PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Anatomie člověka II - MB110P04B
Anglický název: Human anatomy
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
Mgr. Eva Hoffmannová
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MB110C30B
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (16.04.2012)

Splanchnologie - trávicí, dýchací, vylučovací, pohlavní, kardiovaskulární, lymfatická, smyslová soustava.
Stavba a funkce nervové soustavy. Periferní nervy. Vývojová anatomie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Čihák, R.: Anatomie 2. Avicenum, Praha.

Čihák, R.: Anatomie 3. Avicenum, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

Udělení zápočtu: předložení seminární práce na zadané téma.

Zkouška: podmínkou přístupu ke zkoušce je udělený zápočet. Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu přednášek a doporučené literatury (Čihák, R. Anatomie 2 a 3).

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (13.04.2012)

1, Systema gastropulmonalis - ontogenetický vývoj.

Systema digestorium: cavum oris, dentes, pharynx, oesophagus, gaster,

2, Systema digestorium: intestinum tenue (duodenum, jejunum, ileum), intestinum crassum (caecum, colon,

rectum), anus. Pancreas, hepar (stavba, funkce, cévní zásobení), slinné žlázy.

3, Apparatus respiratorius

Horní cesty dýchací - nasus externus, cavitas nasi, nasopharynx, larynx, cartilagines laryngis (cartilago

cricoidea, thyroidea a epiglottica, cartilagines arytaenoidae), cavum laryngis, aditus laryngis, glottis, trachea.

Dolní cesty dýchací - bronchi (arbor bronchialis, bronchi principales a lobares). Pulmones.

4 , Apparatus urogenitalis

Organa urinaria - ontogenetický vývoj ledvin a vývodných močových cest, ren, stavba a funkce nefronu,

pelvis renalis, ureter, vesica urinaria, urethra, cévní zásobení ledviny.

5, Organa genitalia masculina - ontogenetický vývoj, testis, epididymis, scrotum, ductus deferens, funiculus

Organa genitalia feminina - ontogenetický vývoj, ovarium, ovariální cyklus, tuba uterina, uterus (corpus,

cervix a cavitas uteri), vagina (vestibulum vaginae, clitoris, labia minora et najora pudendi).

6, Angiologia

Cor: srdce jako celek, vnitřní stavba srdce (vrstvy a útvary stěn srdečních, srdeční skelet, převodní systém

srdeční), nervy a cévní zásobení srdce, činnost srdce, fylogenetický vývoj srdce u obratlovců.

7, Angiologia

Circuitus sanguinis minor, fetální krevní oběh.

Circuitus sanguinis major: arcus aortae, aorta thoracica a abdominalis, cévní zásobení mozku a obličeje,

cévní zásobení končetin. Systema lymphaticum.

8, Systema nervosum centrale

Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS, hlavní části CNS.

Truncus encephali (medula oblongata, pons Varoli, mesencephalon), cerebelum.

9, Systema nervosum centrale

Diencephalon (epithalamus, thalamus, metathalamus, epithalamus, hypothalamus), telencephalon (pallium

bazální ganglia, zevní utváření hemisfér, funkční korové oblasti), retikulární formace, limbický systém,

mozkové komory.

10, Systema nervosum centrale

Obaly CNS, hlavní motorické, senzitivní a senzorické dráhy.

11, Systema nervosum periphericum

Nervová vlákna aferentní (senzorická , senzitivní) a eferentní (motorická, autonomní), spinální a autonomní

ganglia.

Nervy cerebrospinální:

nervi craniales - nervus olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abduscens, facialis,

vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accesorius, hypoglossus.

12, Systema nervosum periphericum

Nervi spinales - rami posteriores a anteriores, plexus cervicalis, brachialis a lumbosacralis, cauda equina.

Nervy autonomní (vegetativní) - sympaticus, parasympaticus.

13, Organa sensuum

Organum olfactus, organum gustus.

Organum visus: bulbus oculi (sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, retina, nervus opticus, lens,

corpus vitreum, camerae bulbi), structurae oculi accesoriae (okohybné svaly, fascie a vazivový aparát

očnice,?). Organum vestibulocochleare: auris externa, auris media, auris interna (labyrinthus osseus,

membranaceus, Cortiho orgán).

14, Glandulae endocrinae

Hypophysis - adenohypophysis, neurohypophysis, hypotalamo - hypofyzární systém, glandula thyroidea,

glandulae parathyroideae, insulae pancreaticae (Langerhansi), epiphysis, glandula suprarenalis, thymus,

gonády, difuzní endokrinní systém. Kůže.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK