PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní teorie osobnosti - L0270
Anglický název: Fundamental Personality Theory
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Vyučující: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Je záměnnost pro: LPED12
Anotace
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)
Cílem tohoto předmětu je osvojit si (a z pozice pedagoga aplikovat) základní informace o nejvýznamnějších teoriích osobnosti. Předmět se zaměřuje na psychologické teorie osobnosti, které hrají od minulého století až do současnosti v evropské psychologii nejvýznamnější roli. Tyto teorie ovlivnily i další vědní obory, zejména oblast pedagogiky, poradenství, sociální práce a psychoterapie. Část těchto poznatků zároveň představuje i učební látku středoškolského předmětu „Základy společenských věd“. V rámci získání zápočtu si studenti na základě vlastního výběru zvolí určitou dílčí část obsahu předmětu (např. jeden či více klíčových konceptů z některé z osobnostních teorií), kterou zpracují ve formě podkladu pro výuku na střední škole. Tyto podklady budou vzájemně sdíleny (více viz "Podmínky zakončení předmětu").
Sylabus
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

V tomto předmětu se budeme zabývat těmito teoriemi:

• Psychoanalytická teorie S. Freuda (též obranné mechanismy A. Freudové a pojetí psychotraumatu u S. Ferencziho)
• Hlubinně psychologická teorie C. G, Junga
• Individuální teorie Alfréda Adlera
• Vývojová teorie E. Eriksona
• Psychosociální teorie E. Fromma
• Humanistický přístup C. Rogerse a A. Maslowa
• Logoterapie E. Frankla
• Psychometrický přístup k osobnosti H. Eysencka a R. Cattela
• Sociálně kognitivní přístup A. Bandury.

Doplňující informace k tomuto kurzu najdete vyvěšené na MOODLE na webu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10503. Jde o materiály, které Vám doplní potřebné informace vedle základní požadované literatury. Základní literaturou je monografie V. Drapely: Přehled teorií osobnosti (Praha, Portál, v několika vydáních), v níž najdete k většině výše uvedených koncepcí osobnosti potřebné informace. Uvedený titul je dostupný v knihkupectvích a v knihovnách. V digitalizované podobě též na počítačích v Národní knihovně a také na internetu.

Stránka v MOODLE údaje z uvedené knihy doplňuje zejména v těchto oblastech: teoretický úvod k teoriím osobnosti, teorie A. Freudové, S. Ferencziho, H. Eysencka, R. Cattela, A. Bandury, E. Frankla.

Předmět bude vyučovaný formou přednášky a společných diskusí, od poloviny prosince budou poslední témata ze sylabu, která bychom nestihli, doplněna samostudiem (z knihy V. Drapely a z podkladů v Moodle). V případě nejasností budu k dispozici prostřednictvím mailu a konzultací (v eventualitě lockdownu online).

Vytvořené seminární práce vám pak budou k dispozici ke vzájemnému sdílení minimálně do konce března. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

ZÁPOČET:
Studenti si na základě vlastního výběru zvolí určitou dílčí část obsahu předmětu, např. jeden či více klíčových konceptů z některé z osobnostních teorií. Zvolený obsah zpracují do podoby podkladu pro výuku na střední škole. Tento podklad bude obsahovat i podrobné informace o zvolené výukové metodě s písemně popsanou modelovou ukázkou alespoň části příslušného výukového úseku. Rozsahem půjde o 2-3 strany textu. Tyto podklady budou následně vzájemně sdíleny v Moodle s ostatními zapsanými spolužáky do tohoto kurzu v tomto akademickém roce. Budou k dispozici jako inspirativní materiál (i pro případné využití ve vaší pozdější učitelské praxi).
Složení zápočtu je podmínkou pro zápis na termín zkoušky.
Písemné práce mi prosím zasílejte na fakultní mail s předstihem před začátkem zkouškového období.

PÍSEMNÝ TEST:
Test bude obsahovat otevřené otázky, na které studenti písemně odpovídají vlastními slovy. Bude vycházet z teorií osobnosti z monografie V. Drapely (Základní teorie osobnosti - viz "povinná literatura"), avšak pouze z těch teorií, které jsou uvedeny v sylabu předmětu (není na něj tedy nutné studovat celou knihu). Tyto znalosti z knihy prosím doplňte kapitolami z MOODLE https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10503.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Písemný test z teorií osobnosti, které jsou uvedeny v sylabu.
Vycházejte prosím z knihy V. Drapely: Přehled teorií osobnosti (Praha, Portál, v několika vydáních), dále z materiálů zveřejněných na MOODLE (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10503).

Literatura
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Povinná:
DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 6. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6 (případně i starší vydání)
Doplňující texty v Moodle (viz web: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10503)


Doporučená:
ADLER, Alfréd. Psychologie dětí. Praha: Práh, 1994. 155 s. ISBN 80-85809-22-2.
ADLER, Alfred. Porozumění životu: úvod do individuální psychologie. Praha: Aurora, 1999. ISBN 80-85974-76-2.
ERIKSON, Erik. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 127 s. ISBN 80-7106-291-X.
ERIKSON, Erik. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. 387 s. ISBN 80-7203-380-8.
FRANKL, Viktor E. Utrpení z nesmyslnosti života: psychoterapie pro dnešní dobu. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1038-2.
FRANKL, Viktor, E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta. 1994. 214 s. ISBN 80-85139-29-2.
FRANKL, Viktor E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 2015. ISBN 978-80-7295-195-6.
FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I., II.-III. Praha: Avicenum, 1970. 400 s. 735-21-08/20 - Ed.: 71303.
FREUD, Sigmund. Výklad snů. 4. vyd. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2000, 400 s. ISBN 80-901916-0-6.
FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993. 158 s. ISBN 80-206-0290-9.
FROMM, Erich. Mít nebo být? 2. vydání. Praha: Naše vojsko, 1994. 169 s. ISBN 80-206-0469-3.
GENDLIN, Eugene T. Focusing. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-793-0.
HUNT, Morton M. Dějiny psychologie. 4. Vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0898-3.
JACOBI, Jolande S. Psychologie C. G. Junga. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0353-7.
JUNG, Carl., G. Analytická psychologie, její teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Academia. 208 s. ISBN 80-200-0480-7.
JUNG, Carl G. a Aniela JAFFÉ. Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0803-7.
JUNG, Carl G., KAST, Verena a Ingrid RIEDEL, ed. Vybrané spisy C. G. Junga. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0719-1.
LUKAS, Elisabeth S. I tvoje utrpení má smysl: logoterapeutická útěcha v krizi. Brno: Cesta, 1998. ISBN 80-85319-79-9.
MASLOW, Abraham H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
MASLOW, Abraham H. Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Holar, 2017. ISBN 978-80-906731-0-6.
NYKL, Ladislav. Carl Ransom Rogers a jeho teorie: přístup zaměřený na člověka. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4055-3.
PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. 328 s. ISBN 80-247-0871-X.
ROGERS, Carl R. Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0597-5.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství. Praha: Portál, 2002. 325 s. ISBN 80-7178-547-4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK