PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do latinského jazyka 1 - KJAZ118
Anglický název: Introduction to Latin 1
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/18 --- [hodiny/semestr]
letní s.:0/18 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. (05.10.2013)
Výklad latinského tvarosloví a jeho procvičování na materiálu vět z Nového zákona a jiných církevních textů. Obsah kurzu:
Základní gramatická terminologie, zásady orientace v lat. textu (pravidla pro překlad). Výslovnost latiny (abeceda, délka,
přízvuk). Substantiva: 1. - 5. deklinace, skloňování. Adjektiva: 1. - 3. deklinace, skloňování, stupňování. Adverbia: tvoření
a stupňování. Slovesa 1. - 4. konjugace: Tvoření, význam a užití jednotlivých slovesných časů a způsobů: Prézentní kmen,
aktivum i pasivum: prézens: indikativ, imperativ, konjunktiv, participium; imperfektum: indikativ, konjunktiv; futurum I.:
indikativ. Perfektní kmen, aktivum i pasivum: perfektum: indikativ, konjunktiv; plusquamperfektum: indikativ, konjunktiv;
futurum II.: indikativ. Supinový kmen: supinum, participium perfekta, participium futura. Slovesa deponentní a
semideponentní. Nepravidelná slovesa: esse a složeniny, fero (a složeniny), fio, volo (nolo, malo), eo (a složeniny), do.
Slovesa neosobní, neúplná, préteritoprézentní. Zájmena přivlastňovací, osobní, zvratná, ukazovací, tázací, vztažná,
neurčitá, záporná. Zájmenná adjektiva. Číslovky.

Rozsahem odpovídá lekcím I.-XIII. z učebnice M. Přecechtělové: Latina nejen pro teology (v kurzu dr. Koronthályové ). - - - V kurzu dr. Šimandla se pracuje s učebnicí M. Šlesinger: Rudimenta linguae Latinae (učebnice psaná pro potřeby studujících na KTF). Podmínky pro získání zápočtu u dr. Šimandla: do tří absencí (při větším počtu nutno doložit důvod) a úspěšné závěrečné kolokvium na materiálu vět probraných během kurzu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Markéta Koronthályová (28.05.2008)

Cílem čtyřsemestrálního kurzu latinského jazyka je dosáhnout u studentů takových znalostí a orientace v jazyce, aby byli schopni přeložit s pomocí slovníku neznámý latinský text střední obtížnosti. Pro studenty teologie to znamená takovou znalost, která jim umožní studium pramenů v povinných předmětech. (viz Ratio studiorum ? národní rámcový program kněžské formace, vyd. ČBK 2008, str. 60)

Sekundární cíl:

Gramatická struktura jazyka. Jazyk jakožto prostředek dorozumívání. Vzájemný vztah struktury jazyka a myšlení. Etymologické souvislosti mezi latinou, češtinou a jinými evropskými jazyky. Pro studenty teologie : Latina jako mateřský jazyk církve.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Markéta Koronthályová (14.04.2008)

Novotný Fr. a kol., Základní latinská mluvnice, nakl. H a H, 1992

Quitt Z. - Kucharský P., Latinská mluvnice pro VŠ, Praha 1973

Pražák - Novotný - Sedláček, Latinsko - český slovník, Praha 1999

Kábrt J. a kol., Latinsko - český slovník, Praha 1999

Quitt Z. -Kucharský P., Česko - latinský slovník, SPN, Praha 1992; Leda, Praha 2003

Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko - polski, Warszawa 1992

Georges K.E., Ausführliches lateinisch-deutsch Handwörterbuch, Leipzig 1998

Missale Romanum, editio typica altera 1975, editio typica tertia 2002

Šlesinger M., Rudimenta linguae Latinae, Praha 1997

Přecechtělová M., Latina nejen pro teology, Praha 2005

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. (29.05.2018)

Program lekcí KJAZ118 od února 2018 do konce LS,

úprava dohodnutá 21/4

 

17/2 stupňování

3/3 zájmena I

10/3 zájmena II

24/3 tvoření konjunktivů (informativně)

7/4 nepravidelná slovesa podle HO

21/4 čtení vět na nepr. slovesa

5/5 opakování

19/5 první termín kolokvia

2/6 druhý termín kolokvia

_____

8/9 třetí termín kolokvia

 

Kolokvia se konají ve stejné místnosti (ZMĚNA: zářijový termín bude v P3), ve stejný den týdne a od stejné hodiny, jako se konaly lekce. Není třeba zapisovat se do SIS. Přijít může třeba i ten, kdo vůbec nechodil, a také ti, kteří měli víc než tři absence - ale takoví studenti budou mít jen jeden pokus. Na tři pokusy mají nárok ti, kteří řádně chodili, tj. studentky a studenti Bernášková, Fidrmuc, Gedeonová, Kohout, Macek, Majer, Mikuš, Radovanská, Smetanová, Šenk, Špaňhel, Šteiner (12 jako apoštolů).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK