PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář humanistické a barokní literatury 1 - KDKU111
Anglický název: Seminar humanistic and Baroque Literature 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KLIT020
N//Je neslučitelnost pro: KLIT020
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)
Název výběrového semináře pro daný semestr:
Obraz ženy v literárních pramenech barokní literatury (se zvláštním důrazem na českou literaturu)
V semináři se v ZS 2019/2020 budeme zabývat problematikou žen a vztahem k ženám v barokní literatuře, záměrn+ě budeme vycházet z textů žánrově velmi pestrých. Společně budeme uvažovat o dobovém pojetí žen coby předmětů touhy i pokušení, o ženách statečných, zbožných i osudem pronásledovaných, o dobových vztazích k mateřství i ke stáří.
1. Panna Maria jako nedostižný vzor pro ženy svobodné, provdané i vdovy, mateřství Panny Marie (na základě díla Martina z Kochemu, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše)
2. Žena světice, řeholnice a královna (na základě díla J. F. Beckovského, Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna).
3. Rozpad rytířství a zesměšnění touhy k ženám (na základě díla L. Ariosta Šílený Roland a různých zpracování Dona Juana).
4. Žena jako pokušení a nebezpečí pro mužskou část populace (na základě vybraných kázání Kolmana Hendla a Damascena Marka).
5. Ženská zbožnost (na základě modlitebních knih Martina z Kochemu).
6. Ženy osudem pronásledované (na základě pozdně barokní her lidového divadla: Komedie o Heleně, dceři císaře tureckého, Brigita, Repsína¨).
7. Jenovéfa jako spojení středověké legendistické tradice, barokní legendistiky a lidového divadla.
Závěrečné shrnutí.

Vycházet budeme z jazykově českých literárních děl a z děl evropské literatury v českých překladech. Na seminář naváže v LS příprava a realizace jedné z her lidového divadla, o kterých byla řeč v předchozím výkladu (podle počtu přihlášených buď Jenovéfa (v případě dostatečného počtu studentů) nebo Don Šajn (původně loutková verze).
Těším se na Vás.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (18.08.2017)

Cílem předmětu je naučit Vás přemýšlet o literatuře raného novověku, vést Vás k přímé práci s literárními prameny publikovanými i nepublikovanými.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (25.11.2019)

Jan František Beckovský, Milá choť nebeského miláčka blahoslavená Anežka panna, Praha 2017 2. vyd.)

Josef Vašica, České literární baroko, Praha 1938

Milan Kopecký, Staří slezští kazatelé, Ostrava 1970

Marie Janečková A KOL., RŮŽE PRŠÍ KRÁSNÁ... DISPUTACE O BAROKNÍM JAZYKU A (CHVÁLO)ŘEČI, Praha 2016.

Aron J. Gurevič, Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století (1695-1777). Dík I., Praha 1987.

 

Doplňujkící literatura:

 

Tři knížky lidového čtení. Meluzína. Magelona. Jenovefa (ed. J. Kolár), Praha 2000

Historie utěšené a kratochvilné (ed. B. Václavek), Praha 1950

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)

Sylabus je pro ZS 2019/20 součástí anotace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je v ZS aktivní účast na seminářích. Každý bude referovat o problematice, která bude předmětem zájmu daného semináře, tj. počítám s Vaší průběžnou přípravou na každý seminář.  U rozsáhlejších děl si úkoly při přípravě na další seminář rozdělíme.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK