PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management sociální práce - L0056
Anglický název: Social Work Management
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Monika Válková
Vyučující: PhDr. Monika Válková
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií, legislativním zakotvením a dalšími specifiky neziskového sektoru, který je nedílnou součástí vyspělé občanské společnosti. Výše zmíněnými okruhy jsou: • obecné vymezení terminologie neziskových organizacích, role ve společnosti, legislativní rámec a financování v kontextu sociální práce, • obecné vymezení manažerské práce, strategické plánování, strategické řízení v kontextu sociální práce, • specifická témata, která souvisí s organizováním sociálních služeb. Studenti získají, vedle základních terminologických a legislativních poznatků, také aktuální poznatky z oblasti neziskového sektoru zasahující do hloubky jednotlivých problematik. Jednotlivé oblasti, které jsou uvedené výše, budou předávány v rámci struktury a) základní teoretické vymezení b) v rámci práce ve skupinkách (na setkáních), případně samostatně v rámci úkolů – c) prezentace / zhodnocení. Získané znalosti a dovednosti v oblasti Managementu sociální práce představují základ pro profesní kompetence při řízení a realizaci moderní sociální práce jako celku.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Kapitola 1.:

Úvod, cíle, tematický plán, pravidla plnění.

Nestátní neziskové organizace – vymezení, typy, zákonná opatření. Problémy a potřeby NNO.

Základy managementu, ekonomiky sociálních služeb, kvalita v sociálních službách v obecném měřítku zaměřená na efektivitu, dostupnost poskytování sociálních služeb z pohledu klienta, plátce, poskytovatele a vyšších a nižších územních správních celků. Silné a slabé stránky dostupnosti z pohledu kapacity, struktury a kvality sociálních služeb.

Význam dobrovolnictví v občanské společnosti, role dobrovolnictví v sociálních službách.

Kapitola 2.:

Základy podnikové ekonomiky a finančního řízení z pohledu top managementu a středního managementu. Základy řízení managementu kvality v sociálních službách. Modely řízení kvality v sociálních službách a jejich implementace v sociálních službách. Strategické řízení změny v systému kvality v sociálních službách.

Využití marketingu v sociálních službách, metody personálního řízení, projektového managementu v sociálních službách. Marketing, jeho pojetí a význam v sociálních službách.

Case manager jako klíčová osoba pro klienta. Case management – nástroj na odhalování potřeb klientů v regionu, plánování a vyhodnocování fungování služeb, tak aby byla péče na místní úrovni návazná, koordinovaná, finančně efektivní a vytvářela podmínky pro poskytování kvalitních služeb.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Docházka 70% .

Studenti pracují formou skupinové práce. Počet studentů ve skupině maximálně 3, vypracují společně zadané úkoly, které konzultují s přednášejícím v rámci výuky. Po splnění prvního úkolu, studenti prezentují v rámci výuky svoje výsledky ostatním studentům. Druhý úkol společně zpracují a po konzultaci s vyučujícím budou prezentovat svoje výsledky ostatním studentům. Pokud nebude možná výuka, studenti budou konzultovat výsledky svoji práci formou emailu s vyučujícím, který bude písemně reagovat na splnění úkolu. Prezentace úkolů ostatním studentům by byla formou on line.

Úkol č. 1.

Vyberte si jednu NNO a popište jejich poslání, vizi, cílovou skupinu, legislativní rámec fungování organizace, strukturu řízení organizace, vícezdrojové financování organizace. Odpovězte na základní vybrané NNO otázky:

 • Proč jsme tady?
 • Kam směřujeme?
 • Čemu, komu sloužíme?
 • Jaká je naše historie (co jsme v minulosti dokázali)?
 • Na jakých hodnotách stavíme?
 • V čem jsme jedineční?
 • Jak získáváme finanční prostředky?
 • Jaká je dostupnost této služby ve vašem regionu?
 • Jaká je možnost rozšíření této služby v rámci jiných regionů dle potřeb klientů?

Úkol č. 2

 1. Organizační kultura hraje významnou roli v každodenním životě organizace i ve všech fázích strategického řízení. Student /studentka si vybere organizaci, kde dle doporučené odborné literatury provede diagnostiku organizace s ohledem na organizační kulturu a na základě této diagnostiky navrhne opatření, doporučení pro organizaci. Student /studentka si vybere klíčový problém, který bude analyzovat a navrhovat doporučení ke změně společně s prezentací. Organizační kultura je fenoménem, který předurčuje výběr vhodné strategie rozvoje a rozhoduje o způsobu implementace, definuje relevantní styly řízení organizace, určuje zaměření organizace (na zaměstnance, klienty, na prostředí a okolí organizace, na výkon atd.).
 2. Vymezte priority organizace. Podílí se na zacílení organizace, která váhá mezi trhem a ziskem, nebo kvalitou, či inovacemi. Organizační kultura komplexně ovládá život organizace.
Literatura
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (04.12.2022)

Dobrovolnictví. 5., aktualizované vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. 39 stran. ISBN 978-80-7481-198-2. (2–40 s., 38 stránek Čj).

MOLEK, Jan. Řízení organizací sociálních služeb: vybrané problémy. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2011. 254, 5 s. ISBN 978-80-7416-083-7. (10-245 s., 235 stránek Čj).

SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0. (125-140 s.,43 stránek Čj).

Válková, Monika. Hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb.1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. 78 s. ISBN 978-80-87023-45-7. (38–50 s.,12 stránek Čj).

HRONCOVÁ, Marcela. Moderní nezisková organizace: základy jejího řízení, metodika a praktické rady v kostce. [Praha]: Ateliér vzdělávání, 2010. 55, [7] s., [24] l. obr. příl. ISBN 978-80-904519-0-2. (48-52 s.,4 stránky ČJ).

KOUBEK, Josef. Personální práce v malých podnicích. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 288 s. ISBN: 978-80-247-3823-9. (189–197 s., 10 stránek Čj).

MOLEK, Jan. Řízení organizací sociálních služeb: vybrané problémy. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2011. 254, 5 s. ISBN 978-80-7416-083-7. (10–245 s., 235 stránek Čj).

ŠEDIVÝ, Marek a MEDLÍKOVÁ, Olga. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 155 s. Management. ISBN 978-80-247-4041-6. (21-45 s.; 105-121 s.,16 stránek Čj).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK