PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Sociální problémy - JSM641
Anglický název: Social Problems
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (28.09.2016)

Anotace
Kurz dává odpovědi na zásadní otázky týkající se příčin vzniku a přetrvávání sociálních problémů. Zabývá se zkoumáním škodlivosti a prospěšnosti sociálních problémů v moderní společnosti. Objasňuje jaké zásadní typy řešení sociálních problémů nabízejí jednotlivé teoretické přístupy a jaké mají výhody a nevýhody. Odpovídá také na otázky: Jak a kým jsou sociální problémy ve společnosti definovány? Jak se sociální problémy vyvíjí a jak se dostávají do povědomí široké veřejnosti? Teoretický výklad zahrnuje jak objektivistické (pozitivistické), tak konstrukcionistické paradigma nahlížení na sociální problémy. Kurz nabízí komplementární pohled na jednotlivé teoretické přístupy a snaží se studenty vést k jejich kritické reflexi. Praktická využitelnost jednotlivých teorií v sociologické analýze bude průběžně demonstrována na konkrétních příkladech ze života české společnosti. Tématická posloupnost jednotlivých přednášek kurzu respektuje skutečný historický „nástup“ jednotlivých teoretických přístupů do sociologie sociálních problémů. Kurz začíná objektivistickými teoriemi pokračuje konstrukcionistickým paradigmatem a končí popisem vzájemné interakce těchto dvou paradigmatických proudů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (28.09.2016)

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými přístupy ke zkoumání sociálních problémů, kterými disponuje sociologie sociálních problémů a naučit studenty využívat jednotlivé teorie při analýze aktuálních sociálních problémů v České republice. Hlavním cílem kurzu je naučit studenty sociologicky analyzovat aktuální sociální problémy v České republice. Důraz je tedy kladen na schopnost studentů aplikovat teoretické poznatky a přístupy při zkoumání konkrétních sociálních problémů a na základě výsledků této analýzy navrhovat jejich adekvátní řešení. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (28.09.2016)

L i t e r a t u r a

Povinná

Blumer Herbert
Social Problems as Collective Behavior, Social Problems, 18, 1971, 298-306.
Frič Pavol
Sociológia sociálnych problémov v USA. Sociológia, 21, 1989/6.
Frič Pavol,
Pojem "sociálny problém" a všeobecná teória sociálnych problémov v americkej sociológii, Sociológia, 22, 1990/1.
Frič Pavol,
Sociálne problémy a participácia občanov na verejnej politike. In: Potůček Martin, Miroslav Purkrábek, Josef Vavroušek a kol. Zrod teorie veřejné politiky v České republice, ISS, 1994, 65-82.
Frič Pavol a Jiří Kabele
Korupce jako sociální fenomén. In: Frič P. a kol.: Korupce na český způsob. Praha: GplusG, 1999, 9-47.
Hilgartner Stephen, Charles Bosk
The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model, AJS, 94, 1988, 53-78.
Manis Jerome
The Concept of Social Problems: Vox Populi and Sociological Analysis, Social Problems, 21, 1974, 305-315.
Mareš Petr
Nezaměstnanost jako sociální problem. Praha: SLON, 1994
Munková Gabriela
Sociální deviace. Přehled sociologických teorií. Praha: Karolinum, 2004.
Potůček Martin a kol.
Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha: SLON, 2005
Spector Malcolm and John I. Kitsuse
Social Problems: A Re-formulation, Social Problems, 21, 1973, 145-159.
Spector Malcolm and John I. Kitsuse
Constructing Social Problems, Menlo Park, Cummings, 1977.

Výběrová

Best Joel
Images of Issues: Typifyng Contemporary Social Problems, New York, Aldine de Gruyter, 1989.
Gusfield Joseph R.
Constructing the Ownership of Social Problems: Fun and Profit in the Welfare State, Social Problems, 36, 1989, 431-441.
Henshel Richard L.
Thinking about Social Problems, New York, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1990.
Horton, Paul B. and Gerald L. Leslie
The Sociology of Social Problems, New York, Appleton-Century-Crofts, 1970 (fourth edition).
Merton Robert K.
Social Problems and Social Theory. In: Merton Robert K. and Robert A. Nisbet, Contemporary Social Problems, New York, Harcourt, Brace and World, 1961
Weinberg Martin S. and Rubington Earl
The Solution of Social Problems. London: Oxford University Press, 1973.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (28.09.2016)

1. Název studijního předmětu: Sociální problémy

2. Vyučující: Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

3. Typ studijního předmětu: Povinně volitelný.

4. Rozsah studijního předmětu: 10 hodin přednášek za semestr

5. Harmonogram výuky předmětu: Výuka bude rozdělena do 2 bloků po 5 hodinách

6. Počet kreditů: 6

Podmínky absolvování kurzu:

- aktivní účast na přednáškách

- četba literatury

- psaní minieseje (cca: 1 x 1 str.)

- závěrečná písemná práce (cca: 5 str.) zaměřená na analýzu konkrétního sociálního problému v ČR z pozic vybraného teoretického přístupu

- ústní zkouška


Tématické okruhy

Úvod do sociologie sociálních problémů – zabývá se historickým vývojem soiologie sociálních problémů, definováním a vývojem chápaní (definice) pojmu sociální problém a seznamuje studenty se základní tématickou architekturou kurzu.

Základní objektivistické přístupy k sociálním problémům, k hledání jejich příčin a navrhování řešení:
a) teorie sociální patologie – organické analogie, duální hodnotová logika
b) teorie sociální dezorganizace – anomie, normlesness, culture conflict, breakdown
c) teorie sociální deviace – základní koncepce deviace, normativní relativizace, 
d) teorie konfliktu hodnot - subjektivní a objektivní stránka sociálních problémů, viditelnost sociálních problémů.

Další teoretické koncepty:
e) koncept sekundární deviace a teorie labelingu
f) koncept přirozené historie sociálních problémů: stadiální (fázový) model a 
g) sociální problémy jako součást politického dění, 

Konstrukcionistické paradigma:
h) konstrukcionistická paradigma sociologie sociálních problémů – definice, příčiny a řešení sociálních problémů, cyklický model (otevřený v čase) přirozené historie sociálních problémů
i) management sociálních problémů - proces problematizace skutečnosti, základní techniky odvracení definic sociálních problémů (deproblematizace), quasiteorie příčin sociálních problémů
j) dynamika definic sociálních problémů v arénách veřejného diskurzu

Interakce paradigmatických proudů:
k) vědecký objektivismus – závažnost sociálních problémů
l) striktní a kontextuální konstrukcionismus
m) role sociálních problémů v moderní společnosti – vlny (generace) sociálních problémů

Praktické konsekvence pro společnost a sociology

a)      standardní a nestandardní perspektiva řešení SP ve společnosti, řešení SP v rizikové společnosti, intervence neziskových organizací

b)      konvenční (pozitivistický) a alternativní model zkoumání SP – participativní akční výzkum, veřejná sociologie, poznávání jako dialog

c)      role sociologa v procesu zkoumání SP – morální zainteresovanost sociologa, veřejná sociologie, „veřejní sociologové“, emancipace zkoumaných osob ve výzkumném procesu


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK