PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody biomedicínské antropologie I - MB110P91
Anglický název: Methods of Biomedical Anthropology I
Český název: Metody biomedicínské antropologie I
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Novák
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)
Předmět je zaměřen na osvojení základů antropometrických vyšetřovacích technik, zpracování a interpretaci získaných dat. Cílem je přiblížení zásad antropometrického vyšetření, jeho etických aspektů (informovaný souhlas), problematiky referenčních standardů - zásady vytváření standardů, reprezentativnost, objektivnost referenčního souboru, způsoby interpretace referenčních hodnot, způsoby práce s normativními daty, přehled referenčních standardů somatických parametrů pro českou populaci. Základem je praktické zvládnutí základních somatometrických metod - lokalizace somatometrických bodů, přehled a definice základních antropometrických parametrů, projektivní míry, indexy; základní pravidla somatometrického vyšetření, způsoby individuálního hodnocení dat, interpretace výsledků vyšetření. Metody hodnocení tělesné hmotnosti a tělesného složení (kaliperování, hydrostatické vážení, SONO, CT, NMR, BIA, biochemické metody atd.), stanovení distribuce podkožního tuku, zdravotní rizika (WHR, ABR, WHtR). Somatotypologie – metoda Heath – Carter. Základy kefalometrie, hodnocení parametrů obličeje, využití 3D zobrazovacích metod. Úvod do auxologického vyšetření – hodnocení růstových parametrů vůči referenčním standardům a vůči genetické růstové dispozici, predikční postupy, hodnocení biologické zralosti (kostní, výškový věk), sexuální maturace, posouzení hmotnostních parametrů v dětském věku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Bláha, P., Vignerová, J. et al. (1999): Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0 – 16 let). 1. a 2. díl. PřF UK a SZÚ, Praha.

Bláha, P., Krejčovský, L., Jiroutová, L., Kobzová, J., Sedlak, P., Brabec, M., Riedlová, J., Vignerová, J. (2006): Somatický vývoj současných českých dětí - semilongitudinální studie. UK a SZÚ, Praha.

Eston, R., Reilly, T. (Eds.) (2009): Kinanthropometry and Exercise Physiology. Laboratory manual. Vol. 1: Anthropometry. 3rd ed. Routledge, London-New York.

Gripp, K.W., Slavotinek, A.M., Hall, J.G., Allanson, J.E. (2013): Handbook of Physical Measurements. Oxford University Press.

Riegerová, J., Přidalová, M., Ulbrichová, M. (2006): Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). Hanex, Olomouc.

Vignerová, J., Bláha, P. (Eds.) (2001): Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita. SZÚ a Univerzita Karlova, Praha.

Vignerová, J. et al. (2006): 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. PřF UK a SZÚ, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Zápočtový pohovor, ověření praktických dovedností získaných v rámci praktických cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

1. antropometrie - historie, princip, význam, metody, antropometrické výzkumy v Československu a ČR, referenční standardy

2. somatometrie: antropometrické body - definice, lokalizace; antropometrické rozměry - charakteristika, význam, měření kožních řas.

3. somatometrie: praktické cvičení - metodika měření antropometrických parametrů na těle, interpretace - porovnání s referenčními standardy (SDS, percentily), stanovení přesnosti a spolehlivosti měření (intraindividuální a interindividuální chyba měření)

4. somatometrie: projektivní míry, relativní hodnoty antropometrických parametrů, indexy - definice, výpočty, význam, interpretace

5. kefalometrie: teorie a praktické cvičení - definice a lokalizace kefalometrických bodů, charakteristika a metodika měření kefalometrických rozměrů, indexové hodnoty - význam, interpretace, hodnocení parametrů obličeje, využití moderních zobrazovacích metod

6. metody hodnocení hmotnostních parametrů – měření tělesné hmotnosti, hmotnostní indexy, interpretace hodnot, diagnostická kritéria nadváhy, obezity a nízké hmotnosti, specifika hodnocení hmotnostních parametrů v dětském věku; metody stanovení tělesného složení – antropometrické metody, BIA, komparace metod.

9. auxologie - metody hodnocení růstu a vývoje dětí - aktuální růstová dispozice, genetické růstové pásmo, predikční postupy, biologický věk, sexuální maturace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK