PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dvě století střední Evropy I - JTB008
Anglický název: Two centuries of Central Europe I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Z [HT]
Počet míst: 160 / neurčen (170)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JTB010, JTB209
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Kocian_sylabus_MB403_ZS 17_18.doc sylabus Markéta Mrzenová
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (29.09.2019)
Kurz pojednává středoevropský region v podobě syntetických a paralelních dějin českých historických sousedů - zemí a národů (Poláků, Slováků, Maďarů, Rakušanů, Němců a Židů) v mezinárodně politických, politických, sociálně ekonomických a kulturních souvislostech moderní éry od přelomu 18. století do druhé světové války.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (29.09.2019)

Cílem předmětu je vysvětlit studentům klíčové události a trendy ve vývoji středoevropského regionu od 19. století do druhé světové války.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Navrátilová (11.12.2020)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura:

Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998
Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 2006 Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:83bd3fb0-f531-11e7-8226-005056827e52?page=uuid:8a0b2f00-0cdb-11e8-bdb0-005056827e51

Doporučená literatura:

Friedl Jiří , Jurek Tomasz, Řezník Miloš, Wihoda Martin, Dějiny Polska. Praha 2017
Haumann Heiko, Dějiny východních Židů, Olomouc 1997
Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001
Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998
Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

1. Evropa jako historický kontinent a její členění. Středovýchodní Evropa jako historický region. Národní, regionální a evropské dějiny. Interpretace evropských dějin. Soustava historických věd: makrohistorie a mikrohistorie.
2. Střední Evropa na prahu novověku. Raný novověk a změna centra kontinentu. Střední Evropa jako periférie. "Trojitá revoluce": osvícenství, britská průmyslová revoluce, francouzská poltická revoluce. Říše a habsburská monarchie. Dělení Polska. Napoleonská éra a reformy. Restaurace.
3. Národní hnutí. Vznik moderních národů. Národy západní a východní? Národotvorný proces ve střední Evropě: Německo a Rakousko, Poláci a Maďaři, Češi a Slováci, Židé.
4. Evropská a středoevropská revoluce 1848. Tři témata: sociální (osvobození rolnictva), politické (liberální ústavnost), národnostní (národní stát). Poražená či nedokončená revoluce?
5. Modernizace ve střední Evropě. Neoabsolutismus. První a druhá průmyslová revoluce a ekonomické cykly. Struktury moderní společnosti v liberální éře. Státní zřízení středoevropských monarchií. Politické stranictví. Počátky občanské společnosti. Národní stát ve střední Evropě: německý, italský a polský případ. Dualismus habsburské monarchie: Uhry , Předlitavsko, vyrovnání 1867 ? 1871.
6. Přelom století. Konzervativní éra 80. a 90. let. Demokratizace a nacionalizace: rozdělené Polsko, Uhry (Maďaři a nemaďarské národy), Předlitavsko (Němci a Češi). Židé mezi antisemitismem a sionismem. Badeniovská krize a všeobecné volební právo. Předvečer války.
7. První světová válka. Válka jako krize moderní civilizace. Válečné aliance. Mezi německou Mitteleuropou a masarykovskou Novou Evropou. Přelom let 1917 ? 1918. Pád středoevropských monarchií.
8. Poválečná doba. Státy a společnost poválečné střední Evropy. Versailleský systém. Demokracie a diktatura ve střední Evropě: Polsko. Maďarsko, Rakousko, Československo. Židé v nástupnických státech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK