PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
České a středoevropské dějiny 1 - KHIS014
Anglický název: Czech and Central European history 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: KHIS170
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Neslučitelnost : KHIS170
Záměnnost : KHIS003
Je korekvizitou pro: KHIS015
Je neslučitelnost pro: KHIS170
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UCDDOLEZ (18.08.2016)
České dějiny byly od počátku nedílnou součást evropského vývoje. Politické, náboženské, kulturní a společenské dění v Čechách a na Moravě bylo často ovlivňováno událostmi širšího středoevropského prostoru a někdy je i samo významně ovlivňovalo, jako např. husitské hnutí v pozdním středověku. Proto je velmi důležité vnímat české a evropské dějiny jako celek. První část předmětu je věnována období od historického počátku českých dějin až do sklonku pozdního středověku. Významnými faktory určujícími vývoj v tomto období byly zejména formování evropských státních celků, christianizace evropské společnosti a reformní hnutí, které pak na počátku novověku vyústilo v německou reformaci.Jednotlivé historické momenty budou v rámci výkladu pojednány interdisciplinárně a prezentovány na příkladech dobových textů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: UCDDOLEZ (18.08.2016)

Poskytnout celkový obraz českých středověkých dějin v kontextu evropského a zejména středoevropského vývoje, s důrazem na témata, která jsou pro politický, náboženský, kulturní a společenský vývoj v Čechách a na Moravě specifická.

Literatura
Poslední úprava: UCDDOLEZ (18.08.2016)

Základní literatura a učební texty:

 

kol. autorů: Dějiny zemí Koruny české I., Praha (např.) 2007.

kol. autorů: České země v evropských dějinách I., Praha 2006.

Hledíková, Zdeňka - Janák, Jan - Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005.

Velké dějiny zemí Koruny české I-VI, Praha 1999-2007.

 

Rozšiřující základní literatura:

 

Kavka, František: Karel IV.: historie života velkého vladaře, Praha 1998.

Kavka, František: Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 2002.
Macek, Josef: Jagellonský věk I-IV, Praha 2001, 2002
Mezník, Josef: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha1999.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 1., Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha, Praha 1912.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 2., Od Břetislava I. do Přemysla I., Praha 1913.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 3., Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253), Praha 1928.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 4., Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271), Praha 1937.
Novotný, Václav: M. Jan Hus. Život a učení I-1, Praha 1919, I-2, Praha 1921.
Seibt, Ferdinand, Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.
Spěváček, Jiří: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994.
Spěváček, Jiří: Karel IV., Praha 1980.
Spěváček, Jiří: Václav IV., Praha 1986.
Šmahel, František: Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378), Praha 2006.
Šmahel, František: Husitská revoluce 1-4, Praha 1993.
Šusta, Josef: České dějiny. Díl II. část 1., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1938.
Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslovců, Praha 1999.
Třeštík, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2001.
Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský 1-4, Praha 1915-1962.

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí 1034-1198, Praha 2002.
Žemlička, Josef: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.

Žemlička, Josef: Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků, Praha 2011.

 

Doporučená literatura:

 

Duby, Georges: Rok tisíc, Praha 2007.
Galuška, Luděk: Velká Morava, Brno 1991.
Hledíková, Zdeňka: Biskup Jan IV. z Dražic, Praha 1991.
Charvátová, Kateřina: Václav II., král český a polský, Praha 2007.
Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006.
Karbusický, Václav: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti kontextu evropské kultury, Praha 1995.
Kejř, Jiří: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998.
Králík, Oldřich: Kosmova kronika a předchozí tradice, Praha 1976.
Králík, Oldřich: Šest legend hledá autora, Praha 1966.
Krzemieńska, Barbara -Merhautová, Anežka - Třeštík, Dušan: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, Praha 2000.
Krzemieńska, Barbara: Břetislav I., Praha 2003.
Lutovský, Michal: Po stopách prvních Přemyslovců I. Zrození státu (872-972) - od Bořivoje I. po Boleslava I., Praha 2006.
Lutovský, Michal: Po stopách prvních Přemyslovců II. Léta krize a obnovy (972-1034) Od Boleslava II. po Oldřicha, Praha 2006.
Nový, Rostislav (ed.): Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987.
Petráň, Zdeněk: První české mince, Praha 1998.
Pleszczyński, Andrzej: Vyšehrad - rezidence českých panovníků: studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu, Praha 2002.
Polc, Jaroslav: Světice Anežka Přemyslovna, Praha 1988.
Smetánka, Zdeněk: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha 19921, 20042
Sommer, Petr - Třeštík, Dušan -Žemlička, Josef (eds.): Přemyslovci - budování českého státu, Praha 2009.
Sommer, Petr (ed.): Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006.
Sommer, Petr: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha 2007.
Sommer, Petr: Začátky křesťanství v Čechách - kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha 2001.
Stehlíková, Dana (ed.): Svatý Václav, ochránce české země, Praha 2008.
Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998.
Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým", Praha 2003.
Třeštík, Dušan: Deset tezí o Kristiánovi, FHB 2, 1980, s. 7-33.
Wihoda, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005.
Žemlička, Josef: Mocren, Mogkran, Muckern. Kde hledat říšský majetek Mocran et Mocran?, ČČH 105/2, 2007, s. 305-350.
Žemlička, Josef: Přemysl Otakar I., Praha 1990.

Sylabus
Poslední úprava: UCDDOLEZ (17.08.2016)

Rozpis témat:

Cíle předmětu, literatura. Počátky českého státu v písemných pramenech

Zrození nové (středověké) Evropy

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti I

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti II

Spor o investituru a jeho odezva v českých zemích

Církevní reformy a reformní hnutí 12. a 13. století / Křížové výpravy -
pouti a války

Středověká vzdělanost a počátky evropských univerzit / Inkvizice -
nástroj k udržení kázně a původce pramenů k poznání kacířských sekt

Přemyslovští králové - jejich politické ambice a jejich protivníci

Konec starých dynastií a nástupnické hlavolamy

Lucemburské Čechy a Evropa

Evropská společnost vrcholného a pozdního středověku

Revoluce a reformace ? Husitské hnutí a německé reformace

Evropa na prahu novověku (evropské dějiny kolem poloviny 16. století)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: UCDDOLEZ (17.08.2016)

K získání atestace z předmětu (zápočtu) je potřeba úspěšně absolvovat závěrečný písemný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK