PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filozofická etika - KFIL301
Anglický název: Philosophical Ethics
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, --- [HS]
letní s.:7/0, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (16.04.2014)
Filosofická etika se ptá po základní povaze mravní dimenze lidského života. Tento typ otázek je úzce spojen se samotným počátkem filozofie a u řady klíčových postav dějin filozofie představuje těžiště jejich tázání. Předmět představuje na dějinném pozadí těchto postav (především Sókrates, Platón, Aristoteles, Hume, Kant a Nietzsche) základní problémy, které jsou s mravní oblastí z filozofického hlediska spojeny. Patří sem otázka samotné existence specificky mravní skutečnosti a pokusy ji redukovat na oblasti jiné. Zkoumání jsou podrobeny základní pojmy dobra, ctnosti a povinnosti, přičemž klíčem k celé problematice je pojem lidského jednání, které představuje styčný bod s filozofickou antropologií a politickou filozofií. Pozornost bude věnována jak metaetice, tak normativní etice, na kterou je položen důraz. V rámci normativní etiky jsou představeny tři základní přístupy: etika ctnosti, etika povinnosti a utilitarismus.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D. (26.12.2018)

Seznámit studenty se základními etickými koncepcemi.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (16.04.2014)

Základní literatura:

Skripta

Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Zvon, 1994.
Thompson, Mel. Přehled etiky. Portál, 2004.

Doporučená literatura:

Aristoteles. Etika Níkomachova. Rezek, 1996
Platón. Ústava. OIKOYOMENH, 2005
MacIntyre, Alasdair. A short history of Ethics. Notre Dame, 1998.
Ricken, Friedo. Obecná etika. OIKOYOMENH, 1995
Spaeman, Robert. Štěstí a vůle k dobru. OIKOYOMENH, 1998
Kant, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Svoboda, 1996
Gadamer, Hans-Georg. Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. OIKOYOMENH, 1994
Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky. Aurora, 2007.
Hume, David. An Enquiry concerning the Principles of Morals. Oxford University Press, 1983.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (16.04.2014)

Průběh zkoušky:

Student(ka) si vylosuje dvě otázky ze seznamu 30 otázek, z nichž si jednu vybere. Po krátké přípravě souvislým projevem představí dané téma, ukáže jeho problémy a možnosti řešení včetně vlastního názoru (cca 10 minut). Poté následuje krátká diskuse se zkoušejícím (upřesnění, doplňující otázky).

Hodnotí se

  • souvislost projevu (zkoušející by v první části neměl být nucen klást otázky)
  • srozumitelnost představení tématu (posluchač by neměl opakovat něco, čemu nerozumí)
  • použití poznatků z přednášek nebo jiných filosofických zdrojů (přesné kopírování obsahu přednášek není požadováno)
  • vyjádření vlastního názoru na řešení souvisejících problémů (soulad s názory přednášejícího se nevyžaduje)
Obsahové požadavky odpovídají obsahu přednášek.
Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (16.04.2014)

Webová stránka kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK