PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe a supervize III. - L0094
Anglický název: Practice and Supervison III
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
PhDr. Monika Válková
Vyučující: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Je záměnnost pro: LPSY57A
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)
Cílem praxe je zprostředkovat zkušenost se sociální prací v různých institucích poskytujících sociální služby, umožnit studentům pracovat a provádět evaluaci vlastních experimentů, konfrontovat teoretické představy o úrovních sociální práce (práce s jednotlivcem – klientem, práce s rodinou, práce se skupinou, práce s komunitou), metodách sociální práce a vyzkoušet si sociální a charitativní práci jako profesi. Studenti si postupně vytvářejí portfolio záznamů o experimentaci a výcviku ve vybraných metodách k závěrečné zkoušce. Student po absolvování předmětů, na podkladě již získaných znalostí z teorie sociální práce a dalších souvisejících aplikovaných vědních oblastí, disponuje dovednostmi a posléze kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec sociálních služeb. Součástí praxí je individuální supervize.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Systém praktického vzdělávání studentů sociální a charitativní práce je postaven na třech pilířích:

  1. na odborné praxi,
  2. semináři k odborné praxi
  3. a na supervizi.

Součástí praxe jsou v úvodu každého semestru semináře k odborné praxi, každý v rozsahu 16 hodin.

Odborná praxe je zaměřena na získání praktických dovedností ve vybrané metodě/metodách, získání zkušeností v oblasti působení institucí sociálního typu, přičemž je kladen důraz na výcvik poskytování procedurálních a odborných služeb v celkovém rámci křesťanských, etických a sociálních hodnot. Důraz je kladen na duchovní rozměr sociální práce.

Praxe probíhá v síti státních, nestátních a církevních sociálních institucí, institucí veřejné správy a v zařízeních zdravotnických, jejichž provoz má sociálně charitativní charakter.

Souvislá průběžná praxe (III. a IV.) ve druhém roce studia je zaměřena na řízený výcvik metod sociální práce s klientem, s rodinou a se skupinou. Její minimální časový rozsah je 40 a 40 hodin praxe a 16 a 16 hodin odborného semináře a supervize.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Změna podmínky splnění předmětu:

Studenti zašlou elektronicky scan vyplněného a potvrzeného Deníku praxe + Seznam prostudované literatury.

Aktivita v praxi, zpracování portfolia praxí a zkušenostního učení, absolvování supervize.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)
Podmínky pro získání zápočtu:
supervize, kde student prezentuje absolvovanou praxi a předloží aktuálně zpracované portfolio.
Literatura
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována:

Nízkoprahový klub HUSITA, Náměstí barikád 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, programy sociální integrace pro etnické menšiny a mládež sociálně znevýhodněnou, odpovědná za praxe Mgr. Lucie Hašková. (smluvně zajištěno)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10, ředitelka organizace PhDr. Monika Válková valkova@csop-praha15.cz. (smluvně zajištěno)

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Kontaktní osoba pověřena vedením praxe Ing. Hana Prokopová Nesrstová, TF 236 004 176. (smluvně zajištěno)

Adoma o.s., Komunitní centrum se sídlem Na Strži 1683/40 140 00 Praha 4, ředitelka Jitka Zachariášová. (smluvně zajištěno)

Další poskytovatelé sociálních služeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK