PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorská zkouška z Husitské teologie I. - LDOC22
Anglický název: Examination from the Hussite Theology I
Zajišťuje: ostatní (28-11)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (08.11.2017)
Tematický okruh husitská teologie I. poskytuje prostor pro prohlubující studium klíčových a aktuálních problémů systematické husitské teologie a církevních dějin, prostřednictvím studia odborné a pramenné literatury a následných odborných diskusí se zkoušejícím. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.
Sylabus -
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.11.2017)
STUDIJNÍ OKRUHY PRO DÍLČÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN
1. okruh: HISTORIOGRAFIE ČESKÉ REFORMACE - CÍRKEVNÍ REFORMA VE 14. STOLETÍ
Mistr J. Hus; husitské směry; česká a evropská reformace. Různé pohledy a koncepce, pramenná základna.

2. okruh: REFORMNÍ PROUDY V KATOLICKÉ CÍRKVI V 17. - 19. STOLETÍ - JEJICH HODNOCENÍ V ODBORNÉ LITERATUŘE
I. vatikánský koncil a reakce na něj v zrcadle teologie, filosofie a historie; Hodnocení modernismu jako celku i v jednotlivých jazykových oblastech, včetně pramenné základny.

STUDIJNÍ OKRUHY PRO DÍLČÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU ZE SYSTEMATICKÉ TEOLOGIE
1. okruh: SPECIFIKA HUSITSKÉ TEOLOGIE
2. okruh: VYBRANÉ DOGMATICKÉ DÍLO

Literatura -
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (27.11.2017)
LITERATURA - CÍRKEVNÍ DĚJINY
1. okruh - Historiografie české reformace - církevní reforma ve 14. století
1. Fr. Kutnar, J.Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

2. Soukup P., Jan Hus-život a smrt kazatele, Praha 2015.

3. Novotný V., Náboženské hnutí české ve 14. a 15. století, Praha 1915.

4. Vooght Paul, L´herésie de Jean Hus, Louvain 1995 (2. vyd.), česky v Theologické revue 1997-2002.

2. okruh - Reformní proudy v katolické církvi v 17. - 19. století - jejich hodnocení v odborné literatuře
1. Kaňák M., Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském. 1. Katolický modernismus, Praha 1961.

2. Budoucnost modernismu? Usp. I. Dolejšová a P. Hradílek, Praha 1999.

LITERATURA - SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE
1. okruh - Základní orientace v literatuře - doporučené:
1. KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. Brno: L. Marek, 2001.

2. KUČERA, Zdeněk. Trojiční teologie: základ teologie ve zjevení. Brno: L. Marek, 2002.

3. VOGEL, Jiří. Církev v sekularizované společnosti: Studie k husitské eklesiologii. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2005.

2. okruh - Literatura - doktorand si prostuduje jednu z následujících dogmatických prací:
1. JOEST, Wilfried. Dogmatik. Band 1., Die Wirklichkeit Gottes. 2. Aufl. Gőttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. 341 s.

2. JOEST, Wilfried. Dogmatik. Band 2., Der Weg Gottes mit dem Menschen. 2. Aufl. Gőttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. 356 s.

3. KORSCH, Dietrich. Dogmatik im Grundriß : eine Einführung in die christliche Deutung menschlichen Lebens mit Gott. Tübingen : Mohr Siebeck, 2000. 293 s.

4. OTT, Heinrich, OTTE, Klaus. Die Antwort des Glaubens: Systematische Theologie in 50 Artikeln. 3. Auflage, Stuttgart: Kohlhammer, 1999. 544 s.

5. RAHNER, Karl. Základy křesťanské víry. Přel. K. Říha et al. 2. vyd. Svitavy: Trinitas, 2004. 643 s.

6. TILLICH, Paul. Systematic Theology, Vol. I. - III. Chicago: University of Chicago Press, I. 1973, II. 1975, III. 2011, I. 312 s., II. 195 s., III. 441 s.

7. WENZ, Gunther. Religion. Aspekte ihres Begriffs und ihrer Theorie in der Neuzeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 275 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 1).

8. WENZ, Gunther. Offenbarung. Problemhorizonte moderner evangelischer Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 285 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 2).

9. WENZ, Gunther. Kirche. Perspektiven reformatorischer Ekklesiologie in ökumenischer Absicht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 284 s. (Studium Systematischer Theologie Bd. 3).

WENZ, Gunther. Gott : implizite Voraussetzungen christlicher Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. 320 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 4).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK