PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Holocaust a pokusy o jeho revizi - JTB055
Anglický název: Holocaust and Its Attempted Revisionism
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, LS, spec. SD}
Cíl předmětu
Poslední úprava: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (17.02.2022)
  • ponúknuť ucelený pohľad na Holokaust ako historickú udalosť 
  • prebrať hlavné interpretačné línie vo výskume Holokaustu
  • vysvetliť podobnosti a rozdiely medzi revizionizmom a popieraním
  • overiť znalosti prebratých okruhov (študijnej látky)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (31.01.2024)

Hodnotenie

10% účasť na blokovej výuke

30% interpretácie

50% záverečná práca

Bodové hodnotenie odpovedá škále danej OD 17/2018.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (08.02.2024)

Povinná literatúra:

Hilberg R., Pachatelé, oběti a diváci. Židovská katastrofa 1933 - 1945. Praha, Argo 2002. ISBN: 80-7203-472-3, celá kniha, 300 s.

Lipstadtová, D., Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť. Praha, Paseka 2006. 2. vydání. ISBN: 80-7185-652-5, celá kniha, 352 s.

 

Študijná literatúra:

Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust, New Haven and London: Yale University Press, 2000, s. 1-13, 39-67.

Omer Bartov, Wartime Lies and Other Testimonies, in East European Politics & Societies 25:3 (2011), s. 486-511.

Tony Judt, From the House of Dead: An Essay on Modern European Memory, in Postwar, New York: Penguin Books, 2006, s. 803-831.

Karen Auerbach, Review Essay: Holocaust Memory in Polish Scholarship, in AJS Review 35:1 (April 2011), s. 137-150.

Dovid Katz, The Extraordinary Recent History of Holocaust Studies in Lithuania, in Dapim: Studies on the Holocaust, 31:3 (Dec. 2017), s. 285-295.

Paolo Lobba, Holocaust Denial Before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime. in European Journal of International Law, 26:1 (2015), s. 237-253.

Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (08.02.2024)

1. výklad formou prednášky (formou blokovej výuky 22. 3. 2024)

2. overenie analytických schopností (formou zaslaných interpretácií textov)

3. overenie znalosti problematiky a schopnosti s týmito znalosťami ďalej pracovať (formou záverečnej seminárnej práce)

 

Výuka prebieha na platforme ZOOM (https://cesnet.zoom.us/j/9804484899) a kurz má svoju Moodle stránku (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4115)

Sylabus
Poslední úprava: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (17.02.2023)

Formy kontroly štúdia: malá seminárna práca, veľká seminárna práce

a)   bloková výuka (viz rozvrh, študenti si na hodinu prinesú abstrakt seminárnej práce)

b)    v rámci samoštúdia sú študenti povinní prečítať povinné texty (dostupné v SISe zapísaným študentom) a v písomnej podobe odovzdať tri interpretácie (každá 3NS plus poznámkový aparát) v termíne do 21. 4. 2023

c)    predmet je ukončený skúškou v podobe seminárnej práce (rozsah 15 strán plus prílohy, tzn. poznámkový aparát, zoznam literatúry apod.) na dohodnuté téma v termíne do 14. 5. 2023.

d)    v prípade krátkych prác i záverečnej práce platí princíp tzv. dvojitého čítania (druhá verzia sa hodnotí ako definitívna)

e)    všetky práce sú odovzdávané cez systém Moodle

f)    konečná známka z predmetu je stanovená na základe práce v celom kurze, tj. ako súhrn hodnotení malých písomných prác a záverečnej seminárnej práce, a to v pomere 1:1

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK