolinum, Praha.
Bell A. D. (2008): Plant form - An illustrated guide to flowering plant morphology. Timber Press, London.

Prezentace z přednášek a další studijní materiály jsou k dispozici na Moodle stránkách kurzu (https://dl2.cuni.cz/).

Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (30.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

zkouška: písemný test v rozsahu přednášky (>60% úspěšnost)
zápočet: povinná účast na praktických cvičeních (max. 2 absence) + absolvování zápočtového testu

V případě distanční výuky proběhnou pratická cvičení online, stejně tak i kontrola studia (preferenčně písemnou formou).

Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (30.09.2020)
Sylabus -

1. Úvod do morfologie rostlin
Morfologie - historický vývoj a současná morfologie, osobnosti, přístupy, otázky, metody
Vztah morfologie k dnešní molekulární systematice a fylogenetice
Často používané pojmy - homologie, homoplázie, paralelismus, konvergence, …
Morfologické důsledky vstupu rostlin na souš - diferenciace rostlinného těla, současný stav - bezcévné x cévnaté rostliny
Vznik orgánů - telomová a enační teorie
Základní stavba rostl. těla, fytomery
Základní charakteristiky rostlinných orgánů - pozice, souměrnost, odění, povrch
Papily, emergence, trichomy, epikutikulární vosky - využití skenovací elektronové mikroskopie

2. KOŘEN
Funkce, základní vlastnosti
Primární stavba kořene - rhizodermis, primární kůra, střední válec, uspořádání cévních svazků, kořenové vlášení, kořenová čepička
Druhotné tloustnutí kořene, kambium, felogen
Vývoj kořenové soustavy u klíčící rostlinky
Větvení kořenů - dichotomické, postranní
Pojmy - radikula, allorhizii, homorhizie, adventivní k., kontraktilní kořeny, kořenový dimorfismus
Kořenový systém - extenzivní, intenzivní
Metamorfózy kořene a jejich funkce - hlízy, asimilační kořeny, vzdušné kořeny, velamen, pneumatofory, haustoria, kořenové úponky, příčepivé k., chůdovité kořeny, symbióza s hlízkovitými bakteriemi, mykorhiza, symbióza s bezobratlými, proteoidní kořeny,

3. STONEK
Funkce, základní vlastnosti, základní stavba, rekordy a kuriozity
Hypokotyl, epikotyl
Členění na nody a internodia - délka internodií, makroblasty, brachyblasty, listové růžice, zdánlivé přesleny, …
Typy stonku - lodyha, stvol, stéblo, kmen
Postavení stonku
Primární stavba stonku - apikální meristém, protoderm - pokožka, základní meristém - primární kůra, střední válec, prokambium - vodivá pletiva
Primární a sekundární tloustnutí stonku, srovnání jednoděložných a dvouděložných
Evoluce vodivých pletiv - stelární teorie, typy stélé u různých taxonomických skupin
Listové stopy, listové mezery
Pupeny - postavení (terminální, úžlabní), typy (listové, květní), rašení, ochrana, přídatné pupeny (kolaterální, seriální)
Větvení stonku - dichotomické, axilární, monopodium, sympodium
Akrotonie, bazitonie, mezotonie
Liány sympodiální, monopodiální
Odchylky od axilárního větvení - metatopie (concaulescence, recaulescence)
Kauliflorie
Metamorfózy stonku a jejich funkce - kolce, trny, fylokladia, úponky, výběžky, oddenky, hlízy, cibule, pacibulky, stonkové sukulenty, turiony, hibernakule
Paralelismus při vývoji sukulentních stonků napříč čeleděmi
Habitus a délka života rostlin - byliny, polokeře, keře, stromy; polykarpní, monokarpií
Změna charakteru trvání stejných druhů v odlišných podmínkách
Životní formy rostlin - fanerofyty, geofyty, terofyty, …
Evoluce rozličných životních forem u blízce příbuzných taxonů na příkladech Andské květeny

4. LIST
Funkce, základní vlastnosti, rekordy ve velikosti a trvání
Evoluce listů, mikrofyly, megafyly, fosilní záznam
Vnitřní stavba listu, listy bifaciální, ekvifaciální, monofaciální
Typy listů - jednoduché (celistvé, členěné), složené (zpeřené, dlanitě složené)
Části listu - čepel, řapík, báze, pochva, palisty, vřeteno, jařmo
Přisedání listu na stonek, tvar listové čepele
Anizofylie, heterofylie - příčiny vzniku
Listová žilnatina - typy (vidličnatá, zpeřená, znožená, …), evoluční typy (kraspedodromní, aktinodromní, brochidodromní, …)
Evoluce listů a listové žilnatiny krytosemenných rostlin
Vernace a estivace listů
Listové formace - dělohy, šupiny, asimilační listy, listeny, listence, květní části
Listové formace v průběhu ontogeneze
Palisty, listeny, listence
Fylotaxe - postavení listů na stonku (vstřícné, přeslenité, střídavé - distichie, spirostichie)
Genetická spirála, úhel divergence, ortostichy, spirostichy, parastichy, limitní divergence, Fibonacciho řada - ontogenetický význam
Trvání listů na lodyze
Metamorfózy listu - cibule, trny, úponky, rhizofyl, fylodium, listy epifytů a masožravých rostlin

5. Rozmnožování rostlin
Základní typy - nepohlavní (vegetativní, sporami, agamospermie), pohlavní
Vegetativní - klony, klonální růst, polykormony, vegetativní diaspory (rozmnožovací pupeny, pacibulky, nepravá viviparie…)
Pohlavní rozmnožování - isogamie, oogamie; rodozměna
Rozmnožování sporami u výtrusných cévnatých r.: spora n - gametofyt - gametangia (antheridia, archegonia) - gamety - (2n) zygota - sporofyt - sporangium - (R!) - spora
Isosporie → heterosporie
Základní stavba těla mechorostů
Pohlavní rozmnožování mechorostů: isosporie, převaha G - lodyžka s lístky, S - štět s tobolkou; protonema; dvoudomé x jednodomé mechy
Základní stavba těla plavuní - rhizoidy, dichotomické větvení, pseudomonopodium, výtrusnicový klas - strobilus, listy - sporofyly, trofofyly, trofosporofyly, postavení na stonku, sporangia, spory
Pohlavní rozmnožování isosporických plavuní: S převažuje nad G, sporangia nerozlišená, G - prothallium (prokel) - archegonia a antheridia, bičíkaté spermatozoidy
Základní stavba těla vranečků - anisofylie, heterofylie, angulární list, mega-/mikrosporangium, mega-/mikrospory
Pohlavní rozmnožování heterosporických vranečků: S převažuje nad G, mikrosporangia a megasporangia, G endosporický - prothallium (prokel) - archegonia a antheridia, bičíkaté spermatozoidy
Základní stavba těla přesliček - oddenek, rhizoidy, stonek - článkovaný, rýhovaný, přeslenitě větvený, arthrostélé, strobilus, štítkovité sporangiofory, vakovité výtrusnice, isospory. Lodyžní dimorfismus u přesliček.
Pohlavní rozmnožování přesliček: S převažuje nad G, strobilus, sporangiofor, sporangium, spory s hapterami, isosporie, dvoudomý G, polyciliátní spermatozoidy
Základní stavba těla kapradin - oddenek, zkrácený stonek, megafyly, trofofyly, sporofyly, trofosporofyly, výtrusnice - výtrusnicové kupky, ostěra.
Pohlavní rozmnožování kapradin: isosporické x heterosporické (vodní kapradiny); S převažuje nad G; výtrusnicová kupka (sorus, coenosorus), stopkatá sporangia (anulus, stomium), polyciliátní spermatozoidy. Heterosporie u vodních kapradin.
Pohlavní rozmnožování semenných rostlin: heterosporie, redukce G, závislý na S
Homologie s výtrusnými rostlinami - semena, pylová zrna, plodolisty…
Evoluce vajíčka
Pohlavní rozmnožování nahosemenných rostlin (jehličnany, cykasy, jinany): Strobily, semenná a podpůrná šupina, pylová zrna, opylení, vývoj pylové láčky a jednoduché oplození, haploidní endosperm, vývoj oplozeného vajíčka v semeno; spermatozoidy u cykasů a jinanů

6. KVĚT
Funkce, rekordy ve velikosti a trvání
Fylogeneze květu - teorie pseudanthiová a euanthiová
Možné směry evoluce květu na základě euanthiové teorie
Květní části - stopka, lůžko, obaly, andreceum, gyneceum
Typy květů - pohlavnost (jednodomé a dvoudomé r.), inzerce květních orgánů (spirální, cyklické), počet cyklů (polycyklické, oligocyklické), souměrnost (aktinomorfní, zygomorfní), otvírání (chasmogamické, kleistogamické), pelorické květy
Ontogeneze květu - centripetální x centrifugální, srůsty květních částí - kongenitální, postgenitální
Květní diagram, květní vzorec
Květní stopka - resupinace, perikladium
Květní lůžko - typy, gynofor, androgynofor, češule (hypantium)
Květní obaly - kalich, koruna, okvětí, achlamydní květy, efigurace, fornices, ostruhy
Speciální koruny (květy) - Asteraceae, Fabaceae, Caryophyllaceae
Nektária - florální a extraflorální
Andreceum - tyčinka (nitka, prašník, konektiv), haplostemonie, diplostemonie, obdiplostemonie, původ a evoluce tyčinek; staminodium, petalizace, tyčinky dvoubratré, čtyřmocné, synandria…; pyl
Gyneceum - původ a evoluce plodolistů, pestík (blizna, čnělka, semeník), typy gynecea, placentace, postavení semeníku, vajíčko (mikropyle, chaláza, poutko)

Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze - dvojbuněčná a trojbuněčná pylová zrna, vegetativní a generativní jádro, pylová láčka, spermatické buňky
Megasporogeneze a megagametogeneze - nucelus, megaspora, zárodečný vak, antipody, synergidy, vaječná buňka
Hlavní typy zárodečného vaku - monosporický, odchylky
Opylení - autogamie, allogamie, kleistogamie, proterandrie, proterogynie, heterostylie
Morfologické změny v květech podle typu opylovače (zoogamie, hydrogamie, anemogamie)
Oplození - klíčení pylového zrna, porogamie, chalazogamie, synergidy, filiformní aparát, dvojité oplození, triploidní endosperm
Vývoj semene - osemení, endosperm, perisperm, embryo

7. KVĚTNÍ SPECIFITY A BIOLOGIE NA PŘÍKLADECH Z NAŠICH I TROPICKÝCH SKUPIN
Variabilita květů - rozmanitost opylovačů
Preference různých typů opylovačů - barva, vůně, tvar květu, odměny
Formace speciálních útvarů - přistávací plošiny, ostruhy, emergence, pasti …
Hymenoptera - nektar, pyl, oleje, pylové květy, buzzing
Diptera - Magnoliidae, nektar, stigmatické exudáty, pyl, otevřené nespecializované květy vs. vysoce specializované květy (Aristolochiaceae, Araceae, Raflesia, …)
Lepidoptera - trubkovité, ostruhaté květy, poloha prašníků, denní a noční motýli - jiné barvy
Coleoptera - velké květy, staré i pokročilé skupiny, pyl, pletiva, nektar, exudáty , substrát pro larvy, Nymphaea, Hydnora, Eupomatia, …
Ptáci - červená, J. Am. - kolibříci, starý svět - širší spektrum
Netopýři - jenom tropy, nektar, pyl, světlé barvy, zápach
Ostatní savci - myši, opice, Austrálie, jižní Afrika
Plazi
Květní specifity u orchidejí

8. PLOD
Definice, funkce, rekordy a zajímavosti
Stavba plodu - perikarp (exokarp, mezokarp, endokarp), semena, partenokarpie
Pukání plodů
Dělení plodů - apokarpní, cenokarpní, pukavé, nepukavé, rozpadavé, suché, dužnaté
Apokarpní pukavé - měchýřek, lusk
Apokarpní nepukavé - bobule, peckovice, nažka,
Souplodí
Cenokarpní pukavé - tobolka, šešule, šešulka
Cenokarpní nepukavé - nažka, oříšek, obilka, bobule, peckovice
Cenokarpní rozpadavé - poltivé (schizokarpium), lámavé (struk, tvrdka)
Plodenství - volné, sdružené

9. SEMENO, ŠÍŘENÍ SEMEN A PLODŮ, KLÍČENÍ ROSTLIN
Vznik, funkce, rekordy a zajímavosti
Stavba - osemení, endosperm, perisperm, embryo
Typy endospermu - buněčný, volnojaderný, helobiální
Embryogeneze - diferenciace embrya: fáze lineární, globulární, srdcovitá, hruškovitá, zralé embryo (dělohy, radikula, hypokotyl, apikální meristém)
Cikatrikula, raphe, funiculus, hilum, masičko
Heterokarpie, heterosporie
Šíření semen a plodů - anemochorie, autochorie, hydrochorie, zoochorie, polychorie
Klíčení semen - hypogeické, epigeické, jednoděložné
Mykorhiza

10. KVĚTENSTVÍ
Definice, význam, listeny, rekordy
Květenství x terminální květ
Klasický přístup k dělení květenství - jednoduchá, složená
Hroznovitá květenství a jejich odvozování - lata, hrozen, klas, jehněda, palice, klásek, okolík, strboul, úbor
Vrcholičnatá květenství a jejich odvozování - vrcholík, dicházium, vidlan, lichopřeslen, svazeček, klubíčko, srpek, vějířek, šroubel, vijan
Neobvyklá květenství - pseudanthium, syconium, cyathium
Evoluční typy květenství - proměny květenství u příbuzných taxonů
Monotelická x polytelická květenství - rozdíly
Parakládia, florescence, synflorescence, koflorescence
Základní jednoduchá květenství - polytelní (hrozen, klas, palice, okolík, hlávka, úbor)
Thyrsus, thyrsoid, cymoid
Proliferace - vegetativní růst v květenství (časná, pozdní, opakovaná)

11. REPRODUKČNÍ SYSTÉMY ROSTLIN - MORFOLOGICKÉ DŮSLEDKY
Historie studia - Darwin
Typy květů - oboupohlavné, jednopohlavné, sterilní - typy rostlin (jednodomost, dvoudomost, …)
Allogamie - proterogynie, proterandrie, heterostylie, ikompatibilita - sporofytická (heteromorfie), gametofytická
Autogamie - obligátní, fakultativní, kleistogamie
Apomixie - vegetativní (fragmentace, pacibulky, stolony, výhonky)
Apomixie - agamospermie - vznik, význam, typy, evoluční důsledky
Výhody a nevýhody různých systémů

Poslední úprava: Čertner Martin, RNDr., Ph.D. (26.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK