PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do metod výzkumu - JSM645
Anglický název: Introduction to research methods
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. František Knobloch, CSc.
Vyučující: PhDr. František Knobloch, CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (14.04.2008)
Short Annotation: The main objective of the course is to introduce the students to the all basic methods and technics of empiric research. This course provides overview about all technics data collection, i. e. questioning, observation, experiment and desk research. The course briefs students about basic methods of qualitative research.

Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (13.04.2008)

The purpose of course: This course will inform ad teach the students to use the sociology methods

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (19.05.2008)

Compulsory literature:

? Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova, 1993.

? Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu (skriptum). Praha, Univerzita Karlova, 1992, 2. vydání 1993.

? Pecáková, I., Herzmann, J., Novák, I.: Výzkumy veřejného mínění. Praha VŠE, 1995.

? Jiří Šubrt a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění (terie a výzkum). Praha, Univerzita Karlova 1998, s. 73 ? 241.

? Kolektiv, Kvalita výzkumů volebních preferencí, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2004.

? Power Point prezentace na web stránkách katedry

? Knobloch, F.: Učební text: Kvalitativní versus kvantitativní výzkum, Web stránky katedry

facultative literature:

? Kerlinger, F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia, 1972, kapitoly 1 - 4, 26, 28 s. 18 - 74, s. 457 - 466, 489 - 509..

? Petrusek, M.: Sociometrie. Praha, Svoboda, 1969.

? Pecáková, I., Herzmann, J., Novák, I.: Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha VŠE, 1998.

? Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, Albert 1999, s. 9 ? 38.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (19.05.2008)

The teaching 8 lessons, (2 x 4 lessons), study hour approx. 20 lessons, individual consultations

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (13.04.2008)

1. Název předmětu: Úvod do metod výzkumu

2. Vyučující: PhDr. František Knobloch, CSc.

3. Typ studijního předmětu:

Povinně volitelný

4. Rozsah studijního předmětu: Soustředění (celkem 8 hodin), samostudium (cca 20 hodin), individuální konzultace.

5. Harmonogram výuky předmětu: výuka bude rozdělena do 2 přednáškových bloků,
První přednáškový blok: Základní charakteristika, typy a fáze sociologického empirického výzkumu, teoretická příprava projektu výzkumu - formulace výzkumného problému, hypotézy a operacionalizace pojmů, výběr a příprava výzkumných metod, populace, výběry a reprezentativita.

Druhý přednáškový blok: Kvantitativní výzkum, metody sběru dat (dotazník, rozhovor, CAPI, CATI, CAWI), kvalitativní výzkum, závěrečná zpráva a prezentace výsledků sociologického výzkumu

6. Počet kreditů: 6

7. Ukončení: Zkouška

8. Základní charakteristika kurzu:

Kurz seznamuje se základními metodami sociologického empirického výzkumu. Soustřeďuje se především na fázi přípravy a využití výsledků sociologického výzkumu nebo výzkumu veřejného mínění. Klade důraz na formulaci výzkumného problému a na fázi jeho operacionalizace do podoby souboru zjišťovaných ukazatelů. Podává ucelený přehled o všech základních technikách sběru informací, tj. dotazování, pozorování, experimentu a studiu dokumentů. Seznamuje též se základními metodami kvalitativního výzkumu. Informuje o přednostech sekundární analýzy dat, o výhodách a nevýhodách telefonického a počítačového dotazování, o možnostech dotazování prostřednictvím internetu. V neposlední řadě informuje zpracování závěrečné zprávy z výzkumu a o prezentaci výsledků výzkumů, o etických zásadách v sociologickém výzkumu.

9. Cíle kurzu: Student by měl být po absolvování kurzu schopen:

  • zpracovat a obhájit projekt sociologického výzkumu
  • umět používat jednotlivé metody a techniky sociologického výzkumu
  • zpracovat závěrečnou zprávu z uskutečněného sociologického výzkumu

10. Seminární práce:

Splněním studijních povinností je zpracování seminární práce ve formě projektu sociologického výzkumu o rozsahu 10-15 stran + návrh technik v příloze

11. Základní literatura:

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova, 1993.

Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu (skriptum). Praha, Univerzita Karlova, 1992, 2. vydání 1993.

Knobloch, F.: Učební text: Kvalitativní versus kvantitativní výzkum, web stránky katedry:

12. Rozšířená literatura:

Pecáková, I., Herzmann, J., Novák, I.: Výzkumy veřejného mínění. Praha VŠE, 1995.

Jiří Šubrt a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění (teorie a výzkum). Praha, Univerzita Karlova 1998, s. 73 - 241.

Kolektiv, Kvalita výzkumů volebních preferencí, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2004.

Power Point prezentace na web stránkách katedry:

Kerlinger, F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia, 1972, kapitoly 1 - 4, 26, 28 s. 18 - 74, s. 457 - 466, 489 - 509..

Petrusek, M.: Sociometrie. Praha, Svoboda, 1969.

Pecáková, I., Herzmann, J., Novák, I.: Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha VŠE, 1998.

Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, Albert 1999, s. 9 - 38.

13. Okruhy témat:

Základní charakteristika, typy a fáze sociologického empirického výzkumu

Teoretická příprava projektu výzkumu - formulace výzkumného problému, hypotézy a operacionalizace pojmů

Výběr a příprava výzkumných metod, populace, výběry a reprezentativita

Proces sociologického výzkumu: pilotáž, předvýzkum, terénní sběr dat

Metody dotazování - dotazník a rozhovor

Metody pozorování: standardizované a nestandardizované, zjevné a skryté, zúčastněné a nezúčastněné pozorování

Metody studia dokumentů: studium osobních dokumentů, obsahová analýza, sekundární analýza dat

Experiment v konkrétním sociologickém výzkumu

Kvalitativní výzkum

Speciální metody sběru dat

Zpracování závěrečné zprávy z výzkumu

Způsoby a prostředky prezentace výsledků sociologického výzkumu, etické zásady v sociologickém výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK