PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Umění ve středověku ve funkčních souvislostech 2 - KDKU302
Anglický název: Medieval Art in Functional Context 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: KDKU308
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU308
Je neslučitelnost pro: KDKU308
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět se zabývá tématem volné a aplikované (architektonické) sochy, která se objevuje za vlády Lucemburské
dynastie (králové Jan, Karel IV., Václav IV. A Žigmund), tj. Zhruba časové období 1310–1437. Za lucemburské éry se
Čechy postupně staly důležitým uměleckým regionem, v němž Praha jako královská rezidence hrála primární roli.
Zejména za vlády Karla IV. a jeho synů se Praha stala klíčovým mezinárodním uměleckým centrem, jehož
rezonanci lze pozorovat v celé střední Evropě.
Jsou sledována vybraná témata v chronologickém pořadí v široké škále současných výzkumných přístupů, které
pojednávají o objednávkových strategiích panovníka a soudu, kontextuálních otázkách funkce a přijímání
uměleckých děl současnou společností, stejně jako tradičními metodami stylu a ikonografie.
Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématem volné a aplikované (architektonické) sochy, která se objevuje za vlády Lucemburská dynastie.

Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (05.02.2020)
Literatura -

Přehledová literatura k celému přednáškovému cyklu (Review literature)

Umění posledních Přemyslovců, Praha 1982

Aleš Mudra: Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě, Opera FPhUC II., Praha 2007

Klára Benešovská (ed.): Královský sňatek Královský sňatek : Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310, Praha 2010

David Majer (ed): Král, který létal, moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2012

Fajt, Jiří (ed.), Karel IV. - císař z Boží milosti (kat. výst.), Praha 2006.

A. Kutal, České gotické sochařství 1350 - 1450, Praha 1962

A. Kutal, České gotické umění, Praha 1972

A. Kutal, J. Homolka, in: Dějiny českého výtvarného umění, I/1, 2, Praha 1984

J. Fajt - M. Hörsch, Císař Karel IV. (1316-2016), Praha 2017

Vybraná literatura k jednotlivým tématům:

King John of Luxembourg and the Art of His Era. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR - Koniasch Latin Press, 1998. ISBN 80-85917-42-4.

T. Müller, in: Europäische Kunst um 1400 (kat. výstavy), Wien 1962

A. Kutal, K problému krásných madon, Umění 1966

J. Homolka, K problematice české plastiky 1350 - 1450, Umění 1963

J. Homolka, K problematice české plastiky 1350 - 1450. Na okraj knihy A. Kutala „České gotické sochařství 1350 - 1450“, Umění XI, 1963, s. 414-448.

A. Kutal, České sochařství kolem roku 1400 a alpské země, Umění 1957

K. H. Clasen, Der Meister der schönen Madonnen, Berlin - New York 1974

L. Schultes, Der Meister von Grosslobming und die Wiener Plastik des schönen Stils, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 1986

Kesner st., Ladislav (ed.), Gotik. Prag um 1400. Der Schöne Stil. Böhmische Malerei und Plastik in der Gotik, Wien 1990. Der Meister von Grosslobming (kat. výst.), Wien 1994

D. Buran (ed.), Gotika, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Bratislava 2003 Vídeňská gotika (kat. výstavy), Praha 1991

Schöne Madonnen (kat. výs.), Salzburg 1965 Grossmann, Dieter (ed.), Stabat Mater, Maria unter dem Kreuz in der Kunst um 1400, Salzburg 1970.

G. Schmidt, Gotische Bildwerke und ihre Meister, Wien - Köln - Weimar 1992

G. Schmidt: Peter Parler und Heinrich Parler als Bildhauer, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XXIII, 1970, s. 109-153.

G. Schmidt: Vesperbilder um 1400 und der „Meister der Schönen Madonnen“, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XXXI, 1977, č. 3/4, s. 95-114. Světice s knihou (kat. výst.) Praha 1996

W. Pinder, Zum Problem der Schönen Madonnen um 1400, Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen 44, 1923

W. Pinder, Die deutsche Plastik vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance I, Wildpark-Postdam 1924, II 1929

A. Stix, Die monumentale Plastikder Prager Dombauhütte um die Wende des XIV und XV. Jahrhunderts, Kunstgeschichtliches Jahrbuch d. k. k. Zentral-Komission...1908 Les Arts sous Charles VI, Paris 1400 (kat. výst.), Paris 2004 L´Art á la cour de Bourgogne, Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (1364 - 1419) (kat. výst.), Dijon 2004

Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (05.02.2020)
Sylabus -

Jsou sledována vybraná témata v chronologickém pořadí v široké škále současných výzkumných přístupů, které pojednávají o objednávkových strategiích panovníka a soudu, kontextuálních otázkách funkce a přijímání

uměleckých děl současnou společností, stejně jako tradičními metodami stylu a ikonografie.

Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (05.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Písemný test a zkouška z probírané látky.

Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (05.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK