PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Křesťanská spiritualita v literatuře středověku - KLIT056
Anglický název: Christian Spirituality in Medieval Literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Anotace -
Přehledová přednáška z dějin české a evropské literatury od raného středověku po husitské období (včetně). Na
základě nových poznatků seznamuje posluchače s českou a evropskou středověkou literaturou, jejími specifiky,
upozorňuje na problematické a překonané teze, které jsou základem většiny starších studií a přehledů dějin české
literatury.
V současné době se nevyučuje. Výklad zaznívá v rámci stejnojmenného předmětu s jiným kódem.
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Cíl předmětu -

Cíl předmětu:

Seznámit posluchače s českou a evropskou středověkou literaturou, jejími specifiky, zejména upozornit na některé problematické a překonané teze, které jsou základem většiny starších studií a přehledů dějin české literatury.

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
Literatura

Studijní literatura povinná:

 • Jan Vilikovský: Próza doby Karla IV. Praha 1938.
 • Anežka Vidmanová: Sestra múza. Světská poezie latinského novověku, Praha 1990.
 • Jan Lehár, Alexandr Stich: Česká literatura I. Od počátků do raného obrození (9. století - první třetina 19. století), Praha 1997 (příslušná část, v knize jen základní přehled, nutno doplnit z přednášek a z četby edic).

doporučená:

 • Václav Černý: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury, Praha 1999.
 • Aron J. Gurevič: Kategorie středověké kultury, Praha 1978.
 • Jana Nechutová: Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000.
 • Pavel Soukup: Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra, Praha 2011.
 • Pavel Spunar, Kultura českého středověku, Praha 1987.
 • Antonín Škarka: Půl tisíciletí českého písemnictví, Praha 1986.
 • Jan Vilikovský: Písemnictví českého středověku. Praha 1948.
 • Jaroslav Vlček, Dějiny české literatury I.(5. vydání), Praha 1960
 • Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel (přel. J. Nechutová), Praha 2009.
 • Řehoř z Toursu: O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách (přel. J. Kincl), Praha 2006.
 • Gallus Anonymus: Kronika a činy polských knížat a vládců (přel. J. Förster), Praha 2009.
 • Marco Polo: Milión (přel. V. Bahník), Praha 1989.
 • Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské, Praha 1966, Praha 1996.
 • Na úsvitu křesťanství. Z naší literární tvorby doby románské v století IX. - XIII. (ed. V. Chaloupecký), Praha 1942.
 • Pokračovatelé Kosmovi (přel. K. Hrdina, V. V. Tomek, M. Bláhová), Praha 1974.
 • Zbraslavská kronika (přel. F. Heřmanský), Praha 1976.
 • Život Krista Pána (ed. M. Stluka), Brno 2006.
 • Karel Dvořák: Nejstarší české pohádky. Praha 1969, Praha 2001.
 • Staročeské drama (ed. J. Hrabák), Praha 1950.
 • Próza českého středověku (edd. J. Kolár, M. Nedvědová), Praha 1983.
 • Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného (ed. P. Rychterová), Praha 2009.
 • Vavřinec z Březové: Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic (přel. F. Heřmanský), Praha 1979.
 • Husitské písně (ed. J. Daňhelka), Praha 1952.
 • Výbor z české literatury husitské doby I. - II. (edd. B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka), Praha 1963-1964.
 • Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu (edd. B. Havránek, J. Hrabák), Praha 1957.

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
Metody výuky -

viz KLIT 006

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

viz KLIT 006

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Sylabus -

Sylabus:

1. Úvod do světa středověké literatury. Opakování základních pojmů. Specifika. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Otázky autorství. Vazby a předěly mezi literaturou antickou a středověkou.

2. Duchovní píseň latinská a duchovní písně v národních jazycích. Lais. České písně předhusitské doby.

3. Středověká legenda. Proměny středověkých svatováclavských legend. Legendy o dalších zemských patronech.

4. Exkluzivní symboly ve středověké literatuře. Legenda o svaté Kateřině a duchovní středověká poezie.

5. Středověké revelace. Vidění svaté Brigity. Vazby mezi středověkými viděními a raně novověkými životy Ježíše Krista.

6. Jindřich z Isernie a středověké listáře. Rétorické figury ve středověké literatuře.

7. Středověké kroniky a jejich vazby na antickou historiografii.

8. Alexandreida a její vazby na antickou a středověkou evropskou literaturu.

9. Středověké divadlo. Uzavřený prostor benediktinských klášterů. Visitatio sepulchri, Hry tří Marií, Mastičkář. Humor ve středověké literatuře.

10. Středověká exkluzivní poezie. Kocovník. Mistr lepič.

11. Exempla. Katalogy exempel. Středověká literatura a folklór. Exempla a kazatelství.

12. Husitská píseň.

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK