PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuře - KDKU064
Anglický název: Pan-Humanism and Baroque phenomenon - their projections in the literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (20.10.2016)
Hlavní cíl: Na základě nových poznatků seznámit posluchače s českou a evropskou raně novověkou literaturou,
jejími specifiky, upozornit na problematické a překonané teze, které jsou základem většiny starších studií a
přehledů dějin české literatury Členění přednášek (1x týdně): 1. Úvod do světa starší literatury. Opakování
základních pojmů. Specifika. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Vazby a předěly mezi literaturou
humanistickou a barokní na straně jedné a osvícenskou a raně obrozenskou na straně druhé. 2. - 5. Literatura
určená lidovému čtenáři v 16. - 18. století. Modlitební knihy. Knihy o poutních místech. Postily. 6. -7. Literatura
odborná, literatura určená vzdělanému čtenáři. Předbělohorská a pobělohorská historiografie. Raně novověký
traktát. Překlady Písma. 8.- 10. Poezie. 11.-12. Exilová a domácí literatura, rozdíly mezi jednotlivými konfesijními
skupinami v exilu. 13. Vřazení české problematiky do širšího evropského kontextu, výměnné kontakty s
jihoněmeckým prostředím. Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke starší
české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, německy.


Cíl předmětu
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

Cílem předmětu je představit raně novověkou literaturu jako pozoruhodný pramen jak k dějinám literatury, tak k pochopení duchovního světa člověka raného novověku. Důraz je kladen na odlišnosti straší literatury od literatury 19. a 20. století, na jiné pojeté původnosti či originality díla, na specifika české literatury v potrovnání s jinými evropskými literaturami.

Literatura -
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (11.08.2015)

Základní přehled pro českou literaturu:

LEHÁR J., STICH A.: Česká literatura I. Od počátků do raného obrození (9. století - první třetina 19. století), Praha 1997 (příslušná část, v knize jen základní přehled, nutno doplnit z přednášek a z četby edic)

Základní přehled pro Evropu:

HOFFMEISTER G.: Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987

povinná četba pramenů:

KALISTA Z.: České baroko, Praha 1941

JIRÁT V.: Růže ran. Antolologie z básní německého baroka, Praha 1943, případně Praha 1959

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

kodikologie, kniha
abreviatura
antikva
bastarda
bordura
emendace
foliace
fraktura
frontispis
inkunábule
korektura
kurziva
kustod
kvart
marginálie
oktáv
paginace
paleotyp
redakce
sedes
signet
švabach
typ
unciála
vakát
živá hlavička

Typy kodexů a knih
antifonář
breviář
cisioján
evangeliář
evangelistář
graduál
herbář
homiliář
kancionál
lekcionář
lucidář
manuálník
misál
parimejník
pasionál
penitenciál
penitenciář
polyglota
postila
smolné knihy
štambuch

žaltář

Literární teorie, literární historie
akrostich
alamod
anagram
bohemikum
bohemismus
bukolika
časomíra
disticha
ekloga
elogium
emblematický
emblém
epitaf
epistola
exemplum
facetie
filipika
glosa
hagiografie
chronogram
interludium
jokulátor
komedie dell´arte
konkluse
kritická edice
kvestie
labyrint
legenda
lejch
manýrismus
minnesang, -änger
nekrolog
opovědník
pastorela
periocha
prolog
proverbia
quodlibet
recitátor
replika
revelace
sentence
sylabismus
synopse
trojdílná strofa
tropus
visitatio sepulchri

Religionistika, liturgie, historiologie
albigenští
anál
antitrinitář
apokryf
apologie
augustinián
beatifikace
bekyně
benediktin
bula
cisterciák
Devotio moderna
dominikán
doxologie
epifanie
eucharistie
františkán
historie
homilie
hymnus
I.H.S.
I.N.R.I.
inkarnace
inkolát
invokace
irénismus
jansenismus
kanonizace
kapitula
kronika
litanie
nešpory
novoutrakvista
oficium
oratio
panegyrik
pašije
Paterik
patron
patronace
pentateuch
perikopa
piarista
pietismus
pikhart
predikát
premonstrát
sekvence
Septuaginta
scholastika
sufragán
utrakvista
valdenští
Vulgáta

Pedagogika
beánie
kolegiátní škola
partikulární škola
quadrivium
trivium

Obecně
cantio
carmen
collecta
dictum
klausule
miscellanea
opus
varia

 Požadavky: znalost výše uvedených termínů, četba minimálně deseti titulů (celé knihy, nikoliv deset ukázek z antologie, dva tituly jsou povinné, tj. Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1941, a Vojtěch Jirát, Růže ran, Praha 1943, případně 1959), dostatečný přehled v dějinách raně novověké literatury, dostatečný přehled ve vazbách mezi literárními díly raného novověku a Biblí. V závěru semestru krátký test, jehož úspěšné absolvování je předpokladem pro připuštění k ústní zkoušce. Ústní zkouška: studenti s sebou přinesou seznam četby, hlavní otázka nejčastěji v širší vazbě na některé z děl uvedené v serznamu četby. Doplňující otázky v širších, výše uvedených vazbách a souvislostech.

Sylabus
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

1. Úvod do světa starší literatury. Opakování základních pojmů. Specifika. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Vazby a předěly mezi literaturou humanistickou a barokní na straně jedné a osvícenskou a raně obrozenskou na straně druhé. 2. - 5. Nábožensky povznášející literatura určená lidovému čtenáři v 16. - 18. století. Modlitební knížky. Knížky lidového čtení. Knihy o poutních místech. Postily.  6. -7. Literatura odborná, literatura určená vzdělanému čtenáři. Předbělohorská a pobělohorská historiografie. Raně novověký traktát. 8. Překlady Písma. 9. -10. Poezie. Kancionály.  11. - 12. Exilová a domácí literatura, rozdíly mezi jednotlivými konfesijními skupinami v exilu. 13. Vřazení české problematiky do širšího evropského kontextu, výměnné kontakty s jihoněmeckým prostředím. Dvorská literatura a žánry chybějící v Čechách. Kočovné divadelní společnosti, vliv románského světa. Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK