PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe a supervize II. - L0060
Anglický název: Work Experience and Supervision II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.
PhDr. Monika Válková
Vyučující: Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)
Cílem předmětu je získat a reflektovat odbornou praxi v sociální službě dle 108/2006 Sb., na OSPOD (nebo u kurátorů pro děti a mládež, případně sociálních kurátorů) či v jiném zařízení po dohodě s vedoucí praxí. Aktivní účast v praxích je povinná pro všechny studenty SACH. Absolvování praxe v prvním ročníku má informativní charakter a hlavní činností studenta, v závislosti na typu instituce, je sběr informací, absolvování výcviku u poskytovatele praxe, poskytování sociálních služeb pro klienty. Praxe se realizují dle rozvrhu UK HTF, v minimálním rozsahu 4 hodiny týdně, výstupem je tvorba a prezentace portfolia zkušenostního učení. Student získává znalosti v oblasti legislativního ukotvení sociální práce v systému funkcí sociálního státu, nabývá dovedností při experimentaci se sociálními službami pro různé klientské skupiny a rozšiřuje své kompetence pro kodifikované postupy poskytování sociálních služeb.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Podmínky splnění Praxí a supervizí I, II.:

a) typ zařízení viz výše

b) 3 různé cílové skupiny

c) výkon praxe v úzké spolupráci s mentorem - odborným sociálním pracovníkem dle 108/2006 Sb. (ne psychologem, pracovníkem v sociálních službách, pedagogem apod.). Na povinných setkáních, jež jsou zveřejňovány v rozvrhu, jsou diskutovány veškeré detaily o plnění praxe a prezentovány vzory formulářů, které je třeba předložit k zápočtu (terminologie, odborné metody a techniky, sebereflexe, práce s úskalími, legislativa). Rozsah praxe: 0/4 h/týdně s doporučením nejméně 40 h/semestr.

Platí pravidlo nové studium = nová aktuální praxe. Praxe II musí být vykonána v jiném zařízení než Praxe I.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Absolvování povinného pemza praxe u poskytovatelů sociálních služeb nebo ve státní správě, zpracování deníku z praxe a předložení portfolia výsledků zkušenostního učení.

Materiály odevzdávejte v konzultačních hodinách (kancelář L105), po domluvě i jindy. V případě distanční výuky posílejte naskenované na e-mail.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (30.11.2022)

Povinná:

GUGGENBÜHL-CRAIG, Adolf. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Překlad Petr Patočka. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 113 s. Spektrum; 57. ISBN 978-80-7367-809-8.

HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 3. Praha: Portál, 2012. 119 s. ISBN 978-80-262-0221-9.

VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. Krizová intervence. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 544 s. ISBN 80-7178-696-9.

Doporučená:

HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5.

JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.

KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Překlad Jana Vašková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. Spektrum; 11. ISBN 80-7178-365-X.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: [psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese]. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 80-7367-181-6.

SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Překlad Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-312-9.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé: principy, proces, metody. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 223 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3736-2.

Právní předpisy:

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována:

Nízkoprahový klub HUSITA, Náměstí barikád 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, programy sociální integrace pro etnické menšiny a mládež sociálně znevýhodněnou, odpovědná za praxe Mgr. Lucie Hašková. (smluvně zajištěno)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10, ředitelka organizace PhDr. Monika Válková valkova@csop-praha15.cz. (smluvně zajištěno)

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Kontaktní osoba pověřena vedením praxe Ing. Hana Prokopová Nesrstová, TF 236 004 176. (smluvně zajištěno)

Adoma o.s., Komunitní centrum se sídlem Na Strži 1683/40 140 00 Praha 4, ředitelka Jitka Zachariášová. (smluvně zajištěno)

Další poskytovatelé sociálních služeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK