PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biomedicínská antropologie - MB110P84
Anglický název: Biomedical Anthropology
Český název: Biomedicínská antropologie
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (12.05.2009)
Růst a vývoj člověka v prenatálním a postnatálním období. Obecné zákonitosti růstu, řízení
a dědičnost růstu. Principy skeletálního růstu a obecné teorie růstu. Růst kraniofaciálních a
postkraniálních struktur. Metody hodnocení a modelování růstu, fyziologický a anomální růst.
Biologický věk, synchronizace vývojových procesů.
Problematika hodnocení hmotnostních parametrů a tělesného složení, malnutrice, obezita.
Sekulární trend. Metodologie sběru, zpracování a interpretace antropologických dat.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Bláha, P., Krejčovský, L., Jiroutová, L., Kobzová, J., Sedlak, P., Brabec, M., Riedlová, J., Vignerová, J. (2006): Somatický vývoj současných českých dětí - semilongitudinální studie. UK a SZÚ, Praha.

Bláha, P., Susanne, Ch., Rebato, E. (Eds.) (2007): Essentials of Biological Antropology. Karolinum, Praha.

Cameron, N., Bogin, B. (Eds.) (2012): Human Growth and Development. Elsevier, London-San Diego.

Falkner, F., Tanner, J.M. (Eds.) (1978): Human Growth 2: Postnatal Growth. Soringer Science+Busines Media, New York.

Hauspie C.R., Cameron, N., Molinari, L. (2004): Methods in Human Growth Research. Cambridge University Press, Cambridge.

Hermanussen, M. (Ed.) (2013): Auxology. Studying Human Growth and Development . Schweizerbart Science Publischer, Stuttgart, Germany.

Lebl, J., Krásničanová, H. (1996): Růst dětí a jeho poruchy. Galén, Praha.

Pařízková, J., Lisá, L. (Eds.) (2007): Obezita v dětství a dospívání. Galén a Karolinum, Praha.

Riegerová, J., Přidalová, M., Ulbrichová, M. (2006): Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). Hanex, Olomouc.

Roche, A., Sun, S. (2003): Human Growth. Assessment and Interpretation. Cambridge University Press, Cambridge.

Šmahel, Z. (2001): Principy, teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha.

Vignerová, J., Bláha, P. (Eds.) (2001): Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita. SZÚ a Univerzita Karlova, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (22.11.2011)

Ústní zkouška v rozsahu přednášek a doporučené literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

1) obecné zákonitosti růstu - mechanizmy růstu, faktory ovlivňující růst, růstová dynamika, konstituční varianty růstu, adaptivní růst, intersexuální variabilita růstu

2) principy skeletálního růstu - vznik a vývoj kosti, výživa kosti, růst kosti, skeletální morfogeneze; obecné teorie růstu - teorie funkční matrix, teorie servosystému, teorie mechanostatu

3) kraniofaciální růst - růst struktur krania, základní charakteristiky postnatálního vývoje krania, typické vlastnosti lidského krania, variabilita kraniofaciálního vývoje, intrakraniální vztahy

4) postkraniální růst - růst kostí s epifýzami, růst kostí bez epifýz, růst pánve, intersexuální rozdíly v růstu pánve

5) regulační mechanismy růstu - hormonální řízení postnatálního růstu, prenatální kontrola růstu, Karlbergův ICP model růstu, hormonální regulace puberty

6) teoretické základy hodnocení růstu - růstové křivky - typy, konstrukce, interpretace, individuální a průměrná růstová křivka, genetický růstový potenciál

7) dědičnost růstu - dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků, dynamika růstu tělesných parametrů s ohledem na stupeň jejich genetické determinace, možnosti predikce

8) biologický věk

9) charakteristika růstových period, synchronizace vývojových procesů, variabilita v nástupu a průběhu puberty (timing puberty)

10) zásady a metody hodnocení auxologických dat - metody individuálního hodnocení ve vztahu k formě populační distribuce znaku, morfogramy, hodnocení genetického růstového potenciálu, růstové rychlosti, metody hodnocení hmotnostních parametrů a tělesného složení v dětském věku

11) dětská obezita a projevy malnutrice, metody hodnocení hmotnostních parametrů a tělesného složení v dětském věku, auxologické aspekty nadváhy, obezity a nízké hmotnosti

12) metodologie sběru a zpracování antropologických dat, typy a zásady výzkumů, etické aspekty, reprezentativní růstové studie v ČR, sekulární změny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK