PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České církevní dějiny - L0470
Anglický název: Czech Ecclesiastical History
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Vyučující: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)
Základní kurz zprostředkovávající přehled českých církevních dějin na pozadí dějinné a politicko-kulturní situace od jejich počátku do moderní éry. U posluchačů se předpokládá znalost obecných českých dějin.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (25.09.2023)

Kurz je zaměřen na představení politických, kulturních, sociálních, teologických změn křesťanství v Čechách. Formy křesťanství v dějinách české společnosti mohou budit pocity nepřehlednosti. Součástí každého z témat kurzu bude představení konkrétních forem dobového vývoje společnosti a proměn křesťanské religiozity, ale i charakterizování jejích hlavních zdrojů. Student bude posléze schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji našeho křesťanství.

Vymezení a periodizace českých církevních dějin. Vysvětlení základních pojmů. Představení pramenů a základní bibliografie ke kursu. Počátky slovanského osídlení Čech a Moravy, Sámova říše. Český stát v 9. století. Velká Morava, stát středoevropských Slovanů. Misie Konstantina a Metoděje. Český stát v 10. století. Křesťanství a počátky české státnosti. Sv. Václav. Vznik pražského biskupství. Sv. Vojtěch. Vývoj organizace církve v českém knížectví v 10-12. století. Situace církve v českém království posledních Přemyslovců: Přemysl Otakar I., Václav I. Situace církve v českém království posledních Přemyslovců. Čechy po vymření Přemyslovců, hledání cest k nástupu Lucemburků. Vláda Jana Lucemburského a Karla IV. Situace dobové církve, krize církve a osobnosti církevní reformy. Církevní schizma a počátky vlády Václava IV. Církevní poměry v českých zemích (1378-1419). M. Jan Hus. Husitská revoluce, léta 1419-1434. Lipanská bitva a její politicko-náboženské důsledky. Vzestup a královská vláda Jiříka z Poděbrad. Vnitřní i zahraniční politika. Střety s papežstvím. Konfesní poměry v českých zemích (1471-1526). Bitva u Moháče. Ferdinand I. Habsburský. Konfesní poměry českého předbělohorského státu v 16. a na počátku 17. století. 1618-1620. České země za Třicetileté války do nástupu osvícenství (1648-1740). Dlouhá rekatolizace českých zemí. Vláda a osvícenské reformy Marie Terezie. České a moravské osvícenství. Česká církevní situace v 19. století. Česká církevní situace v první polovině 20. století. Česká církevní situace ve druhé polovině 20. století.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)

* Povinná literatura:
WINTER, Eduard. Tisíc let duchovního zápasu. Přeložil Oldřich Liška. 1. vydání. Praha: Ladislav Kuncíř, 1940.


* Doporučená literatura:
HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu 1.: Doba předhusitská. 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1947. 322 s.
HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu 2.: Hus a husitství (Čechové v zápasu o ryzí křesťanství). 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1947. 368 s.
HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu 3.: Rokycana, Husitský král, Počátky Jednoty bratrské (Čechové dospívají k ryzímu křesťanství). 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948. 278 s.
HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu 4.: Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace. 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948. 366 s.
HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu 5.: Za Ferdinanda I. (1526-1564). Počátky protireformace. 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948. 430 s.
HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu 6. 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1950. 400 s.
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 1. Praha: Zvon, 1991. 336 s. ISBN 80-7113-004-4.
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. 286 s. ISBN 80-7113-003-6.
KALISTA, Zdeněk. Stručné dějiny Československé. Praha: Vyšehrad, 1992. 411 s. ISBN 80-7021-123-7.
Kolektiv, Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha: Sfinx, 1940. 426 s.
KROFTA, Kamil. Dějiny československé. Praha: Sfinx, 1946. 914 s.
NOVOTNÝ, Václav a kol. Československá vlastivěda. Díl IV. Dějiny. Praha: Sfinx, 1932. 637 s.

PÁNEK, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí, Praha: Karolinum, 2008. 487 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK