PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie charity II. - L0149
Anglický název: Charity Theory II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D.
Vyučující: doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D.
ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Anotace
Cílem předmětu je představit sociální rozměr v jednotlivých náboženských a charitativních systémech: Křesťanství, Judaismus, Islám, Budhismus, Hinduismus s přesahem do současného pojetí i historickém kontextu. Seznamuje se sociálními encykliky a s jinými dokumenty církve týkající se sociální problematiky. Zdůrazňuje historii, ale i současné misie, misijní práci a její roli v charitativní práci a v oboru sociální práce. Reflektuje charitativní práci v době globalizace a zdůrazňuje potřebu náboženského a kulturního dialogu jako nástroje užití v charitativní i sociální práci. Předmět bude zakončen písemným zápočtem a konkrétní upřesnění bude sděleno v průběhu ZS.
Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (10.12.2022)
Sylabus

1) Kulturně-Antropologické východiska charitativní práce a misijní činnosti.
2) Inkulturace v charitativní práci.
3) Evangelizace jako forma misijní činnosti.
4) Charitativní práce v jednotlivých náboženstvích Křesťanství, Judaismus, Islám, Budhismus, Hinduismus – historické a současné dimenze.
5) Vliv globalizace na misijní a charitativní práci.
6) Mezikulturní komunikace.
7) Charita v současném mezinárodním kontextu Caritas Europa a Caritas Internacionalis, Charita ČR a současnost.
8) Pomoc při katastrofách, humanitární pomoc v kontextu realizace pomoci.
9) Azylová problematika ve světě a v České republice.
10) Charita a její činnost v službě člověku.
11) Charitativní práce v Církvi československé husitské – historický vývoj a východiska, osobnosti. Soudobé tendence a trendy.

Student je schopen charakterizovat koncepce řešení sociálních problémů v evropských dějinách i v současnosti v rámci charitativní práce a taktéž v jednotlivých světových náboženstvích. Dokáže charakterizovat charitativní práci v současném i historickém kontextu. Má znalost misijní práce a její aplikace do oboru sociální práce.

Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (10.12.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

  • úspěšné složení písemného započtu - otevřené otázky z témat probrané v přednáškách ZS
  • studium odborné literatury,
  • propojenost i na aktuální novinky k tématům

Předmět bude zakončen písemným zápočtem a konkrétní upřesnění bude sděleno v průběhu LS.

Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (10.12.2022)
Literatura

1.AMBROS, Pavel. Pastorální teologie. 5, Církev, kultura, společnost, misie. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 152 s. ISBN 80-244-0418-4.

2.AUGÉ, Marc, UHDEOVÁ, Jitka, ed. a VOJTOVÁ, Jarmila, ed. Antropologie současných světů. Překlad Ivana Holzbachová. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1999. 127 s. ISBN 80-7108-154-X.

3. BARKOW, Jerome H., ed. et al. The adapted mind: evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press, 1992. xii, 666 s. ISBN 0-19-506023-7.

4. BENEDICT, Ruth. Kulturní vzorce. Překlad Jitka Fialová. Vydání první. Praha: Argo, 1999. 223 stran. Capricorn; svazek 1. ISBN 80-7203-212-7.

5. BUČKO, Ladislav. Misijná a charitatívna činnost. 1. vyd. Bratislava: VŠZSP sv. Alžběty, 2009.

6. KRAHULCOVÁ, Beáta. Kontexty sociální a charitativní práce: sborník katedry psychosociálních věd a etiky. [Brno]: L. Marek pro Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu, 2008. 203 s. Pontes pragenses; sv. 51. ISBN 978-80-87127-07-0.

7. NEŠPOR, Zdeněk R. a LUŽNÝ, Dušan. Sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007.

232 s. ISBN 978-80-7367-251-5.

8. MARTINEK, Michael a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. [Praha]: Jabok, 2008. 175 s. ISBN 978-80-904137-2-6.

9. NEUNER, Peter. Ekumenická teologie: hledání jednoty křesťanských církví. Překlad Jaroslav Ignatius Vokoun. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 311 s. Teologie. ISBN 80-7021-408-2.

10. SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: [proměny vztahu člověka k posvátnému]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 245 s. Antropologie. ISBN 80-7178-886-4.

11. SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 226 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 145/1993. ISBN 80-7066-882-2.

12. SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 229 s. Studium. ISBN 80-7178-328-5.

13. TONZAR, David. Vznik a výboj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská. Praha, Karolinum, 2002. s. 210. ISBN 80-246-0499-X.

14. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů v ČR. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN: 80-7178-798-1. (u jednotlivých hesel literatura v češtině)

15. WALDENFELS, Hans. Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa. Překlad Karel Šprunk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1992. 63 s. ISBN 80-7113-062-1.

Poslední úprava: Langer Marketa, ThDr., Ph.D. (04.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK