PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Klinická auxologie - MB110P45
Anglický název: Clinical Auxology
Český název: Klinická auxologie
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)
Fyziologický růst a vývoj embrya a plodu, vliv negativních faktorů na prenatální růst a vývoj. Fyziologie růstu dítěte - obecné mechanizmy růstu, vývoj postkraniálního skeletu, vývoj orgánových systémů v průběhu dětství, psychomotorický vývoj, endokrinní regulace růstu. Fyziologický vývoj v dětství a adolescenci. Biologická zralost dětského organizmu, vývojová diagnostika. Metody a postupy auxologické diagnostiky, diagnostický postup u růstových a vývojových poruch, diferenciální diagnostika, predikční metody, růstové programy a modely. Poruchy růstu a vývoje, diagnostika, léčba, kontrola terapeutického protokolu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

Aldhoon Hajnerová, I.: Dětská obezita. Maxdorf, Praha 2009.

Bláha, P. et al.: Somatický vývoj současných českých dětí. UK a SZÚ, Praha 2006.

Greenspan, F. S., Baxter, J. D.: Základní a klinická endokrinologie. České vydání, nakladatelství H + H, Praha 2003.

Hauspie, R. C., Cameron, N., Molinari, L. (eds.): Methods in human growth research.Cambridge University Press, 2004.

Hermanussen, M. (ed.): Auxology. Studying Human Growth and Development . Schweizerbart Science Publischer, Stuttgart 2013.

Hrodek, O., Vavřinec, J. (eds.): Pediatrie. Galén, Praha 2002.

Lebl, J., Krásničanová, H.: Růst dětí a jeho poruchy. Galén, Praha, 1996.

Lebl, J., Al Taji, E., Koloušková, S., Průchová, Š., Šnajderová, M., Šumník, Z..: Dětská endokrinologie a diabetologie. Galén, Praha 2016.

Marinov, Z., Pastucha, D. et al.: Praktická dětská obezitologie. Grada, Praha 2012.

Moore, K. L., Persaud, T. V. N.: Zrození člověka. ISV nakladatelství, Praha 2002.

Pomahačová, R., Kalvachová, B.: Dětská endokrinologie. Mladá fronta, Praha 2017.

Riegerová, J., Přidalová, m., Ulbrichová, M.: Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). Hanex, Olomouc 2006.

Šmahel, Z.: Principy, teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Šnajderová, M., Zemková, D.: Předčasná puberta. Galén, Praha 2000.

Wiedermann, H. R., Kunze, J.: Atlas klinických syndromů pro kliniku a praxi. České vydání, Osveta, Martin 1996.

Žižka, J.: Diagnostika syndromů a malformací. Galén, Praha 1994.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (22.11.2011)

Ústní zkouška v rozsahu přednášek a doporučené literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

1) prenatální růst a vývoj, vývojové etapy prenatálního období, zákon induktivní interakce, diferenciace tkání a orgánů z jednotlivých zárodečných listů, fyziologický vývoj embrya a plodu, vývoj a funkce placenty; patologie prenatálního vývoje - placentární insuficience, fetální růstová retardace, embryo- a fetopatie psychogenní, karenční, toxické, infekční a imunologické; vlivy na postnatální růst a vývoj

2) růst a vývoj postkraniálního skeletu v průběhu dětství, mechanismus enchondrální osifikace, morfologická stavba epifyzárních růstových plotének; růst a modelace jednotlivých kostí postkraniálního skeletu, primární a sekundární osifikační centra kostí, uzávěry růstových (epifyzárních) štěrbin; specifika celkové stavby postkraniálního skeletu dítěte; morfologická stavba a funkční zvláštnosti velkých kloubů u dětí

3) růst vnitřních orgánů a specifika vývoje orgánových soustav v průběhu dětství, dýchací a cévní soustava - plíce, plicní kapacita, alveolární objem; hrtan a hrtanové chrupavky; srdce, krev a krevní elementy; lymfatický systém, thymus, imunita, vakcinace; vylučovací soustava - ledviny, močový měchýř; trávicí soustava - dentice, žaludek, játra a pankreas; pohlavní soustava - vývojové typy uteru, testikulární descenzus

4) anatomicko-funkční vývoj CNS dítěte - vyšetření stadia psychomotorického vývoje, vývoj CNS a motoriky v jednotlivých etapách prenatálního a postnatálního vývoje dítěte; rozvoj aference; vlivy na vývoj CNS a motoriky; psychomotorická diagnostika vývoje dítěte

5) vývojové etapy dětské ontogeneze - somatický vývoj dítěte, periodizace dětského věku, specifika vývoje v jednotlivých periodách postnatálního období.

6) obecné zákonitosti růstu a vývoje, zákon periodicity a alternace; růstové spurty - růstový klid, adaptivní růst, intersexuální variabilita růstu, fyziologické varianty růstu

7) endokrinní regulace růstu, aplikace růstových modelů v endokrinní regulaci (Karlbergův ICP model); hormonální regulace růstu v prenatálním období a jednotlivých periodách období postnatálního - osy: glukóza-inzulin-IGF-I, hypotalamo-hypofyzárně-chondrocytární, hypotalamo-gonadální; regulace hormonálních hladin - typy zpětné vazby; růstový hormon - struktura, sekrece a působení; růstové faktory - struktura, produkce, působení, denní a věkové profily, vazebné proteiny; stimulační testy; thyreoidální hormony; ACTH, produkce androgenů a glukokortikoidů - vliv na růst a vývoj; gonadotropiny a pohlavní hormony

8) biologický věk, metody stanovení biologického věku a jejich aplikace v diagnostice růstové a vývojové patologie - výškový, dentální, kostní, proporcionální věk; stanovení stupně sexuální maturace - fyziologický pubertální vývoj, koreláty kostního věku

9) klinické hodnocení růstu a vývoje - auxologická diagnostika, anamnéza rodinná a osobní; fyzické vyšetření pacienta; klinické metody hodnocení růstu a vývoje; stanovení diagnózy, problematika diferenciální diagnózy, sledování a hodnocení úspěšnosti terapie, terapeutické protokoly; kazuistické případy

10) vývoj hmotnostních parametrů v dětském věku a jejich posouzení; nadváha, obezita, nízká hmotnost - klinické aspekty, diagnostika, růstové koreláty

11) patologie růstu, etiologie, diagnostika, diferenciální diagnostika a současné možnosti terapie malého a nadměrného vzrůstu u dětí; kontrola terapeutického efektu

12) patologie puberty, etiologie, diagnostika, diferenciální diagnostika a možnosti terapie poruch pubertálního vývoje - opožděná puberta, gonadotropin dependentní a independentní předčasná puberta, primární a sekundární hypogonadizmy, kongenitální adrenální hyperplazie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK