PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do islámu - KSTE171
Anglický název: Introduction ti Islam
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)
V kurzu budou posluchači seznámeni se základními informacemi o muslimském náboženství. Vedle historické
přehledu, půjde o základy víry muslimů, o jejich povinnostech a článcích víry. Speciální kapitoly budou věnovány
Koránu, tradici a právu. Vedle základního rozdělení na sunnity a šíʼity, se posluchači seznámí i s marginálními
proudy (ahmadíja, zajdíja, alavité,..). Důraz bude kladen také na geografickou a spirituální rozmanitost islámu.
Speciálně se posluchač seznámí s otázkou islámu v Evropě a v České republice. Nebude opomenuto ani
představení základů islámského umění, krásné literatury, filosofie, nebo velkých osobností muslimské tradice (Ibn
Síná, Ibn Rušd, al-Ghazálí, Ibn Tajmíja,..). Dojde také ke komparaci s křesťanstvím a judaismem.
Základ kurzu budou tvořit přednášky. Studenti budou vyzváni vytvořit (ústní nebo písemný) referát na předem dané
téma či knihu (referát bude součástí celkového hodnocení).
Cíl předmětu
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)

Cílem kurzu je představit studentům islám v celé jeho pestrosti a rozmanitosti. A to na základě historického, tématického, spirituálního či geografického hlediska.

Literatura
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)

Výběr z literatury:

pozn.: studenti na první přednášce dostanou kompletní soupis literatury, dle které vytvoří referát

česká:

- Borrmans, Maurice, „Islám“, in: Stefano de Fiores, Tullo Goffi (eds.), Slovník spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 350-356

- Brague, Rémi, O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších, Brno: CDK, 2011

- Cook, Michael, Muhammad, Praha: Odeon – Argo, 1994

- Corbin, Henry, Mundus imaginalis (aneb) Imaginární a imaginální, Praha: Malvern, 2007

- Gombár, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí, Praha: Karolinum, 1999

- Hourani, Albert, Dějiny arabského světa. Od 7 století po současnost, Praha: NLN, 2010

- Hrbek, Ivan, „Muhammad a Korán“, in: Korán. Z arabského originálu Al Qur´án podle různých vydání přeložil, předmluvou, komentářem a rejstříkem opatřil Ivan Hrbek, Praha: Academia, 1972 (edice z 2000), s. 7-106

- Hillenbrandová, Carole, Islám. Historie, současnost a perspektivy, Praha: Paseka, 2017

- Chajrí, Šajch Fadlulláh, Islám, Praha: Ikar, 2001 (autor známý v anglické transkripci jako Haeri, Shaykh Fadhlallah)

- Kropáček, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 20064

- Kundra, Ondřej – Lindner, Tomáš, Můj syn terorista. Jak se rodí evropští džihádisté, Brno: BizBooks, 2017

- Mendel, Miloš, Muslimové a jejich svět. O víře,zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu, Praha: Dingir, 2015 (2. upravené vydání, 2018)

- Rogerson, Barnaby, Prorok Muhammad, Praha: NLN, 2004

 

zahraniční:

- Bausani, Alessandro, L´Islam. Una religione, un´etica una prassi politica, Milano: Garzanti Libri, 1999 (a další vydání)

- Bori, Caterina, „Un caos senza speranza? Studiare il Corano oggi“, in: Prémare, Alfred-Louis de, Alle origini del Corano, Roma: Carocci editore SpA, 2014, s. 11-59

- Brown,Jonathan A. C., Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy, Oxford: OneWorld Publications, 2014

- Campanini, Massimo, Il Corano e la sua interpretazione, Roma-Bari: Editrice Giuseppe Laterza & Figli, 2004 (The Qurʼan. The Basics, London – New York: Routledge, 2007)

- Cook, Michael, The Koran: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2000

- Donner, Fred M., Muhammad and the Believers at the origins of Islam, Cambridge Mass: Harvard University Press, 2010

- Gardet, Louis, Les hommes de l´Islam, Paris: Librairie Hachette, 1977 (Gli Uomini dell´Islam, Milano: Jaca Book SpA, 1979)

- Gardet, Louis, L´Islam. Religion et Communauté, Paris: Desclée De Brouwer, 1970

- Guillaum, Alfred (ed.), The Life of Muhammad (a translation of Ishāq’s Sīrat Rasūl Allāh with Introduction and Notes by A. Guillaum), Oxford: University Press, 200417

- Izutsu, Toshihiko, Ethico-Religious Concepts in the Qurʼān, Montreal: McGill-Queen's Press, 2002 (první vydání 1966)

- Jomier, Jacques, Pour connaître L´Islam, Paris: Cerf, 1988 (How to Understand Islam, London: SCM Press Ltd., 1989)

- Kermani, Navid, Gott ist schön. Das ästhetische Erleben des Koran, München: Verlag C. H. Beck, 2000 (God is Beautiful. The Aesthetic Experience of the Quran, Cambridge: Polity Press, 2015)

- Khoury, Adel Theodor, Einführung in die Grundlagen des Islams, Graz – Wien – Köln: Verlag Styria, 1978(I Fondamenti dell´Islam. Un´Introduzione a partire dalla fonte: il Corano, Bologna: EMI, 1999)

- Lings, Martin, Muhammad. His Life Based on the Earliest Sources, Rochester Ver.: Inner Traditions, 2006

- Neuwirth, Angelika, Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, Berlin: Insel Verlag, 2010

- Prémare, Alfred-Louis de, Aux origines du Coran. Questions d´hier, approches d´aujourd´hui, Paris: Téraèdre, 2004 (Alle origini del Corano, Roma: Carocci editore SpA, 2014)

- Robinson, Neal, Discovering the Qur´an. A Contemporary Approach to a Veiled Text, London: SCM Press, 20032

- Taha,Mahmoud M., The Second Message of Islam. Syracuse: Syracuse University Press, 1996

Metody výuky
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)

Kurz je postaven na přednáškách vyučujícího. Vedle toho budou studenti vedeni k přípravě referátu, který mohou předložit písemně nebo ústně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)

Studenti aspirující ke zkoušce:

1) student připraví písemný nebo ústní referát na předem konzultované téma, či knihu (min.3NS/5minut, max. 5NS/10minut) (hodnocení: 30 procent)

2) student zodpoví dvě otázky z předem připraveného seznamu (který bude studentům poskytnut během měsíce října):

a) první otázku si student připraví sám (podle předložené literatury) (hodnocení: 30 procent)

b) druhou otázku studentovi položí přednášející (ze stejného seznamu otázek) (hodnocení: 40 procent)

 

Studentu aspirující k zápočtu:

1) student připraví písemný nebo ústní referát na předem konzultované téma, či knihu (min.3NS/5minut, max. 5NS/10minut) (hodnocení: 40 procent)

2) student zodpoví otázku položenou vyučujícím z předem připraveného seznamu (který bude studentům poskytnut během měsíce října) (hodnocení: 60 procent)

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)

Předběžný orogram kurzu:

1) Prolegomena (organizační, předběžné mapování terénu a výčet možných metod)

- historická / deduktivní (islámská teologie, islámská filosofie, islámské umění,...) / induktivní (vztah rozumu a víry v islámu, jaký je vztah islámu k Západu, jaká je provázanost křesťanství a islámu,…)

- obrazy islámu

- terminologie

 

2) Co je islám? (náboženství, kultura, weltanschauung)

- otázka identity muslima a rozmanitosti islámu

- Corbinova teze o geografické a kulturní rozmanitosti islámu

 

3) Otázka pramenů a historiografie

- jaké jsou prameny k fenoménu islám

- islámská historiografie

- povaha historie, vyniká v jejich interpretaci jakožto cílového bodu dějin (Petráček, al-Džábirí)

 

4) Dějiny islámu I (prehistorie až 632)

- Předislámská Arábie

- Muhammad

- Korán a hadíth

 

5) Dějiny islámu II (632-1258)

- al-chulafáʼ ar-rášidún

- Umajovci

- Abbásovci

 

6) Dějiny islámu III (1258-2017)

- Mongolové

- Fátimovci a Maghrib

- Turci a Osmanská říše

- 18.-20. století

- 21. století a současnost

 

7) Islámská filosofie (falsafa)

- o jaké filosofii hovoříme

- arabská či islámská filosofie

- perská filosofie

- základní otázky (stvořenost světa, vzkříšení těla, duch světa, platonismus a aristotelismus)

 

8) Islámská teologie (ʻilm al-kalám)

- základní rozdíly mezi teologií v křesťanství a ʻilm al-kalám v islámu

- základní otázky ʻilm al-kalám(statut hříšníka, povaha Koránu, kdo je tvůrcem skutků)

- periody a školy ʻilm al-kalám

 

9) Islámská mystika (tasawwuf)

- oč jde v mystice, a zvláště v mystice islámské?

- prameny islám. mystiky

- periody vývoje

- osobnosti a školy (taríqa)

- některá z témat

 

10) Islámské umění

- role umění v islámu obecně

- specifika islámského umění (symbolika)

- periodizace dějin islámského umění

- příklady z architektury, iluminací, kaligrafie, užitných předmětů, výzdob budov a mešit,…

 

11) Islámské právo

- terminologie

- prameny islámského práva

- rozdělení islámského práva

 

12) Islám ve světě 3. tisíciletí

- jakýje současný stav islámu (nutně s terminologickým upřesněním)

- existuje nějaká budoucnost islámu?

- islám v Asii, v Evropě

- islám a světové jazyky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)

Ke vstupním požadavkům:

- dobrá nálada a smysl pro humor

- chuť poznávat jinakost a rozdílnost

- schopnost a odvaha pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. (04.09.2018)

Mezi podmínky k zakončení patří:

 

a) prezence na přednáškách více jak 75 procent

b) aktivní přístup (vytvoření referátu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK