PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pastorální teologie 1 - KPTE006
Anglický název: Pastoral Theology 1
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Vyučující: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Prerekvizity : KSTE016
Je korekvizitou pro: KPTE007
Je prerekvizitou pro: KPTE104
Anotace
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (23.06.2016)
Předmět uvádí do studia pastorální teologie. Poskytuje základní poznatky a orientaci v oblasti pastoračního působení církve na základě její nauky a života. Uschopňuje budoucí aktéry pastorace (vysvěcené i laiky) ke zkoumání teologických, antropologických i společenských předpokladů praxe církve; k rozpozná(vá)ní a adekvátnímu posuzování výzev pro její jednání. Seznamuje s kritérii a modely pastoračního jednání jak v oblasti kněžské či jáhenské služby, tak i v oblasti působení věřících laiků (zvláště) ve farnostech.

This course introduces the study of pastoral theology. It provides basic knowledge and orientation in the pastoral life of the Church based on her teachings and life. It enables future pastoral actors (consecrated and laity) to investigate the theological, anthropological and social assumptions Church's practice; to recognize and the adequate assessment of the challenges for its actions. It shows the criteria and models of pastoral conduct both in the priest or diacon services, as well as the action of the faithful lays (especially) in the parishes.

Consultations are held in Czech, German or Italian languages.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (02.07.2015)

Uvést do pastorální teologie jako vědecké teologické discipliny, která využívá i výsledky jiných humanitních věd; zorientovat se v současných podmínkách, v nichž se pastorace děje, a připravit se tak k dalšímu studiu pastorální teologie i jednotlivých oblastí pastorace.

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (12.10.2017)

Povinná literatura

a) Prameny

Konstituce Lumen gentium a Gaudium et spes (In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: KNA, 2002.)

Christifideles laici. Apoštolský list sv. Jana Pavla II. Praha, 1996.

Evangelii gaudium. Apoštolská exhortace papeže Františka. Praha: Paulínky, 2014.

Laudato si'. Encyklika papeže Františka. Praha: Paulínky, 2015.

Amoris laetitia. Posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině. Praha: Paulínky, 2016.

KONGREGACE PRO KLÉRUS. Kněz, pastýř a vůdce farního společenství. Praha: ČBK, 2002.

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Závěrečný dokument PS katolické církve v ČR. Praha, 2007.
 
 b) Studijní texty 
 
ŠPIDLÍK, T. - RUPNIK, M. I. (eds.) Nové cesty pastorální teologie. Olomouc: Aletti, 2008, s. 5-70.
 
OPATRNÝ, A. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří: KNA, 2001.
 
OPATRNÝ, A. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří: KNA, 2006.

OPATRNÝ, A. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

 
2. Rozšiřující literatura
ASOLAN, P. Il tacchino induttivista. Questioni di teologia pastorale. Trapani: Il pozzo di Giacobbe, 2009.

BAUER, Ch. Konstellative Pastoraltheologie. Stuttgart: Kohlhammer, 2017.

Di NATALE, F. Guidasti come un gregge il tuo popolo. Elementi di teologia pastorale in prospettiva storica. Torino: Elledici, 2010.
 
FÖRST, J. a SCHÖTTLER, H.-G. (eds.) Einführung in die Theologie der Pastoral. Berlin: LIT Verlag, 2012.

LAUMER, A. Pastoraltheologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen. Regensburg: Pustet, 2015.

TORCIVIA, C. La Parola edifica la comunità. Trapani: Il pozzo di Giacobbe, 2008.

VILLATA, G. L'agire della Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale. Bologna: EDB, 2014.


 3. Časopisy

Anzeiger für die Seelsorge, Lebendige Seelsorge, Pastoralblatt, Theologisch-Praktische Quartalschrift (něm.); Note di Pastorale Giovanile, Orientamenti pastorali, Rivista di Pastorale Liturgica, Vita pastorale (it.).

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (26.08.2017)

Přednášky, osobní studium, ujasnění látky prostřednictvím diskuse k předneseným tématům.  

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (26.08.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky k získání zápočtu:
Včasné odevzdání semestrálních prací na témata, uvedená v sylabu, a úspěšné absolvování závěrečného kolokvia. V případě domluveného posunutí termínu odevzdání písemných prací ze závažných důvodů je nutné je v každém případě odevzdat nejméně dva týdny před zapsáním zápočtu.

Upozornění: obsah výuky z tohoto semestru bude zahrnut do témat zkoušky z pastorální teologie na konci letního semestru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (26.08.2017)

1. Identita, předmět a metody pastorální teologie.
2. Biblická východiska pastorace.
3. Konstituce Lumen gentium a Gaudium et spes s ohledem na pastorální teologii.
4. Pastorální inspirace v textech i praxi sv. Jana Pavla II. a papeže Františka.
5. Farnost a společenství jako místo pastorace.
6. Člověk (osoba) jako adresát zájmu pastorální teologie.
7. Současná společnost jako prostor pastorační činnosti. 
8. Aktéři pastorace.
9. Pastorální teologie a pastorační praxe v ČR ve 20. století - stručný přehled.
11. Hlavní témata pastorální teologie v současné Evropě.
12. Vztah pastorální teologie k jiným humanitním oborům, možnosti spolupráce. 


Písemná práce pro ZS:
Popište pozitivní a problematické stránky farnosti (společenství), z něhož přicházíte. Rozsah: 1-2 strany. 
(Je třeba zdůvodnit, proč považujete něco za pozitivní či problematickou stránku. Nepište historii farnosti ani výčet a popis činností ve farnosti bez hodnocení)
Odevzdejte prosím nejpozději do 19. prosince 2017. 

Písemná práce pro LS:

Vyberte si jednu variant: 
a) Vyberte některý z odborných komentářů k EG, nebo k LS, nebo k AL, prostudujte jej a vypracujte resumé.
b) Vyberte některou z hlavních částí EG, nebo LS, nebo AL a vypracujte nástin konkrétní aplikace vzhledem k situaci ve Vaší diecézi. 
U obou variant je třeba: 1. opírat se nejen o samotné dokumenty, ale také o aktuální významnou odbornou literaturu. 2. komunikovat se spolustudujícími kolegy a kolegyněmi ohledně volby zpracovávaného textu tak, že každý bude zpracovávat jiný. 
Rozsah práce pro obě varianty: 4-5 stran.
Odevzdejte prosím do 15. dubna 2018.

Práce se odevzdávají ve vytištěné podobě (ne pouze mailem zaslané), písmo Times New Roman 12, řádkování 1,5, citace pod čarou a formální úprava včetně titulního listu podle pokynů pro zpracování písemných prací na KTF UK.
Nedodržení těchto technických podmínek může být důvodem k vrácení práce k přepracování.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (27.09.2015)

Viz prerekvizity a korekvizity ve studijním plánu pro obor Katolická teologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK