PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lokální a regionální politika - JSM780
Anglický název: Local and Regional Politics
Český název: Lokální a regionální politika
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (25.09.2023)

JSM780 Lokální a regionální politika/LRP (Karel Müller)

ZS 2023/24

Rozsah výuky: 1/1
Počet kreditů: 3 ECTS
Garant a vyučující kurzu: prof. Karel B. Müller
Konzultační hodiny během výuky v ZS 2023/24:
Komunikace garanta se studenty: po semináři
Komunikace studentů s garantem: karel.muller@vsci.cz


Rozsah a forma výuky
Výuka probíhá prezenčně v jinonickém areálu FSV U Kříže 8 v místnosti C121 v čase 17:00 -18:20. Změna
termínů možná.
Hodinová náročnost studia (1 ECTS = 30h):
Kontaktní výuka (přednášky a semináře) 18h
Úkoly na semináře navázané na seminární práci (+ týmová práce) 18h
Závěrečný test 22h
Seminární práce (10 normostran + prezentace) 32h
Celkem 90h


Anotace předmětu
Předmět je zaměřen na porozumění předpokladům, principům i praxi dobrého vládnutí na
místní samosprávné úrovni v liberálně demokratickém prostředí. V diskusi budeme oscilovat
mezi teoretickými přístupy a konkrétními empirickými projevy i komplexními případovými
studiemi dobrého vládnutí. Pozornost bude věnována jednak závaznostem tradic a politické
kultury ve vztahu k liberálně-demokratické samosprávě, tak konkrétním dimenzím vztahů
mezi centry vládnutí a občanskou společností. Zaměříme se zejména na formy občanské
participace, nástroje kontroly politické moci, zdroje legitimity i mechanismy posilování
sociální soudržnosti na místní úrovni. Pozornost bude rovněž věnována proměnám i výzvám
místní politiky v procesu evropeizace se specifickým zaměřením na přeshraniční komunikaci
a spolupráci.


Cíl předmětu
Cílem předmětu je nabídnout porozumění předpokladů, formám a důsledkům dobrého
vládnutí na místní úrovni v České republice. Kurz aplikuje obecné politologické poznatky o
pricinpech, proměnách a praxi dobrého vládnutí v liberálně demokratickém zřízení na úroveň
místní samosprávy. Student získá přehled o základních politologických přístupech ke
zkoumání lokální a regionální politiky a na tomto základě bude schopen analyzovat a
interpretovat předpoklady, výzvy i slabiny liberálně demokratické společnosti na místní
úrovni. Cílem kurzu je také posílení schopností studentů navrhovat a v praktickém životě
prosazovat konkrétní návrhy posilují dobré vládnutí a odolnost liberálně demokratické
společnosti.

Forma kontroly studia
Kritéria hodnocení:
K absolvování předmětu je potřebné úspěšně splnit v požadované míře všechny aktivity a
nepřestoupit pravidla akademického anebo slušného chování (např. plagiátorství, podvádění,
respekt k vyučujícímu atd.).

Podmínky splnění kurzu:
1. Závěrečný test: 41%
2. Zpracování a prezentace krátké případové studie dobrého/špatného vládnutí ve
vybrané obci/městě/kraji: 25%
3. Seminární aktivity: 22%
4. Aktivní účast na přednáškách: 12%
5. Sledování lokální a regionální politiky, např. ve své obci, v ČR, v EU (-:

Škála hodnocení:
A 91 a více
B 81-90
C 71-80
D 61-70
E 51-6
F 50 a méně
Účastníci kurzu jsou zpravidla souhrnně hodnoceni na základě plnění uvedených aktivit a
termínů.

Témata přednášek a seminářů (stručný program po týdnech) pouze 12 týdnů výuky
1. Koncept dobrého/špatného vládnutí
2. Prezentace případové studie dobrého vládnutí (Hrádek n/N, Semily, Černošice)
3. Občanská participace na lokální/regionální úrovni
4. Kontrola moci na lokální/regionální úrovni
5. Média a veřejná komunikace na lokální/regionální úrovni
6. Zdroje legitimity místní samosprávy
7. Budování komunity a politika identity na lokální/regionální úrovni
8. Historie a kulturní závaznosti (místní) demokracie v ČR
9. Aktivní hranice a lokální/regionální politika v EU
10. Místní samospráva, přeshraniční spolupráce a evropeizace (identit) zdola
11. Místní samospráva, přeshraniční spolupráce a vypořádávání se s minulostí
12. Prezentace případů dobrého/špatného vládnutí (studenti)
Povinná literatura:
BALÍK, Stanislav (2009). Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha:
Grada.
MÜLLER, Karel B. 2018. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Praha: SLON.
MÜLLER, Karel B. (ed.), (2021). Aktivní hranice v Evropě. Identita a kolektivní paměť v
přeshraničním prostoru. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Europeana Pragensia.
Doporučená literatura:

BALÍK, Stanislav a kol. (2016). Kvalita demokracie v České republice. Brno: Masarykova
univerzita.
BALÍK, S. (2008). Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník
v letech 1989-2006. Brno: CDK.
BERNARD, J., KOSTELECKÝ, T. ILLNER, M. VOBECKÁ, J. (2011). Samospráva
venkovských obcí a místní rozvoj. Praha: SLON.
BUBENÍČEK, ČMEJREK, ČOPÍK. (2011). Demokracie v lokálním politickém prostoru.
Praha: Grada.
ČERMÁK, D., VOBECKÁ, J. et al. (2011). Spolupráce, partnerství a participace v místní
veřejné správě. Praha: SLON.
JAROŠ, Bronislav a Stanislav BALÍK (2018). Nové komunální volby v ČR 2002–2017:
blokující menšiny? Acta Politologica, roč. 10, č. 1, s. 139-152.
JÜPTNER, Petr, Kamil ŠVEC a Martin POLINEC (2007). Evropská lokální politika. Praha:
IPS FSV UK.
RYŠAVÝ, D., ŠARADÍN, P. (2011). Zastupitelé českých měst a obcí v evropské
perspektivě. Praha: SLON.
RYŠAVÝ, D., ČERMÁK, D. (2015). Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000–2013.
Praha: SLON.
SMOLKOVÁ, Andrea a Stanislav BALÍK (2018). Personalizace na komunální úrovni:
existuje a lze ji v českém prostředí zkoumat? Středoevropské politické studie, roč. 20, č. 2,
s. 204–221.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK