PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Veřejná ekonomie - JSM725
Anglický název: Public Economics
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 24 / 39 (999)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Vyučující: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Neslučitelnost : JSM505
Je neslučitelnost pro: JSM505
Je záměnnost pro: JSM505
Anotace
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)
Kurz vede studenty/ky k zamyšlení a hledání odpovědí na základní otázky z oblasti veřejné ekonomie – role státu v ekonomice, opodstatnění státních zásahů, rozhodování o nich či o jejich rozsahu. V rámci kurzu je stát prezentován jako ekonomický subjekt a je studována jeho role v národním hospodářství stejně jako příčiny existence veřejného sektoru a jeho funkce. Studenti/ky jsou uváděni/y do systému veřejných financí a do daňové politiky, dále se seznamují s metodami hodnocení veřejných projektů.
Kurz zahrnuje přednášky, semináře, individuální́ aktivity, studium odborných článků a studií, skupinové diskuse a prezentace.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Cílem kurzu je porozumět tomu, čím je stát charakteristický jakožto subjekt ekonomických vztahů, a získat přehled o formách, kterými v moderních smíšených ekonomikách zasahují státy do ekonomických vztahů, o příčinách těchto státních zásahů, stejně jako i o důsledcích, které tyto zásahy mají nebo mohou mít. Samotná role státu v národním hospodářství je velice kontroverzní oblastí, proto je cílem i to, aby se studenti/ky seznamovali/y s různými názory na tuto problematiku a zaujímali/y vlastní kvalifikované názory. 

 

Student/ka by na konci kurzu měl/a: 

 • mít přehled o vývoji hlavních východisek veřejné ekonomie a měl/a by umět vysvětlit a diskutovat zdroje odlišnosti názorů na roli státu v moderních smíšených ekonomikách; 

 • znát způsoby měření rozsahu veřejného sektoru a orientovat se v tom, jaká je jeho role a velikost ve vyspělých moderních ekonomikách; 

 • rozumět pojmům, jako je selhaní trhu a vlády, znát jejich příčiny a dopady; 

 • znát principy a zákonitosti systému veřejných financí;

 • umět aplikovat poznatky veřejné ekonomie na vybranou oblast veřejné politiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Předmět bude mít student/ka úspěšně splněn, pokud v průběhu semestru získá alespoň 51 bodů ze 120 možných. Platí, že: 

 • body je možno získat v povinných aktivitách (max. 100 bodů), v dobrovolných aktivitách (max. 4 body) nebo v tzv. bonusových aktivitách (max. 16 bodů),

 • student/ka musí splnit všechny povinné aktivity, v každé z nich musí získat minimálně 50% bodů,

 • ostatní aktivity nejsou povinné, student/ka si může vybrat, zda je chce absolvovat a zároveň student/ka může zpracovat každou dobrovolnou aktivitu jen jednou,

 • student/ka musí mít splněnu docházku a aktivní účast v kurzu. 

Hodnocení kurzu (dle Opatření děkana 17/2023):

91 % a více         =>          A

81-90 %             =>          B

71-80 %             =>          C

61-70 %             =>          D

51-60 %             =>          E

0-50 %               =>          F


Literatura
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)

Základní literatura:

JAKSON, P.M., BROWN, C. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1 Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, 733 s, ISBN 80-86432-09-2

STIGLITZ, J. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha : Grada, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.

MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVE, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi . Praha: Management Press, 1994. 581s. ISBN 8085603764

MEDVEĎ, J., NEMEC, J. Verejné financie. Bratislava : Sprint dva, 2011. ISBN 978-80-89393-46-6

SVOBODA, F. et kol., Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017. 279 s. ISBN 978-80-87865-35-4.

HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, K. a kol. Veřejné finance. 3. vyd. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0

PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2002. 453 s. ISBN 80-86395-19-7

FRANK , Robert H. Mikroekonomie a chování.. 1. vyd.. Praha : Svoboda, 1995. 766 s. ISBN 80-205-0438-9

NEMEC, J., WRIGHT, G.: Verejné financie, teoretické a praktické aspekty verejných financií v procese transformácie krajín strednej Európy. NISPAcee, Bratislava, 1998

GRUBER, J. Public Finance and Public Policy. Worth Publishers, 3rd edition, 2011.

STIGLITZ, J. E., JAY K. R. Economics of the public sector: Fourth international student edition. WW Norton & Company, 2015.

 

Rozšířená literatura:

ARROW, K. J. Všeobecná ekonomická rovnováha: cíl, analytické prostředky, kolektivní výběr.Přednáška při příležitosti udělení Nobelovy ceny, 12. prosince 1972. In. JONÁŠ, J. a kol. Nobelova cena za ekonomii., Praha: Academia, 1993, s. 125-147.
BENARD, J. Economie plublique. Paris: Economica, 1985. 430 s. ISBN 2717809619. BUCHANAN, J.M. Konstituce ekonomické politiky. Přednáška při příležitosti udělení Nobelovy ceny, 8. prosince 1986. In. JONÁŠ, J. a kol. Nobelova cena za ekonomii. Praha: Academia, 1993. s. 589-599. 

COASE, R.H.: The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 1960. s. 1-44. ARROW, K. J. Social Choice and Individual Values. 2nd ed. New Heaven: Yale University Press,1963. 124 s. ISBN 0300013647.
DRUMMOND, M. F et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. 305 s. ISBN 0192627732. 

LANG, H. Theory and Practice of Cost Analysis. 2nd edition. Praha: Oeconomica, 2004. 68 s. ISBN 80-245-0712-9. 


Sylabus
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (10.01.2024)
 1. Úvod so studia veřejné ekonomie

 2. Role státu v ekonomice

 3. Společenská dilemata a jejich řešení

 4. Principy ekonomického uvažování

 5. Teorie her jako vysvětlení příčin existence veřejného sektoru

 6. Veřejné statky. Veřejně poskytované statky

 7. Externality.

 8. Selhání veřejného sektoru.

 9. Metody hodnocení veřejné politiky – CBA

 10. Úvod do veřejných financí. Úvod do daňové politiky.

 11. Nerovnosti a trade-offs

 12. Proveditelnost veřejných politik z ekonomického, administrativního a politického hlediska

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK