PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Raně křesťanská praxe a instituce - LDOC35
Anglický název: Early Christian practice and institutions
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 6/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 18 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Úroveň:  
Vysvětlení: Podle ISP.
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (04.02.2021)
Anotace semináře zahrnuje dva základní rámce směřování předmětu, mezi nimiž doktorand volí po konzultaci se školitelem. V rámci zvoleného směřování je pak konkrétní téma semináře upřesněno při zohlednění ISP studenta, resp. tématu jeho disertace, a aktuálního stavu bádání daného problémů (nová monografie, monotematické číslo relevantního periodika atp.). Anotace proto charakterizuje pouze základní osnovu dílčích směřování, informuje o obecném rámci, z něhož se pro konkrétní semestr volí jeden konkrétní problém. Kurz je organizován formou aktivní účasti doktorandů. Doktorandi přebírají zodpovědnost za dílčí témata, vedou a korigují četbu zadaného úseku díla, jeho interpretaci a moderují diskuzi. Spojujícím rámcem obou směřování je problematika raně křesťanských institucí a procesů normování. A) V kurzu se studenti zabývají křesťanskou rituální praxí v době od vzniku křesťanství do 4. století, tedy v době, chápané jako zásadní pro formování křesťanské rituální praxe vůbec. Předmětem je založení rituální praxe v novozákonních textech a její následný vývoj, její pluralita a proměny. Východiskem je analýza primárních textů nejen formující se (proto)ortodoxie (Didaché, Iústínos, Eirenáios, Tertullianus, Cyprián, Cyril Jeruzalémský, Apoštolské konstituce), ale rovně rituální praxe v pseudoklementinských textech nebo ve Filipově evangeliu. Rámcově je kurz zaměřen nejen na křest, eucharistii, modlitbu, pomazání, ale např. na rituální omývání nohou, apotropaické rity nebo rituální jednání v souvislosti s úmrtím. Realizovaný kurz se zaměřuje na jedno konkrétní téma/problematiku. Výběr témat: - Rituální praxe a identita - Rituální praxe a spása - Vztah k židovské rituální praxi - Křest jako přechodový rituál - Raně křesťanská rituální praxe jako nahrazení obětního rituálu? - Eucharistie v kontextu rituálních hostin - Křestní rituál většinové církve versus valentinovský rituál apolytrósis - Geografická podmíněnost sekvencí křestního rituálu (Sýrie a Egypt — Severní Afrika — Řím) a její interpretace B) V kurzu se doktorandi zaměřují na problematiku vzniku, formování a etablování novozákonního kánonu. Sleduje proces kanonizace v různých kontextech raného křesťanství (např. gnóze nebo alexandrijské teologie). Doktorandi vychází z primární literatury a pod zorným úhlem současného bádání tematizuje vybrané problémy, např. otázku Markionova vlivu na formování kánonu (byl doopravdy Markion „tvůrce křesťanského svatého Písma“, jak se domníval Adolf von Harnack?), význam Tatianova Diatesaron pro formování kánonu, problematiku tzv. Muratoriho fragmentu a další dílčí otázky. Anotace charakterizuje pouze základní osnovu kurzu, informuje o obecném rámci, z něhož se pro konkrétní semestr volí jeden dílčí problém, na který se celý kurz zaměřuje. Výběr témat: - Katolicita textů v raném křesťanství versus „kánon“ - Pluralita kánonů? - Gnostické křesťanství a formování kánonu - Markionův význam pro formování kánonu - Tatianovo Diatessaron jako reakce na Markiona? - Eirénaios z Lyonu jako „teolog písma“ - Klément Alexandrijský a odstupňovaná kanonicita - Muratoriho fragment - Význam dochovaných rukopisů - Vztah mezi rituální praxí a kanonicitou/kánonem - Athanasios z Alexandrie
Deskriptory -
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (05.02.2021)

Doktorské studium.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (05.02.2021)

Aktivní účast v semináři, převzetí jednoho tématu semináře.

Literatura -
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (09.03.2021)

A)

 • BRADSHAW, Paul F., Reconstructing early Christian Worship, Collegville, Minnesota: Liturgical Press 2009. ISBN: 0281060940.
 • BRADSHAW, Paul F., The search for the origins of Christian worship: Sources and methods for the study of early liturgy, Oxford: Oxford University Press 2002 (2. ed.). ISBN: 9780195217322.
 • DIDACHE. Zwölf-Apostel-Lehre. übers. und eingeleitet von Georg Schöllgen. Traditio apostolica : Apostolische Überlieferung: Übers. und eingeleitet von Wilhelm Geerlings (Fontes Christiani; 1), Freiburg im Breisgau: Herder 1991. ISBN: 3-451-22101-2.
 • HELLHOM, David (ed.), Ablution, Initiation, and Baptism in Early Judaism, Graeco-Roman Religion, and Early Christianity, Berlin: Walter de Gruyter 2011. ISBN: 978-3-11-024751-0.
 • HELLHOM, David - Dieter Sänger (eds.), The eucharist - its origins and contexts : sacred meal, communal meal, table fellowship in late antiquity, early Judaism, and early Christianity, 3 Vol., Tübingen: Mohr Siebeck 2017. ISBN: 978-3-16-153918-3.
 • IRENÄUS von Lyon, Epideixis. Adversus Haereses. Darlegung der apostolischen Verkündigung. Gegen die Häresien I. Übersetzt und eingeleitet von Norbert Brox, (Fontes Christiani 8), Freiburg im Briesgau: Herder 1993. ISBN: 3451222256.
 • IRENÄUS von Lyon, Adversus Haereses/Gegen die Häresien II - V: Übersetzt und eingeleitet von Norbert Brox, (Fontes Christiani 8), Freiburg im Briesgau: Herder 1993-2001.

B)

 • BARTON, John. The Spirit and the Letter: Studies in the Biblical Canon. London: SPCK, 1997. ISBN 978-0281050116.
 • HARNACK, Adolf von. Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott: Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche. Leipzig: Hinrichs (2), 1924.
 • HILL, Charles. Who Chose the Gospels? Probing the Great Gospel Conspiracy. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0199640294.
 • IRENAEUS von Lyon. Epideixis. Adversus Haereses. Darlegung der apostolischen Verkündigung. Gegen die Häresien I. Übersetzt und eingeleitet von Norbert Brox. (Fontes Christiani 8). Freiburg im Briesgau: Herder, 1993. ISBN 345122125X.
 • KRUGER, Michael J. Canon revisited: establishing the origins and authority of the New Testament books. Wheaton, Ill.: Crossway, 2012. ISBN 978-1433530807.
 • MCDONALD, Lee Martin a James A. Sanders (eds.). The Canon Debate. Peabody: Hendrickson, 2002. ISBN 1565635175.
 • ROTH, Dieter T. The Text of Marcion’s Gospel. (New Testament tools, studies and documents 49). Leiden: Brill, 2015. ISBN 978-9004245204.
 • TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens. Adversus Marcionem: Eingeleitet und übersetzt von Volker Lukas (Fontes Christiani 63). Wien: Herder, 2015. ISBN 978-3451328978.

Metody výuky -
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (05.02.2021)

Semináře probíhají blokově (v celkovém rozsahu 18 výukových hodin). Výběr semináře zaznamenává student do ISP. Semináře jsou organizovány formou aktivní účasti doktorandů. Doktorandi přebírají zodpovědnost za dílčí téma, vedou a korigují četbu zadaného díla, jeho překlad, interpretaci a moderují diskuzi. Kromě badatelských cílů tak semináře plní rovněž funkci didaktickou, doktorandi se učí vést odborné semináře.

V případě omezení distanční výuky v souvislosti s pandemií probíhá výuka distanční formou za využití prostředí Moodle a programu MS Teams.

Poznámka

Zahrnuje dva základní rámce směřování, mezi nimiž volí doktorand po konzultaci se školitelem a zvolené směřování zaznamenává do ISP.

V rámci zvoleného směřování je pak konkrétní dílčí téma semináře upřesněno při zohlednění ISP studenta, resp. tématu jeho disertace, a aktuálního stavu bádání daného problémů (nová monografie, monotematické číslo relevantního periodika atp.). Anotace jednotlivých kurzů uvedené v akreditačním návrhu proto charakterizují pouze základní osnovu kurzů.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (05.02.2021)

Vyučující:

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.;

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.;

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.;

doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK