PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kanonické právo 2 - KIUS006
Anglický název: Canon Law 2
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Korekvizity : KIUS004
Anotace -
Poslední úprava: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. (09.06.2016)

Disciplína seznamuje s platným právem katolické církve latinského obřadu (tj. s kanonickým právem) a jeho hlavním zákoníkem (Kodexem kanonického práva). V jejím rámci je přednášeno ze správního bloku právo manželské a majetkové (patrimoniální) a z judiciálního bloku právo trestní hmotné a právo procesní (soudní i správní). Schopnost komunikace: v němčině
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. (09.06.2016)

a)      prameny:

  • HRDINA Antonín, Prameny ke studiu kanonického práva, Plzeň: nakl. A. Čeněk, 2007
  • Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny, Praha: ZVON, 1994

b)      studijní texty:

  • HRDINA, Ignác Antonín, Kanonické právo; dějiny pramenů, teorie, platné právo, Plzeň: nakl. A. Čeněk, 2011
Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. (09.06.2016)

OTÁZKY KE ZKOUŠKÁM Z PRÁVNÍCH VĚD:
Kanonické právo 2

1) Manželství: pojem, přirozené zaměření a podstatné vlastnosti; manželská smlouva
2) Příprava na uzavření manželství (kanonická investigace); manželské ohlášky
3) Zápovědi manželství; zneplatňující manželské překážky in genere a jejich klasifikace; dispenzační oprávnění od manželských překážek; casus perplexus
4) Manželské překážky pramenící v osobě jednoho z nupturientů: nedostatečný věk (impedimentum aetatis minoris), neschopnost k souloži (impedimentum impotentiae coeundi), rozdílnost náboženství (impedimentum disparitatis cultus)
5) Manželské překážky z vázanosti manželstvím (impedimentum ligaminis), svěcením (impedimentum sacri ordinis) a řeholními sliby (impedimentum voti religiosi)
6) Manželské překážky z trestných činů únosu (impedimentum raptus) a usmrcení manžela (impedimentum criminis)
7) Manželské překážky z příbuzenství (biologického i zákonného), švagrovství a kvazimanželského vztahu (impedimentum consanguinitatis, cognationis legalis, affinitatis, publicae honestatis)
8) Manželský souhlas a jeho právně relevantní vady
9) Forma uzavření manželství; delegace a licence k sňatku
10) Smíšená manželství; dispens od kanonické formy; tajné uzavření manželství
11) Právní následky uzavření manželství
12) Separatio manente vinculo; postup ve správním (popř. soudním) řízení
13) Zánik manželství: smrt a prohlášení manžela za mrtvého; postup ve správním řízení
14) Zrušení manželství: dispens super ratum et non consummatum; postup ve správním řízení
15) Privilegia ve prospěch víry: privilegium Paulinum a favor fidei (Petrinum)
16) Zplatnění manželství: prostá konvalidace a sanace (pojmy, rozdíly, podmínky aplikace)
17) Pojem majetku, jmění, vlastnictví, spoluvlastnictví, držby, správy; církevní majetek (cíle a subjekty)
18) Nabývání majetku (nabývací tituly, zdroje, speciální úprava preskripce); beneficia proprie dicta
19) Správa majetku (příslušnost ke správě, dělená správa, řádná a mimořádná správa, odpovědnost za exces, povinnosti správce majetku)
20) Zcizování a pronájem církevního majetku
21) Zbožné odkazy a nadace (pojem, druhy, redukce závazků)
22) Principy kanonického trestního práva; trestní zákon a trestní příkaz
23) Trestný čin (pojem a okolnosti vylučující protiprávnost); rezerváty Apoštolského stolce
24) Skutková podstata trestného činu (pojem a znaky)
25) Formy trestné činnosti (vývojová stádia trestné činnosti, trestná součinnost); zánik trestnosti
26) Tresty (pojem a klasifikace)
27) Ukládání trestů (tresty latae a ferendae sententiae), procesní forma (soudní a správní)
28) Souběh trestných činů (jednočinný, vícečinný) a jeho trestání
29) Okolnosti polehčující a přitěžující
30) Moderační oprávnění soudce (odložení uložení trestu, upuštění od potrestání, uložení mírnějšího trestu, podmíněné odsouzení); zánik trestu
31) Trestní opatření a trestní pokání
32) Trestné činy proti náboženství a jednotě církve
33) Trestné činy proti církevním představeným a svobodě církve
34) Trestné činy proti církevním úřadům
35) Trestné činy proti dobré pověsti a proti veřejným listinám
36) Trestné činy proti zvláštním povinnostem
37) Trestné činy proti lidskému životu, zdraví a svobodě
38) Pojem a klasifikace kanonických řízení (sporné/trestní/zvláštní, soudní/správní); principy kanonického soudního řízení
39) Pravomoc církevních soudů
40) Stupně a druhy církevních soudů
41) Příslušnost církevních soudů
42) Obsazení soudu: subjekty soudní pravomoci (soudní vikář, soudci; samosoudce/senát); ostatní funkcionáři (auditor, ochránce spravedlnosti, obhájce svazku notář)
43) Procesní strany (navrhovatel a odpůrce), způsobilost být stranou řízení, procesní způsobilost; procesní zástupci (advokáti a právní zástupci)
44) Zahájení řízení (introduktivní fáze procesu): žaloba a její náležitosti; předvolání odpůrce, litispendence a její následky, litiskontestace
45) Důkazní řízení (instruktorní fáze procesu): pojmy důkazní prostředek, dokazování, důkaz, důkazní břemeno, notorieta, princip "iura novit curia", přísaha; zásada volného hodnocení důkazů
46) Jednotlivé důkazní prostředky (prohlášení stran, listinný důkaz, výslech svědků, znalecký posudek, ohledání místa nebo věci); právní domněnky
47) Mezitímní řízení (pojem prejudiciální otázky - causa incidens); zveřejnění soudních akt; uzavření kauzy
48) Projednání záležitosti (diskusní fáze procesu): obhajoby a námitky
49) Rozhodnutí ve věci samé (definitorní fáze procesu): soudní rozsudek a jeho náležitosti, právní moc rozsudku (res iudicata)
50) Opravné prostředky proti rozsudku - pojem a druhy: řádné (odvolání) a mimořádné (návrh na restituci in integrum, popř. zmateční stížnost)
51) Vykonávací (exekuční) řízení; pariční lhůta, donucení (nepřímé a přímé)
52) Sporné řízení ústní (rozdíly oproti řádnému řízení spornému)
53) Specifika soudního řízení ve věcech prohlášení neplatnosti manželství
54) Specifika soudního řízení trestního
55) Kanonické správní řízení; odvolání proti správnímu rozhodnutí (hierarchický rekurz)
56) Kanonické správní soudnictví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK