PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teritoriální studia: teorie a metodologie - JTM061
Anglický název: Area Studies: theory and methodology
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 36 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (12.02.2024)
Kurz seznámí studenty s oborem teritoriální studia, jeho teoretickým a metodologickým vymezením, hlavními problémy, které jsou předmětem akademických diskusí v oboru i možnými tématy pro další výzkum.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (12.02.2024)

Seznámit studenty s tím, co v rámci teritoriálních studií vyučující považuje za klíčové pojmy a koncepty.

Vysvětlit studentům specifické rysy práce se zdroji v rámci teritoriálních studií a základní přístupy v metodologii oboru.

Vyložit studentům formou "aplikačních ukázek", jak a k čemu lze věci v kursu vyučované využít při řešení konkrétních výzkumných problémů jak v rámci jeho vlastní tématiky, tak i mimo ni.

Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o oboru teritoriální studia a o základních teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost formulovat relevantní vědecké problémy a zasadit je do odpovídajícího kontextu. Budou se též rámcově orientovat v oborech příbuzných a budou schopni jednak využívat jejich vědeckých metod a přístupů, ale zároveň též specifikovat jejich využití v kontextu teritoriálních studií. Součástí kurzu bude i představení tzv. velkých akademických debat, a to jak v rámci sociálních věd obecně, tak i v rámci klíčových souvisejících oborů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (12.02.2024)

Velká seminární práce (50 %)

Velká seminární práce v rozsahu 15 normostran čistého textu (bez poznámkového aparátu a příloh). Student diskutuje a vybírá téma v rámci konzultací s vyučujícím předmětu. Doporučuje se soustředit se na komparativně pojatá témata s vazbou na Českou republiku a současné zaměstnání studenta. Doporučená literatura v rozsahu 200 stran, povinné využití cizojazyčné literatury.

Práce musí obsahovat jasnou definici hlavní teze (výzkumná otázka, problém, hypotéza), důvody výběru použité literatury a její kritické zhodnocení (zdroje citovat řádným poznámkovým aparátem formou footnotes), výklad metodologie, závěr, v němž se autor vyjádří, jestli byla předložená teze doložena, resp. jestli a jak byla vstupní otázka zodpovězena.

 

Cílem úkolu je naučit studenta v rámci tohoto předmětu:

a) výběru vhodného tématu odpovídajícího danému formátu práce

b) zpracovat toto téma v návaznosti na metodicky a metodologicky zaměřené kurzy z prvního ročníku v podobě kvalitní seminární práce

c) připravit a použít komparativní metodu

d) příklady vhodných témat:

Srovnání přístupu USA k Iráku v roce 1991 a 2003 z hlediska area studies

Srovnání migrace z Mexika a San Salvadoru do USA

Srovnání kvality veřejného prostoru dvou vybraných měst a vysvětlení hlavních rozdílů

Srovnání zemědělských dotací v USA a v EU a vysvětlení hlavních rozdílů

Srovnání mobilních tarifů dvou vybraných zemí a vysvětlení hlavních rozdílů

 

Závěrečný test: 50 %

Závěrečný test obsahuje otázky zaměřené na povinnou četbu a koncepty z blokové přednášky.

 

Klasifikace A-F z celkového výsledku dle předchozího odstavce s použitím zaokrouhlení nahoru na celá procenta se stanoví následovně:

  • 91 % a více        =>          A
  • 81-90 %             =>          B
  • 71-80 %             =>          C
  • 61-70 %             =>          D
  • 51-60 %             =>          E
  • 0-50 %                =>          F

 

v souladu s OD 20/2019: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (12.02.2024)

Povinná literatura je u jednotlivých témat v sylabu.

 

Doporučená literatura:

Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction

Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions.

David Graeber: On Bullshit Jobs - available at: http://libcom.org/library/phenomenon-bullshit-jobs-david-graeber

Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010.

Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism, Part 3: Education

Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid!

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): "Philosophical Method Of The Americans", http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm a "Some Reflections On American Manners" http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm

Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)

Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection

Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men

Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.

TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html

TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (12.02.2024)

Kurz probíhá v kombinaci přímé a nepřímé výuky.

Použitá platforma pro kurz bude ZOOM.

V průběhu semestru proběhne jedno online setkání, a to 13.11. 2020 na adrese https://cuni-cz.zoom.us/j/92336765510

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (12.02.2024)

V průběhu semestru proběhne jedno online setkání, a to 13.11. 2020 na adrese https://cuni-cz.zoom.us/j/92336765510

 

Struktura přednášky:

a) popis a vysvětlení cílů předmětu a jeho organizace

b) seznámení se základní literaturou k předmětu

c) vysvětlení interpretačních rámců, konceptů a průvodní terminologie

d) kontext studené války

e) periodizace vývoje area studies

f) hlavní problémové okruhy a klíčové body

g) stanovení způsobu a termínů zkoušení a komunikace mezi vyučujícím a studenty

h) co si student po absolvování předmětu odnese

 

 

Nepřímá výuka včetně odkazů na povinné texty zahrnuje následující tematické bloky:

    a) Proč area studies? Stránka
    b) Ekonomické souvislosti area studies Stránka
    c) Kultura, civilizace a migrace v rámci area studies Stránka
    d) Nacionalismus a mezinárodní politika v rámci area studies Stránka
    e) Geografie a area studies

Materiály jsou k dispozici v systému Moodle na adrese:

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3032

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK