PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia starší literatury - KDKU244
Anglický název: Introduction to older literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Anotace -
Úvod do studia starší literatury
anotace cyklu přednášek

Frekvence přednášek: 1x týdně (dvě akademické hodiny)
Rozsah: jeden semestr
Ukončení: ústní zkouška s připouštěcím písemným testem

Cyklus přednášek věnovaný přípravě studentů ke studiu starší literatury. Otevírá základní okruhy problémů, na něž
v dalších semestrech naváží přednášky ze středověké a z humanistické a barokní literatury. Hlavní pozornost je
věnována odlišnostem duchovního světa člověka středověku a raného novověku v porovnání s myšlenkovým
světem současnosti.
Možné konzultace česky, slovensky, posly, rusky, německy.Základní okruhy problémů:
1/ Základní oborová terminologie; specifika starší literatury.
2/ Bible a starší evropská literatura, vztahy teologie, kulturní historie a dějin literatury.
3/ Příručky ke studiu starší české literatury.
4/ Tradiční křesťanská symbolika a starší literatura.
5/ Osobnost tvůrce literárních děl ve středověku a raném novověku.
6/ Latinská literatura a literatury v národních jazycích.
7/ Raně novověké tiskárny, výzdoba tisků.
8/ Knihovny uchovávající rukopisy a staré tisky, badatelská specifika.
9/ Základní ediční přístupy, edice starší literatury.


Základní studijní literatura a studijní pomůcky
KOPECKÝ, M. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
TOBOLKA, Z. V., HORÁK J. a kol. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do roku 1800; Praha:
Nakladatelství ČSAV, 1925 - 1967.
JUNGMANN J. Historie literatury české. Praha: F. Řivnáč, 1825.
CURTIUS E. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1999.
VOIT P. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha:
Libri, 2006.
ROYT J., ŠEDINOVÁ H. Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: Mladá fronta,
1998.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
BIČ M., POKORNÝ P. Co nevíš o Bibli. Úvod do studia Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická
společnost, 2001.
NOVOTNÝ A. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956.
KYAS V. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad, 1997.
NECHUTOVÁ J. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000.
TRUHLÁŘ A., HRDINA K., HEJNIC J., MARTÍNEK J. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě I -
5. Praha: Academia, 1966 - 1982.
SPUNAR P. Kultura českého středověku. Praha: Academia, 1987.
ŠKARKA A. Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha: Odeon, 1986.
BOHATCOVÁ M.a kol. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.

Údaje v literatuře a v sylabu k tomuto předmětu jen kopírují sumární informaci v anotaci.
Poslední úprava: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (20.10.2016)
Cíl předmětu -

Předmět je určen pro studenty prvního ročníku Dějin evropské kultury jako příprava na přednášky ze středověké a raně novověké literatury. Cílem předmětu je studenty seznámit se základní terminologií a s širšími okruhy problémů, které se pojí ke starší literatuře jako celku.

Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2012)
Literatura -

Základní studijní literatura a studijní pomůcky KOPECKÝ, M. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. TOBOLKA, Z. V., HORÁK J. a kol. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do roku 1800; Praha: Nakladatelství ČSAV, 1925 - 1967. JUNGMANN J. Historie literatury české. Praha: F. Řivnáč, 1825. CURTIUS E. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1999. VOIT P. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri, 2006. ROYT J., ŠEDINOVÁ H. Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: Mladá fronta, 1998. Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky NOVOTNÝ A. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956. KYAS V. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad, 1997. NECHUTOVÁ J. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. TRUHLÁŘ A., HRDINA K., HEJNIC J., MARTÍNEK J. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě I - 5. Praha: Academia, 1966 - 1982. BOHATCOVÁ M.a kol. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.

Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (11.08.2015)
Metody výuky -

Práce s předem připravenými literárními texty, jejich mnohostranný rozbor, zdůrazněmní kulturněhistorických přesahů. Základem kontaktní výuka, značně nevhodné pro výuku distanční.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Požadavky ke zkoušce -
Znalost následujících termínů (předpokládám nejen u této zkoušky, ale po celou dobu studia):

kodikologie, kniha
abreviatura
antikva
bastarda
bordura
emendace
foliace
fraktura
frontispis
inkunábule
korektura
kurziva
kustod
kvart
marginálie
oktáv
paginace
paleotyp
redakce
sedes
signet
švabach
typ
unciála
vakát
živá hlavička

Typy kodexů a knih
antifonář
breviář
cisioján
evangeliář
evangelistář
graduál
herbář
homiliář
kancionál
lekcionář
lucidář
manuálník
misál
parimejník
pasionál
penitenciál
penitenciář
polyglota
postila
smolné knihy
štambuch

žaltář

Literární teorie, literární historie
akrostich
alamod
anagram
bohemikum
bohemismus
bukolika
časomíra
disticha
ekloga
elogium
emblematický
emblém
epitaf
epistola
exemplum
facetie
filipika
glosa
hagiografie
chronogram
interludium
jokulátor
komedie dell´arte
konkluse
kritická edice
kvestie
labyrint
legenda
lejch
manýrismus
minnesang, -änger
nekrolog
opovědník
pastorela
periocha
prolog
proverbia
quodlibet
recitátor
replika
revelace
sentence
sylabismus
synopse
trojdílná strofa
tropus
visitatio sepulchri

Religionistika, liturgie, historiologie
albigenští
anál
antitrinitář
apokryf
apologie
augustinián
beatifikace
bekyně
benediktin
bula
cisterciák
Devotio moderna
dominikán
doxologie
epifanie
eucharistie
františkán
historie
homilie
hymnus
I.H.S.
I.N.R.I.
inkarnace
inkolát
invokace
irénismus
jansenismus
kanonizace
kapitula
kronika
litanie
nešpory
novoutrakvista
oficium
oratio
panegyrik
pašije
Paterik
patron
patronace
pentateuch
perikopa
piarista
pietismus
pikhart
predikát
premonstrát
sekvence
Septuaginta
scholastika
sufragán
utrakvista
valdenští
Vulgáta

Pedagogika
beánie
kolegiátní škola
partikulární škola
quadrivium
trivium

Obecně
cantio
carmen
collecta
dictum
klausule
miscellanea
opus
varia

Ke zkoušce krátký připouštěcí písemný test, v něm se objeví některé z uvedených termínů+znalost problematiky z přednášek. Každý student by ke zkoušce měl zároveň načíst a rámcově znát z hlediska vazeb mezi starší literaturou a Písmem následující biblické knihy: 1. a 2. Mojžíšova, 1. a 2. Samuelova, Píseň písní, Judit, Ester, Tobiáš a celý NZ. Přečtěte si ze SZ též několik žalmů.
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)
Sylabus -

1/ Základní oborová terminologie; specifika starší literatury.
2/ Bible a starší evropská literatura, vztahy teologie, kulturní historie a dějin literatury.
3/ Příručky ke studiu starší české literatury.
4/ Tradiční křesťanská symbolika a starší literatura.
5/ Osobnost tvůrce literárních děl ve středověku a raném novověku.
6/ Latinská literatura a literatury v národních jazycích.
7/ Raně novověké tiskárny, výzdoba tisků.
8/ Knihovny uchovávající rukopisy a staré tisky, badatelská specifika.
9/ Základní ediční přístupy, edice starší literatury.

Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2013)
Vstupní požadavky -

Znalost češtiny.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

1) Úspěšné absolvování krátkého testu na konci semestru.

2) Znalosti vymezených okruhů problémů při ústní zkoušce.

Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK