Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 2 - KDKU308
Anglický název: Selected Chapters from the Medieval History of Visual Culture 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D.
Korekvizity : KDKU307
Neslučitelnost : KDKU302
Je neslučitelnost pro: KDKU302
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Cyklus přednášek v letním semestru se zaměří na obrazová témata primárně středoevropského sochařství ve 14. a 15. století. Pozornost bude věnována zejména studiu těch sochařských témat, která se stala součástí vnějších částí sakrálních prostorů daného regionu. Důraz bude kladen na interpretaci ikonografie portálů sakrálních staveb (např. katedrála sv. Víta v Praze, Týnský chrám, Panenský Týnec, dóm v Košiciach, bazilika sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku) a profánních staveb (např. Staroměstská mostecká věž, radnice v Brně, Prašná brána) daného regiónu. Pro lepší pochopení hlavních ikonografických námětů budou první přednášky doplňovány kulturněhistorickým a teologickým vymezením zvoleného období a teritoria.

(Výuku v zimním i letním semestru zajišťuje dr. Kornélia Kolářová Takácsová.)
Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (02.10.2023)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je poznat ikonografii středoevropského sochařství střední Evropy se zvláštním zaměřením na kulturněhistorické souvislosti mezi zeměmi daného regionu.
Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.06.2024)
Literatura -

Přehledová literatura k celému přednáškovému cyklu (Review literature)


Bartlová, Milena – Charvát, Petr. Z počátků křesťanství v českých zemích: ikonografie románských tympanonů. In: Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2001, roč. 49, s. 384-397.

Barral, Xavier; Lővei, Pál/ Lucherini, Vinni/ Takács, Imre: The Art of Medieval Hungary, Roma, 2018Bartlová, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita pro Filozofickou fakultu, 2003. 150 s. 

Benešovská, Klára. Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, nakl. ÚDU AV ČR, 2002, s. 51-65. ISBN 80- 903230-1-4

Benešovská Kláře, Předrománská a románská architektura v západních Čechách, 1978

Dercsányi, Dezsö: Zur siebenhundertjährigen Feier der Kirche von Ják. In: Acta Historiae Artium IV. 1957, 173-202

Donin, Richard Kurt: Romanische Portale in Niederösterreich. In: Jahrbuch des kunsthistorischen Institutes der k.k. Zentralkommission für Denkmalpflege 9. Wien 1915

Fajt, Jiří (ed.), Karel IV. - císař z Boží milosti (kat. výst.), Praha 2006.

Dušan Foltýn – Jakub Izdný – Kornélia Kolářová Takácsová – Jiří Kuthan – Zdeněk Mužík – Michal Patrný – Petr Sommer – Marcin Szyma – Josef Šrámek: Monastikon, in: Dušan Foltýn – Jan Kremer – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Josef Žemlička (eds.): Benediktini a střed Evropy: křesťanství, kultura, společnost 800-1300, Praha 2021, s. 265-376

Chudárek, Zdeněk: Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál, pRAHA, 2022

Kolářová Takácsová, Kornélia: The Image of Christ between Divine Majesty and Human Humiliation, in: Pavol Bargár (ed.): Bible, Christianity, and Culture Essays in Honor of Professor Petr Pokorný, Karolinum Press, Praha, 2022, s. 336–347

Kolářová Takácsová, Kornélia: Founding Activities and Contacts of Constance of Hungary, 104-120 in: Michal Augustovič/David Raška (Eds), Gothic Route, Crossroad of Culture and Heritage, Gothoc Route Conference Proccedings, Rožňava, 2024

Kolářová Takácsová Kornélia: Ke vztahu západního portálu kláštera Porta Coeli v Tišnově k analogickým portálům v Uherském království, in: Nová M. – Opatrná M. (eds.): Obsah – forma, sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů, Praha, 2017, s. 32 -39

Kolářová Takácsová: Bazilika sv. Prokopa v Třebíči jako památka UNESCO. Několik poznámek k jejím souvislostem se sakrálními památkami 13. století v Uhrách, in: Jaromíra Hanáčková (ed): Třebíč - 15 let v elitní společnosti, Třebíč: 2018, s. 28-34

Kutal, Albert České gotické sochařství 1350 - 1450, Praha 1962

Kutal, Albert České gotické umění, Praha 1972

Kutal, Albert, Homolka, Jaromír in: Dějiny českého výtvarného umění, I/1, 2, Praha 1984

Kuthan, Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely. Vimperk 1994

Kuthan Jiří: Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium XVIII). Praha 2014, s. 264-276;

Marosi, Ernö: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Budapest 1984

Merhautová, Anežka: K ikonografii českých raně středověkých portálů, Umění XXIV., 1976, s. 417 – 428.

Merhautová  Anežka: Románské portály v Čechách, FF UK Praha 1949.

Merhautová Anežka: Románská architektura v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, I/1, Praha 1984, s. 55 – 57.

Mudra, Aleš: K branám ráje a Jeruzaléma. Významy reliéfu na portálu klášterního kostela v Plasích, Umění 4/2020, 350–364

Pomfyová, Bibiana (kol): Streveký kostol, Bratislava, 2015

Soukupová, Helena: Zu Datierung und Interpretation des Westportals des Zisterzienserinnenklosters Porta Coeli in Tišnov (Tischnowitz), Umění, 52, č. 4, (2004,) s. 298-309

Schwarz, Mario: Romanische Architektur in Ni52, č. 4, (2004,) s. 298-309

Schwarz, Mario: Beiträge zur Kirchengeschichte Niederösterreichs. In: Thomas AIGNER (ed.): Kollegiatstift Ardagger. Beiträge zu Geschichte und Kunstgeschichte. St. Pölten 1999

Szentesi, Edit (ed.): A jáki apostolszobrok – Die Apostelfiguren von Ják. Budapest 1999

Valter, Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. Eisenstadt 1985

Wenzel, Alfred: Die Baugeschichte der Klosterkirche zu Trebitsch. In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 5, 1929

 

Online zdroje:

Arslexicon

Královské dílo (cuni.cz)

 

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.06.2024)
Sylabus -

Jsou sledována vybraná témata v chronologickém pořadí v široké škále současných výzkumných přístupů, které pojednávají o objednávkových strategiích panovníka a soudu, kontextuálních otázkách funkce a přijímání

uměleckých děl současnou společností, stejně jako tradičními metodami stylu a ikonografie.

Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Písemný test a zkouška z probírané látky.

Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)