PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Československá a česká zahraniční politika po r. 1989 I - JTB253
Anglický název: Czechoslovak and Czech foreign policy after 1989 I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Analyza CZP_2015_UMV.pdf kapitola z ročenky ÚMV od V. Handla 2015 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout ceske_zajmy_2019_web.pdf Analýza českých ZP zájmů - ÚMV 2019 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout C-N sml 27-2-1992 č.pdf Smlouva ČS-SRN 1992 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout CN 11-12-73.pdf Smlouva ČS-SRN 1973 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout deklarace 97.doc Česko-německá deklarace 1997 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Politika_v_zrcadle_vyzkumu ed. Kořan.pdf Kapitola V. Handla k české politice vůči SRN s.19-44 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Urbanovska Cz Germany 2017.pdf Kapitola z ročenky ÚMV 2017 od J. Urbanovské - česká politika vůči SRN JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (08.07.2019)
Kurs analyzuje vývoj československé a české zahraniční politiky po roce 1989. Soustředí se ve své první části na obecné otázky tvorby zahraniční politiky, fáze jejího vývoje a nejbližší okolí - politiku ČR ve střední Evropě (Rakousko individuálně následuje v letním semestru).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2019)

Cílem předmětu je osvojit si  znalost institucionální podoby československé/české zahraniční politiky po r. 1989 (aktéři a jejich kompetence), vývoje jejích koncepcí, priorit  a základních směrů v probíraných oblastech (viz detailní program kursu).

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (02.01.2020)

POVINNÁ LITERATURA - zimní semestr

Michal Kořan (ed.): Aktéři a tvorba české zahraniční politiky, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultur2016

Ed.: Vít Dostál, Grigorij Mesežnikov: Maximum možného? 25 let samostatné české a slovenské zahraniční politiky. Praha, Heinrich Böll Stiftung, 2017. http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/maximum-mozneho-25-let-ceske-a-slovenske-zahranicni-politiky/

Koncepce české zahraniční politiky - dokumenty k publikaci vydané na samostatném CD-romu - in: Oto Pick - Vladimír Handl (vyd.): Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy, perspektivy, Praha: ÚMV 2004 - další koncepční dokumenty a zprávy na www.mzv.cz

Handl, Vladimír - Kunštát, Miroslav: "Střední Evropa v zahraniční politice České republiky". In: Heiss, G. - Králová, K. - Pešek, J. - Rathkolb, O. (ed.):Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy.1 vyd. Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová - Albis international, 2008, s. 61-78.

Handl, V. Česká politika vůči Spolkové republice Německo: od normalizaci k evropeizaci? In: Kořan, Michal (ed): Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: ÚMV, 2009, s. 19-43 (24 str.)

Drulák, P. - Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a atlantismem, Michal Kořan (ed): Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV. Praha: UMV, 2008, s. 395-402 (7 str.)

Michal Kořan (ed): Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: UMV, 2015,

- kap. 1. Kořan, M. - Mezinárodní politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2014 (str. 19-33)

- kap. 5. Handl, V. - Spolková republika Německo v české zahraniční politice (str. 105-121)

- kap. 6. Kořan, M. - Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice (str. 122-142)

Kratochvíl, Petr - Sychra, Zdeněk: Czech-German Relations in Post-Col War Area: The Best Ever? In: Spruds, Andris (ed): Friendship in the Making: Transforming Relations between Germany and the Baltic-Visegrad Countries. Riga: LIIA/Friedrich Ebert Stiftung, 2012 (str. 29-51), online

 

DOPORUČENÁ LITERATURA - JMB058, pokračování v letním semestru JMB328

Bulletin online Zahraniční politika: Data a Dokumenty. Vydává čtvrtletně MZV ČR online na http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/mesicnik_zahranicni_politika_ceske.html

Elsa Tulmets (ed.) Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eastern Neighbourhood Praha: UMV, 2012 - zde zejména Weiss, Tomáš, Czech Foreign Policy Identity and Practice towards Eastern Europe: From Ignorance to Assistance. 

Nik Hynek, Jan Eichler a Lubomír Majerník: Konflikt a obnova V Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy. Praha: UMV, 2012 - zejména kap 6. a 7.

Ondřej Ditrych, Vladimír Handl, Nik Hynek, Vít Skřítecký: "Understanding Havel?". In: Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013, s. 407-417

Drulák, Petr: Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: SLON, 2012. 

Petr Binhack a Lukáš Tichý (eds.): Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Praha: UMV, 2012

Šárka Waisová: Tíha volby. Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy. Praha: UMV, 2011

Vít Střítecký a kol.: Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: UMV, 2011

Petr Drulák, Vít Střítecký a kol. Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost, Praha, UMV, 2011.

Petr Drulák, Ondřej Horký a kol.: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj, Praha, UMV, 2011

Petr Drulák, Vladimír Handl a kol.: Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost, Praha, UMV, 2011

Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha, UMV, 2008

David Král, L. Pachta: Česká republika a irácká krize: formování české pozice. Praha: Europeum, 2004,

Radko Břach, Die Aussenpolitik der Tschechoslowakei zur Zeit der "Regieriung der nationalen Verständigung", Baden-Baden 1992;

Jiří Dienstbier, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989-1999, Praha 1999;

Jaroslav Šedivý, Černínský palác v roce nula, Praha 1997;

Miroslav Kunštát, Rozdělení Československa. In: Heiss, G. - Králová, K. - Pešek, J. - Rathkolb, O. (ed.):Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy.1 vyd. Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová - Albis international, 2008, s. 23-40;

Miroslav Kunštát, V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence.In: Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století,  2 / 2010, s. 82-118;

Pavel Černoch, Cesta do EU. Východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004, Praha 2004;

Vladimír Handl, Deklarace - od akceptace jinakosti k porozumění. In: Loužek, M.(ed.): Česko-německá deklarace. Deset let poté. Praha: CEP, Centrum pro ekonomiku a politiku 2007, s. 73-96.

Daniel Kunštát, České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006 - dále viz výzkumy CVVM na https://cvvm.soc.cas.cz/cz/

Alexandr Ort, Česká zahraniční politika. Plzeň: Čeněk, 2005.

Zdeněk Veselý: Prameny a literatura k dějinám české zahraniční politiky, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004.

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2019)

Kurs sestává z přednášek vyučujících a seminárních cvičení na předem zadané téma (s dílčími otázkami ke strukturované diskusi), jakož i z 1-2 besed s pozvanými hosty (např. z MZV ČR, resp. s českými diplomaty, z vybraných zastupitelských úřadů v Praze, zahraničně-politických think-tanků atp.).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2019)

Kurs je zakončen závěrečným testem a navazující ústní zkouškou. Klasifikace jednotlivých částí se řídí opatřením děkanky č. 20/2019, viz https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019. Hodnocení předmětu tvoří dvě složky s danými vahami - závěrečný test (50%) a ústní zkouška (50%). Zde je nutné dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu a alespoň poloviny bodů při ústní zkoušce. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (02.10.2019)

Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (22.09.2019)

Stručný program:

 

1.      Úvodní hodina, struktura kurzu, základní literatura. Česká zahraniční politika - prameny a literatura k jejímu studiu. Periodizace a charakteristika základních vývojových etap - VH, 2.10.

 

2.      Normy, instituce a aktéři. Tvorba zahraniční politiky v českém ústavním systému. Role nevládních organizací, občanských sdružení a církví - MK, 9.10.  

 

3.      Vývoj koncepcí české zahraniční politiky po r. 1993 v teorii a praxi - MK, 16. 10. 

 

4.      Rozdělení čs. federace, jeho odraz v našem mezinárodním postavení a s ním související geopolitické změny. Vztahy ČR a SR po dismembraci ČSFR - MK, 23. 10. 

 

5.      Středoevropská spolupráce a vývoj jejích forem - VH, 30. 10. 

 

6.      Česko-rakouské vztahy po roce 1989 - MK, 6.11.

 

7.      ČSFR a ČR na cestě k nové kvalitě sousedství a spolupráce s Německem I. (doba předdeklarační, do 1995) - MK, 13.11.

 

8.      ČR na cestě k nové kvalitě sousedství a spolupráce s Německem II. (deklarace a doba post-deklarační) - VH, 20.11. 

 

9.      Seminář k česko-německým vztahům - VH, 27.11.

 

10.    Beseda se zahraničním diplomatem - VH/MK, 4. 12. 

 

11.    Beseda s představitelem MZV - VH/MK, 11. 12. 

 

12.    Seminář: test na závěr kursu - VH/MK, 18. 12. 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK