PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe a supervize v sociálních zařízeních IV. - LPSY58A
Anglický název: Practice and Supervision in Social Institutions IV
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Záměnnost : L0095
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. (10.11.2014)
Informace k praxím v institucích poskytujících sociální služby pro studenty 1. , 2. a 3. ročníku bakalářského studijního oboru: SOCIÁLNI A CHARITATIVNÍ PRÁCE 1.Aktivní účast v praxích je povinná pro všechny studenty bakalářského studijního oboru SACH. Absolvování praxe v prvním ročníku má informativní charakter a hlavní činností studenta, v závislosti na typu instituce, je poskytování asistenčních služeb pro klienty. Praxe vyšších ročníků zahrnují aktivní účast studenta - praktikanta při realizaci poskytovaných sociálních služeb instituce. Praxe se realizují dle rozvrhu UK HTF, v doporučeném minimálním týdenním rozsahu 4 hodiny. Konkrétní termíny pro praxi a aktualizace nabídky poskytovatelů praxí jsou na začátku každého semestru zprostředkované pracovníky katedry pro jednotlivé ročníky. 2.Student se řídí pokyny vedoucího učitele praxe pro 1., 2.a 3. ročník SACH na UK HTF, a to pro 1. ročník Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., pro 2. ročník MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D., a pro 3. ročník PhDr. Monika Nová-Měrotská a pracovníka instituce k tomu pověřeného. 3.Student respektuje systém práce instituce poskytující praxi, vnitřní klima instituce, speciální potřeby jeho klientů a dodržuje etické zásady poskytování služeb klientům, kde vykonává praxi. Student se zavazuje k ochraně lidské důstojnosti každého klienta a k mlčenlivosti o všech osobních údajích klientů a věcech souvisejících s poskytováním sociálních služeb. 4.Student je povinen vést v průběhu celé praxe v bakalářském studijním programu SACH PORTFOLIO PRAXÍ dle přiložené struktury: 1. životopis dle vzoru, 2. seznam nastudované literatury, 3. deník praxe dle rozpisu pro první a další ročníky (student ve svých záznamech respektuje ochranu osobních dat klientů a záznamy vede anonymně, záznamy v deníku obsahují odborné pojmy a odpovídající terminologii, deník z praxe potvrzuje poskytovatel praxe), 4. seznam a charakteristika předchozích praxí, odborných školení a vzdělávacích akcí dle časové chronologie, 5. kopie dokladů vlastních kompetencí, potvrzení o účasti na odborných konferencích a zkušenostních seminářích, 6. sebehodnocení praxe za každý semestr 7. postupně shromažďuje odborné poznámky, důležité informace pro svoji budoucí praxi, 8. v portfoliu má přečtený zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním znění. 5.Student si vybírá poskytovatele sociálních služeb z nabídky katedry nebo dle vlastního zájmu samostatně (např. v místě svého bydliště), a to výhradně s předchozím souhlasem vedoucí praxe. Kriteriem pro samostatný výběr instituce je akreditované poskytování sociálních služeb této instituce (dle zákona o sociálních službách - včetně existence standardů kvality sociálních služeb). Student si 2x vytiskne na webu připravenou DOHODU pro poskytovatele praxe, vloží aktuální údaje a dohody nechá potvrdit u vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky. Současně obdrží potvrzení o pojištění studenta UK HTF pro praxe. 6.Student absolvuje supervizi praxe u odpovídajícího učitele praxe pro konkrétní ročník v průběhu zkušebního období po zimním i letním semestru, kdy předloží vždy kompletní portfolio a potvrzený deník z praxe. 7.Portfolio zahrnující výstupy z praxe všech šesti semestrů studia, student předloží a představí státní zkušební komisi při bakalářské státní zkoušce. 8.Doporučení očkování proti hepatitidě B i A. Proti hepatitidě B by měli být standardně mladší studenti očkováni v rámci povinného očkování, ale neočkovaní studenti (starší, zahraniční …) by měli očkování absolvovat. Epidemiologická situace je v ČR co do výskytu obou nemocí t.č. velmi dobrá, ale naši studenti se více než kdokoli jiný dostávají v rámci praxí do blízkého kontaktu s velmi rizikovými skupinami (Naděje, Armáda spásy atd.....).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK