PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terestrické ekosystémy - MB120P05
Anglický název: Terrestrial ecosystems
Český název: Terestrické ekosystémy
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1643
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D.
Mgr. Michal Štefánek
Neslučitelnost : MB162P12
Je neslučitelnost pro: MB162P12
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (22.02.2022)
Terestrické ekosystémy jsou přednáškou s vazbou na hlavní biomy Země a na vybrané ekosystémy území ČR. První třetina kurzu obsahuje příklady základních ekologických vazeb a vztahů na modelových skupinách organismů (cévnaté rostliny, obratlovci a bezobratlí). V další části kurzu jsou probírány dynamika a řídící síly ve fungování hlavních terestrických ekosystémů světa. Součástí přednášky jsou dvě jednodenní exkurze do širšího okolí Prahy. Přednáška je primárně určena posluchačům 1. ročníku.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Studijní literatura:
Archibold O.W. 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman & Hall, London.
Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1997. Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
Chapin S.F., Matson P.A. & Mooney H.A. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer, New York.
Jeník J. 1998. Ekosystémy. Karolinum, Praha.
Walter H. 1985. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere, Springer, 3. vydání.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Ke zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu přednášené látky. Zkouška je formou písemného testu s kombinaci otevřených a uzavřených otázek. Zápočet je udělován za aktivní účast na dvou jednodenních exkurzích.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

1. Struktura terestrických ekosystémů, organismy a globální ekologické faktory, vztah (i) k prostředí na stanovišti (ii) k sobě navzájem, hierarchická povaha přírodních systémů - význam škál vztah (i) k prostoru (ii) k času. Primární produkce ekosystémů, disturbance, ekologická sukcese.

2.-4. Funkce rostlin a živočichů v ekosystémech a jejich vzájemné interakce (na příkladu cévnatých rostlin, bezobratlých a obratlovců).

5.-12. Dynamika a řídící síly ve fungování terestrických ekosystémů Země (biomy v přehledu), hlavní ekologické determinanty jejich struktury a v nich probíhající procesy, historický vývoj, diverzita a adaptace organismů. Tropické deštné lesy, troické savany, subtropické a temperátní pouště, mediteránní lesy, opadavé listnaté lesy, temperátní stepi, boreální tajga, arktická a alpínská tundra.

13. Sekulární sukcese a vývoj bioty v kvartéru, vstup člověka do přírodních krajin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK