PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti - JTM139
Anglický název: Development of Political Regimes of Central Europe
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)
Kurs se zabývá vývojem a současným stavem politických režimů vybraných zemí střední Evropy - ČR, Maďarska, Polska a Slovenska. Zhruba v první polovině semestru budou představena základní teoretická východiska dané problematiky a následně budou probrány historické kořeny, tradice a vývojové trendy současných středoevropských politických režimů, které utvářely jejich současnou podobu. Té pak bude věnována přibližně druhá polovina semestru. Především půjde o vymezení podstaty současných středoevropských demokratických režimů (parlamentarismus vs. poloprezidencialismus) a rozbor aspektů, které mají vliv na jejich fungování (ústavní a politické instituce, političtí aktéři apod.). Naopak nepůjde o převypravování aktuálního politického dění v daných zemí ve smyslu jakési obdoby "semináře k aktualitám".
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem kursu je pochopení základních principů fungování středoevropských režimů se zřetelem na jejich osobitosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou ukončení kursu je složení zkoušky v podobě písemného testu (otevřené otázky). Podrobnosti o formě písemné zkoušce a o způsobu jejího hodnocení bude podrobně vysvětlen zapsaným studentům v průběhu některé z přednášek.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Stanislav Balík et al., Czech Politics: From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich, 2017.

Miloš Brunclík, Michal Kubát, Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Brno: Barrister&Publishing, 2017.

Miloš Brunclík, Michal Kubát, Semi-Presidentialism, Parliamentarism and Presidents. Presidential Politics in Central Europe. London and New Yiork: Routledge, 2019.

Ladislav Cabada a kol., Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomia, 2008.

Ladislav Cabada, Vít Hloušek, Petr Jurek, Ztraceny v tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Brno: MPÚ MU, 2013.

Anna Gwiazda, Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989. London and New York: Routledge, 2016.

Vít Hloušek et al., Presidents Above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. Brno: MuniPress, 2013.

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno: MPÚ MU, 2004.

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo, Politické systémy. Brno: Barrister&Principal, 2011.

Lubomír Kopeček, Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. Brno: CDK, 2006.

Michal Kubát, Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? Brno: Barrister&Principal, 2013.

Michal Kubát, Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století. Praha: Dokořán, 2006.

Michal Kubát, Tomáš Lebeda a kol. O komparativní politologii a současné české politice. Praha: Karolinum, 2014.

Miroslav Novák (ed.): Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Sociologické nakladatelství, Praha 2016.

Miroslav Novák et al., Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011 (část 2, kap. 1, část 4, kap. 2, 3, 6, 7, 8).

Giovanni Sartori, Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001.

vybrané články časopisu https://journals.muni.cz/cepsr/index (bude upřesněno podle potřeby během přednášek) 

 

Ústava České republiky

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

Listina základních práv a svobod

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Ústava Slovenska

http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_20160302.pdf

Ústava Maďarska (1949-2011)

http://www.mkab.hu/index.php?id=constitution

 Ústava Maďarska (2012)

http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/BRNEDA224_004970.pdf

http://www.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/CONSTITUTION_in_English__DRAFT.pdf

Malá ústava Polska (1992)

http://www.servat.unibe.ch/icl/pl02000_.html

Ústava Polska (1997)

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Kurs má podobu přednášek spojených se seminární formou výuky v podobě diskusí se studenty na zadaná témata.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je znalost přednesené látky a povinné odborné literatury.

 

Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Orientační skladba témat:

1) teorie politických režimů (koncepce a definice politických režimů a jejich typologie),

2) vývoj a proměny a současný stav politického režimu v ČR,

3) vývoj a proměny a současný stav politického režimu v Maďarsku,

4) vývoj a proměny a současný stav politického režimu v Polsku,

5) vývoj a proměny a současný stav politického režimu na Slovensku,

6) diskuse o podobě politických režimů ve střední Evropě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK