PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti - JSM700
Anglický název: Labour market and employment policy: theoretical and practical aspects
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Moodle
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michaela Veselá Hiekischová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (02.09.2020)
Uvedený kurz se zabývá praktickými a teoretickými souvislosti současných problémů trhu práce (obecně i v ČR) a politiky zaměstnanosti (obecně i ČR). Budou probírány taková témata jako: význam práce v současných společnostech, proměňující se podoba práce (digitalizace a flexiblizace), problematika pracující chudoby, pracovní příležitosti pro nízko vzdělané a nízko příjmové skupiny obyvatel. Dále aktivní politika zaměstnanosti, genderové nerovnosti na trhu práce, legislativní ochrana zaměstnání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (20.07.2020)

Cílem kurzu je získat:

- porozumění základním teoretickým konceptům souvisejícími s trhem práce, nezaměstnaností, politikou zaměstnanosti a jejich praktická aplikace;

- seznámení se s klíčovými problémy současného trhu práce a politiky zaměstnanosti jak obecně, tak v ČR a jejich řešeními (např. flexibilita versus regulace, stát versus další aktéři); 

- zdokonalení dovedností studentů kriticky myslet a diskutovat. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.08.2020)

Základní:

Brožová, D. Společenské souvislosti trhu práce, SLON Praha 2003

Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém, 2. vyd. Praha, Grada Publishing, 2002, s. 236, ISBN 80-247-9006-8

Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. SLON Praha 2002.

Sirovátka, T. et al. Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, 42.4: 627-656.

Sirovátka, T. When workfare fails: post-crisis activation reform in the Czech Republic. International Journal of Sociology and Social Policy, 2016.

Právní předpisy:

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Zákon č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky

Zákon č.  262/2006 Sb. Zákoník práce

Doporučená:

PPT jako studijní materiál budou studentům k dispozici v Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Aneta Csikósová, DiS. (19.01.2022)

 

Název kurzu: JSM700 Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

Jméno vyučující: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Rozsah kurzu: 1/1

Počet kreditů: 4

Kurz je určen pro: studenty magisterského studia VSP, příp. dalších oborů, s výjimkou studentů, kteří mají tento předmět uvedený jako povinný ve svých studijních programech.

Zařazení v rozvrhu: úterý 9.30-10.50 Pekařská 211

Cíle kurzu:

-          porozumění základním teoretickým konceptům souvisejícími s trhem práce, nezaměstnaností, politikou zaměstnanosti a jejich praktická aplikace,

-          seznámení se s klíčovými problémy současného trhu práce a politiky zaměstnanosti (obecně, v ČR) a jejich řešeními,

-          zdokonalení dovedností studentů kriticky myslet a diskutovat.

Struktura kurzu:

Kurz bude sestávat z přednášek a seminářů, které proběhnou najednou. Vyučující si připraví krátkou prezentaci na dané téma a bude vést se studenty diskusi na dané téma.

Studenti budou mít během semestru také povinnost splnit zadání 5 domácích úkolů týkajících se vybraných témat, za každý mohou obdržet 6 body, celkově tedy 30 bodů.

Ukončení kurzu:           

1.       5 povinných domácích úkolů, celkově za 30 bodů (1 úkol/ 6 body), které budou studenti odevzdávat do Moodle.

Kritéria hodnocení:

1.      Kvalita argumentů (jejich věcnost, správnost, s důrazem na kritické myšlení a reflexi, argumenty podložit, pokud je to vyžadováno) - 4 body

2.      Formální a jazyková úprava (formát písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku, max. 3 600 znaků včetně mezer; pište prosím v souladu s pravidly českého pravopisu) - 2 body

2.       Písemná zkouška

Celkové hodnocení (dle opatření děkanky č. 17/2018)

Aktivity

Body (max.)

A.    Písemná zkouška

       A - 30

        B - 26

        C - 22

        D - 18

        E – 15

        F – 14 a méně

B.     Domácí úkoly (5)

30

Minim. počet bodů 15

Celkem

60

Body (celkem)

Známka

55-60

A výtečně

51-56

B velmi dobře

45-50

C dobře

39-44

D uspokojivě  

31-38

E dostatečně

0-30

F neprospěl

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata probíraná na přednáškách a seminářích:

15.2. Seznámení s kurzem. Práce jako základní společenská instituce, její význam a proměny.

22.2. Trendy na trhu práce v současnosti. Průmysl 4.0 a jeho dopady na trh práce v ČR.

1.3. Politika zaměstnanosti § politika trhu práce. Aktivní politika zaměstnanosti.

8.3. Pasivní politika zaměstnanosti a související sociální dávky zejména pro dlouhodobě nezaměstnané.

15.3. Systém služeb zaměstnanosti v ČR. Aktéři politiky zaměstnanosti a jejich role. Služby zaměstnanosti (veřejné, soukromé). Organizační uspořádání veřejných služeb zaměstnanosti.

22.3. Nerovnosti na trhu práce ve vztahu k jednotlivcům i podnikům (stereotypy na trhu práce, problematika žen na trhu práce a dalších rizikových skupin). Diskuse k řešení těchto nerovností.

29.3. Prekarizace na trhu práce I. Film Saši Uhlové: Hranice práce

5.4. Prekarizace na trhu práce II (pracující chudoba). Minimální mzda. Vyplatí se v ČR pracovat?

12.4. Prekarizace na trhu práce III. Možnosti pro zaměstnávání osob s nízkou kvalifikací. Jaká práce a pro koho? (Veřejné práce – VPP, veřejná služba, služby pro domácnost, atd.)

19.4. Flexibilita na trhu práce I. Flexibilita délky a uspořádání pracovní doby. Zkrácení pracovní doby jako způsob řešení nezaměstnanosti.

26.4. Flexibilita na trhu práce II. Flexibilní formy zaměstnání, pozitiva a negativa.

3.5. Aktivace/aktivizace jako způsob řešení (ne)zaměstnanosti/sociálního vyloučení.

10.5. Právní ochrana zaměstnání jako součást politiky zaměstnanosti.

Literatura:

Základní:

Brožová, D. Společenské souvislosti trhu práce, SLON Praha 2003

 

Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém, 2. vyd. Praha, Grada Publishing, 2002, s. 236, ISBN 80-247-9006-8

 

Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. SLON Praha 2002.

 

Sirovátka, T. et al. Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, 42.4: 627-656.

Sirovátka, T. When workfare fails: post-crisis activation reform in the Czech Republic. International Journal of Sociology and Social Policy, 2016.

Právní předpisy:

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Zákon č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky

Zákon č.  262/2006 Sb. Zákoník práce

 

PPT lze považovat za studijní materiál a budou studentům k dispozici v Moodlu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK