PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Křesťanská spiritualita v literatuře středověku - KLIT006
Anglický název: Christian Spirituality in the Medieval Literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KSTE040
Je neslučitelnost pro: KSTE040
Anotace -
Hlavní cíl: Na základě nových poznatků seznámit posluchače s českou a evropskou středověkou literaturou, jejími
specifiky, upozornit na problematické a překonané teze, které jsou základem většiny starších studií a přehledů
dějin české literatury Členění přednášek (1x týdně): 1. Úvod do světa středověké literatury. Opakování základních
pojmů. Specifika. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Otázky autorství. Vazby a předěly mezi literaturou
antickou a středověkou. 2. Duchovní píseň latinská a duchovní písně v národních jazycích. Lais. 3. Středověká
legenda. Proměny středověkých svatováclavských legend. 4. Exkluzivní symboly ve středověké literatuře.
Legenda o svaté Kateřině a duchovní středověká poezie. 5. Středověké revelace. Vidění svaté Brigity. Vazby mezi
středověkými viděními a raně novověkými životy Ježíše Krista. 6. Rétorické
figury ve středověké literatuře. 7. Středověké kroniky a jejich vazby na antickou historiografii. 8. Alexandreida a její
vazby na antickou a středověkou evropskou literaturu. 9. Středověké divadlo. Visitatio sepulchri, Hry tří Marií,
Mastičkář. 10. Středověká exkluzivní poezie. 11. Exempla. Katalogy exempel. Středověká
literatura a folklór. 12. Husitská píseň. Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke
starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, německy.
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.08.2019)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními žánry, díly a okruhy problémů spjatými se středověkou literaturou, se zvláštním důrazem na české země a střední Evropu.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (08.01.2020)
Literatura -

pro evropský kontext:

CURTIUS E. R.: Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1999.

pro české prostředí:


LEHÁR J., STICH A.: Česká literatura I. Od počátků do raného obrození (9. století - první třetina 19. století), Praha 1997 (příslušná část, v knize jen základní přehled, nutno doplnit z přednášek a z četby edic)

VILIKOVSKÝ J., Písemnictví českého středověku. Praha 1948.

 

Povinná četba (tzv. kánon)

Uvedené texty představují povinnou oborovou četbu, kterou by měli studenti načíst během prvního a druhého ročníku studia oboru Dějiny evropské kultury. Knihy označené 15 a 17 je nutno přečíst během LS prvního ročníku (tedy v rámci zkoušky z tohoto předmětu), knihy 16 a 18 během zimního semestru druhého ročníku (tedy ke zkoušce z raně novověké literatury), úryvky 1-14 během letního semestru druhého ročníku (tedy ke zkoušce z literatury osvícenské a raně obrozenské):

 

1.       František Josef Kinský: Připomenutí důležité věci od jednoho Čecha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 36-37.

2.       Josef Dobrovský, K současnému stavu české literatury, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 42-44.

3.       František Martin Pelcl, Z české kroniky za vlády římského císaře a českého krále Josefa II., in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 25-37.

4.       Jan Leopold Hay, Z cirkulačního spisu, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 37-44.

5.       Matěj Václav Kramerius, Z Knihy Josefovy, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 55-65.

6.       Kašpar Royko, Z předmluv k II. Dílu Historie velikého sněmu kostnického, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 65-69.

7.       Výbor z poezie Vojtěcha Nejedlého / Františka Vladislava Heka / Antonína Jaroslava Puchmajera / Šebestiána Hněvkovského / Josefa Jungmanna / Václava Stacha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 59-75.

8.       Myšlení náboženských blouznivců, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 69-71.

9.   Lidové zvěsti a proroctví v Čechách z doby Francouzské revoluce a napoleonských válek, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 81-86.

10.   Aleš Pařízek, O svobodě a rovnosti městské, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 94-100.

11.   Šedivý, Prokop: Pražští sládci, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 75-83.

13.   Manifest tajného národního konventu josefinských svobodných Čechů, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 100-101.

14.   Josef Jungmann, O jazyku českémrozmlouvání druhé, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 108-127 (a další vydání).

15.          Jan Vilikovský, Próza doby Karla IV., Praha 1938.

16.          Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1941.

17.          Sestra múza: světská poezie latinského středověku (ed. Anežka Vidmanová), Praha 1990.

18.          Růže ran. Básně německého baroku (Z německé lyriky 17. věku), Praha 1942 (resp. 1959).

Uvedené edice jsou (nebo by měly být na základě našich požadavků) dostupné prezenčně ve studovně knihovny KTF. Pokud uvedené edice nenajdete na regále ve studovně, informujte se u služby v knihovně.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.08.2019)
Metody výuky -
Klasická přednáška s občasnými rozbory vybraných literrárních textů. Jednoznačně upřednostňuji kontaktní formu výuky, distanční forma bude využita pouze v krajním případě (optaření vynucená pandemií apod.).
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Požadavky ke zkoušce -

1. Úspěšně absolvovat závěrečný test.

2. Předložit seznam četby ke zkoušce, v něm aspoň 10 titulů (edic) z daného období, z toho dvě edice povinné, ostatní dle vlastního výběru.

3. Orientovat se v zadané problematice v rámci ústní zkoušky, opravit nedostatky ze závěrečného testu.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Sylabus -

1. Úvod do světa středověké literatury. Opakování základních pojmů. Specifika. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Otázky autorství. Vazby a předěly mezi literaturou antickou a středověkou. 2. Duchovní píseň latinská a duchovní písně v národních jazycích. Lais. 3. Středověká legenda. Proměny středověkých svatováclavských legend. 4. Exkluzivní symboly ve středověké literatuře. Legenda o svaté Kateřině a duchovní středověká poezie. 5. Středověké revelace. Vidění svaté Brigity. Vazby mezi středověkými viděními a raně novověkými životy Ježíše Krista. 6. Rétorické figury ve středověké literatuře. 7. Středověké kroniky a jejich vazby na antickou historiografii. 8. Alexandreida a její vazby na antickou a středověkou evropskou literaturu. 9. Středověké divadlo. Visitatio sepulchri, Hry tří Marií, Mastičkář. 10. Středověká exkluzivní poezie. 11. Exempla. Katalogy exempel. Středověká literatura a folklór. 12. Husitská píseň. Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty.

Změna programu vyhrazena!

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.08.2019)
Vstupní požadavky -

Znalost češtiny.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Úspěšné absolvování testu, ve kterém budou ověřeny znalosti studentů. Četba minimálně 10 edic literárních děl z daného období.

V LS 2019/2020 test z důvodů epidemie odpadá, studenti byli o požadavcích a formě zkoušky informováni přes SIS.

 

U zkoušky prosím předložte zároveň seznam četby - minimálně 10 edic z české či evropské středověké literatury (celá díla, nikoliv 10 ukázek z antologie). Alespoň jedna z optázek se bude týkat Vaší četby. Nezapomeňte na povinnou literaturu, tzv. kánon. K této zkoušce si povinně přečtěte: Vilikovský, J.: Próza z doby Karla IV., Praha 1938; Vidmanová A.: Sestra múza. Světská poezie latinského středověku, Praha 1990. Ke zkoušce je nutné úspěšně absolvovat krátký připouštěcí test, ten byste neměli absolvovat v den zkoušky, ale nejméně cca tři dny až týden před vlastní zkouškou. V testu se též vyžaduje znalost následujících pojmů.

Výběrová terminologie
jde o seznam základnějších termínů, jejichž znalost je požadována ke zkoušce (znáte již z úvodní přednášky)

 

kodikologie, kniha
abreviatura
bordura
emendace
foliace
fraktura
inkunábule
marginálie
paginace
unciála

Typy kodexů a knih
antifonář
breviář
cisioján
evangeliář
evangelistář
graduál
herbář
homiliář
kancionál
lekcionář
lucidář
manuálník
misál
parimejník
pasionál
penitenciál
penitenciář
polyglota
postila
smolné knihy
štambuch

Literární teorie, literární historie
akrostich
anagram
bohemikum
bohemismus
epitaf
epistola
exemplum
facetie
filipika
glosa
hagiografie
chronogram
jokulátor
kritická edice
legenda
lejch
minnesang, -änger
nekrolog
periocha
prolog
proverbia
quodlibet
recitátor
replika
revelace
sentence
sylabismus
tropus
visitatio sepulchri

Religionistika, liturgie, historiologie
albigenští
anál
antitrinitář
apokryf
apologie
augustinián
beatifikace
bekyně
benediktin
bula
cisterciák
Devotio moderna
dominikán
doxologie
epifanie
eucharistie
františkán
historie
homilie
hymnus
I.H.S.
I.N.R.I.
inkarnace
inkolát
invokace
kanonizace
kapitula
kronika
litanie
nešpory
oficium
oratio
panegyrik
pašije
Paterik
patron
patronace
pentateuch
perikopa
pikhart
predikát
premonstrát
sekvence
Septuaginta
scholastika
utrakvista
valdenští
Vulgáta

 

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (21.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK