PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Katechetika - KPED103
Anglický název: Catechetics
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Vyučující: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Prerekvizity : KLTG003
Anotace
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (12.05.2017)
V předmětu je poskytován úvod do katecheze církve (identita včetně teologických základů, umístění v procesu evangelizace, křesťanské iniciace; účel a cíl katecheze). Další témata: základní úkoly katecheze v rámci pastorace, účastníci katecheze, odlišnost a komplementarita této formy služby slova vzhledem k jiným (homilie, výuka náboženství, duchovní doprovázení aj.).

In this subject students are introduced into the Catechesis of the Church (its identity including theological basics, principles, surporse and objects). Other topics: basic tasks of catechesis in the context of pastoral, especially Catechesis at the service of Christian initiation, the participants of catechesis, diversity and complementarity of this form of the ministry of the word in relation to other services of the Good words (homilies, religious teaching, spiritual accompaniment).

Consultations are held in Czech, German or Italian language.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (26.08.2017)

Povinná literatura 

a) prameny

PAULUS PP. VI. Evangelii Nuntiandi. Adhortatio Apostolica de Evangelizatione in mundo huius temporis. In AAS LXVIII (1976), s. 5-76; v češtině publikováno pod titulem Hlásání evangelia. Řím: Křesťanská akademie (edice Skála-5), 1978; Praha: Zvon, 1990; 2. vyd. 1996; 

IOANNES PAULUS PP. II. Catechesi Tradendae. Adhortatio Apostolica de catechesi nostro tempore tradenda. In AAS LXXI (1979), s. 1277-1340; v češtině publikováno pod titulem Katecheze v církvi. Řím: Křesťanská akademie (edice Skála-11), 1982;

FRANCISCUS. Evangelii gaudium. Exhortatio Apostolica de anunciatione evangelii in mundo huius temporis. Český překlad Paulínky, 2014; 

CONGREGATIO PRO CLERICIS. Directorium Generale pro Catechesi. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997; v češtině publikováno s titulem Všeobecné direktorium pro katechizaci. Praha: Sekretariát ČBK, 1998;

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice. Praha: Sekretariát ČBK, 2015. 

b) studijní texty

ALBERICH, E. a DŘÍMAL, L. Katechetika. Praha : Portál, 2008;

Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náb. pedagogiku, ročníky 2009-2014;

Víra. VII. celostátní kongres katechetů. Praha : KS ČBK, 2010.

 

c) pomůcky

DŘÍMAL, L. Katecheze v dějinách a v současnosti. Cyklus vzdělávacích pořadů na CD-ROM dostupném v Radio Proglas. (Lze si též poslechnout z archivu pořadů na http://www.proglas.cz/audioarchiv.html)

 

Doplňující literatura

JAKOBS, M. Neue Wege der Katechese. München : DKV, 2010.

KNAPÍK, F. Nemožeme nehovoriť. Obnovená tvár katechézy. Ružomberok: Verbum, 2016.

 Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (12.05.2017)

Zkouška probíhá písemnou formou. V případě závažného důvodu lze absolvovat zkoušku ústní formou, na základě domluvy s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK