PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anatomie člověka II - MB110P04B
Anglický název: Human anatomy
Český název: Anatomie člověka II
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MB110C30B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (26.02.2019)
Splanchnologie - trávicí, dýchací, vylučovací, pohlavní, kardiovaskulární, lymfatická, smyslová soustava.
Stavba a funkce nervové soustavy. Periferní nervy. Vývojová anatomie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Čihák, R.: Anatomie 2. Avicenum, Praha.

Čihák, R.: Anatomie 3. Avicenum, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.02.2019)

Absolvování dílčích zápočtových testů s 2/3 úspěšností.
Zkouška: podmínkou přístupu ke zkoušce je udělený zápočet. Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu přednášek a doporučené literatury (Čihák, R. Anatomie 2 a 3).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Červenková (05.03.2019)

1, Systema gastropulmonalis - ontogenetický vývoj. Systema digestorium: cavum oris, dentes, pharynx, oesophagus, gaster,

2, Systema digestorium: intestinum tenue (duodenum, jejunum, ileum), intestinum crassum (caecum, colon, rectum), anus. Pancreas, hepar (stavba, funkce, cévní zásobení), slinné žlázy.

3, Apparatus respiratorius: horní cesty dýchací - nasus externus, cavitas nasi, nasopharynx, larynx, cartilagines laryngis (cartilago cricoidea, thyroidea a epiglottica, cartilagines arytaenoidae), cavum laryngis, aditus laryngis, glottis, trachea. Dolní cesty dýchací - bronchi (arbor bronchialis, bronchi principales a lobares). Pulmones.

4 , Apparatus urogenitalis: organa urinaria - ontogenetický vývoj ledvin a vývodných močových cest, ren, stavba a funkce nefronu, pelvis renalis, ureter, vesica urinaria, urethra, cévní zásobení ledviny.

5, Organa genitalia masculina - ontogenetický vývoj, testis, epididymis, scrotum, ductus deferens, funikulus spermaticus, penis. Organa genitalia feminina - ontogenetický vývoj, ovarium, ovariální cyklus, tuba uterina, uterus (corpus, cervix a cavitas uteri), vagina (vestibulum vaginae, clitoris, labia minora et najora pudendi).

6, Angiologia:  cor: srdce jako celek, vnitřní stavba srdce (vrstvy a útvary stěn srdečních, srdeční skelet, převodní systém srdeční), nervy a cévní zásobení srdce, činnost srdce, fylogenetický vývoj srdce u obratlovců.

7, Angiologia: circuitus sanguinis minor, fetální krevní oběh. Circuitus sanguinis major: arcus aortae, aorta thoracica a abdominalis, cévní zásobení mozku a obličeje, cévní zásobení končetin. Systema lymphaticum.

8, Systema nervosum centrale:  fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS, hlavní části CNS. Truncus encephali (medula oblongata, pons Varoli, mesencephalon), cerebelum.

9, Systema nervosum centrale: diencephalon (epithalamus, thalamus, metathalamus, epithalamus, hypothalamus), telencephalon (pallium bazální ganglia, zevní utváření hemisfér, funkční korové oblasti), retikulární formace, limbický systém, mozkové komory.

10, Systema nervosum centrale:  obaly CNS, hlavní motorické, senzitivní a senzorické dráhy.

11, Systema nervosum periphericum: nervová vlákna aferentní (senzorická , senzitivní) a eferentní (motorická, autonomní), spinální a autonomní ganglia. Nervy cerebrospinální: nervi craniales - nervus olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abduscens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accesorius, hypoglossus.

12, Systema nervosum periphericum:  nervi spinales - rami posteriores a anteriores, plexus cervicalis, brachialis a lumbosacralis, cauda equina. Nervy autonomní (vegetativní) - sympaticus, parasympaticus.

13, Organa sensuum:  organum olfactus. Organum gustus. Organum visus: bulbus oculi (sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, retina, nervus opticus, lens, corpus vitreum, camerae bulbi), structurae oculi accesoriae (okohybné svaly, fascie a vazivový aparátočnice,). Organum vestibulocochleare: auris externa, auris media, auris interna (labyrinthus osseus, membranaceus, Cortiho orgán).

14, Glandulae endocrinae: hypophysis - adenohypophysis, neurohypophysis, hypotalamo - hypofyzární systém; glandula thyroidea, glandulae parathyroideae, insulae pancreaticae (Langerhansi), epiphysis, glandula suprarenalis, thymus, gonády, difuzní endokrinní systém.

15. Derma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK