PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Politologické aspekty tvorby politiky - JSM620
Anglický název: Politological Aspects of Policy-making
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: termíny na přihlášení na: http://cinefogo.cuni.cz/terms
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (15.09.2012)
Kurz se soustřeďuje na konceptualizaci kontextuálních vlivů, které působí na proces tvorby veřejné politiky, tj. na prostorového ukotvení veřejných politik prostřednictvím politického systému a působení dimenzí polity a politics na proces tvorby veřejných politik.
V praktické rovině se kurz snaží studenty vést ke schopnosti kritického myšlení o procesu tvorby veřejných politik, převádění teoretických poznatků do praxe a zpět a rozvíjení jejich dovednosti kritického studia odborných textů a na argumentech založené komunikace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (15.09.2012)

Cílem kurzu je na jedné straně prohloubit znalosti studentů o vlivu dalších dimenzí politiky (polity - politický systém, liberální demokracie - a politcs - politické strany, zájmové skupiny a instituce produkující poznání) na proces tvorby veřejných politik, tj. orientaci v akademickém studiu dimenzí politiky, ovládání základních politologických teoretických rámců pro analytické účely veřejných politik.

Na druhé straně si klade kurz za cíl zlepšit praktické dovednosti, znalosti a vědomosti studentů v oblastech týmové práce, rétorických a formulačních dovedností a vystupování na veřejnosti, schopnosti výstižně shrnout a prezentovat výsledky své práce, kritického myšlení a práce s prameny, časového a předmětového plánování studia a propojování teoretických poznatků z této oblasti se současnou praxí veřejných politik.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (15.09.2012)

Základní literatura:

COLEBATCH, H. K. Úvod do policy. Brno : Barrister & Principal, 2005.

FIALA, Petr; SCHUBERT, Klaus. Moderní analýza politiky. Brno : Barrister & Principal, 2005.

HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. Studying Public Policy : Policy Cycles & Policy Subsystems. 3rd ed. Don Mills (Ont.) : Oxford University Press, 2009.

KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha : Karolinum, 2004, s. 59-91.

NACHTMANNOVÁ, Marta. Argumentační dovednosti. In VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik. Praha : SLON, 2007, s. 94-102.

POTŮČEK, Martin a kol. Veřejná politika. Praha : SLON, 2005.

Pravidla debatování pro kurz PATP v ZS 2010/11.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : Několik zásad pro začátečníky. Praha : SLON, 2007, s. 21-39.

VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik. Praha : SLON, 2007.

 

Ke každému probíranému tématu bude vybrána literatura (především ve formě odborných článků viz výše), která bude přístupná zapsaným studentům prostřednictvím aplikace Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=673).

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (15.09.2012)

Výuka probíhá v blocích přednáška/seminář (2/2) v pátek (sudé kalendářní týdny) od 9.30 do 12.20 (přednáška 9.30-10.50; seminář 11.00-12.20) v Jinonicích v místnosti č. J3019.

Úvodní hodina proběhne 7. října 2011 od 9.30 do 10.50 v J3019.

 

Hodinová náročnost studia (1 ECTS = 30h):

Kontaktní výuka (přednášky a semináře)                                            18h

Aktivity spojené s kontaktní výukou (+týmová práce)                   15h

Seminární práce (+týmová práce)                                                          50h

Prezentace závěrů seminární práce (+týmová práce)                    15h

Atestace (+ příprava formou samostudia)                                           52h

Celkem                                                                                               150h

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (15.09.2012)

Kritéria hodnocení:

Docházka (pasivní účast na kontaktní výuce): min. uznaná účast na 3 seminářích a týmové prezentaci (uznaná účast na 3 seminářích + povinná účast na týmové prezentaci)

Aktivita během kontaktní výuky (přednášky a semináře) (max. 16 bodů)

·         1 aktivní vystoupení na semináři (interpretace (kritická interpretace, debata či pod. + odevzdání podkladu v rozsahu 4-5 stran)                                                                          (max. 10 bodů)

·         body za aktivitu - aktivní účast v diskuzích o probíraných tématech; pomoc při hodnocení vystoupení atd.                                                                                                                      (max. 10 bodů)

Seminární práce (20-25 normostran + týmová práce)                                                   (max. 40 bodů)

Prezentace závěrů seminární práce (+týmová práce) (max. 10 bodů)

Písemná atestace (min. 19 - max. 30 bodů)

CELKEM                                                                                                                                            (max. 100 bodů)

 

K ústní části atestace budou připuštěni jen ti studující, kteří budou mít 4 uznaných účastí na seminářích, účast na prezentaci seminární práce a kterým bude dříve seminární práce přijata.

 

Harmonogram nejdůležitějších termínů

Odevzdat nejpozději do:

středy 12.00 podklady pro nadcházející páteční seminář.

30. ledna 2012 9.00 elektronicky přes aplikaci Moodle finální verzi seminární práce, po tomto termínu nebude práce přijata k hodnocení.

3. února 2012 12.00 vytištěnou finální verzi práce, pokud bude splňovat požadované formální náležitosti, po tomto termínu nebude práce přijata k hodnocení.

7. února 2012 12.00 elektronicky přes aplikaci Moodle podklady pro závěrečnou prezentaci seminární práce.

10. února 2012 prezentace závěrů seminárních prací.

Případná upřesnění budou uvedena v aplikaci Moodle.

 

Doporučená struktura práce a její povinné formální náležitosti budou uvedeny na Moodlu.

 

Škála hodnocení:

výborně              90 a více

velmi dobře       74-89

dobře                   61-73

neprospěl           60 a méně

 

 

Termíny atestace:

Termíny zkoušky (podle čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK) byly určeny následovně:

Ústní část:

Předtermín: pátek 6. ledna 2012

1. řádný termín: pátek 13. ledna 2012

2. řádný termín: pátek 3. února 2012

3. řádný termín: pátek 17. února 2012


Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (15.09.2012)

Úvodní hodina
Přednáška:Úvodní hodina - seznámení se strukturou kurzu, jeho průběhem a požadavky na jeho absolvování.

Blok I
Přednáška: Konceptuální ukotvení procesu tvorby politiky
Seminář: Aktivita bude upřesněna po dohodě se studenty.

Blok II
Přednáška: Politický systém jako prostorové ukotvení procesu tvorby veřejných politik
Seminář: Prezentace a diskuze záměrů seminární práce

Blok III
Přednáška: Liberální demokracie: teorie a praxe
Seminář: Aktivita bude upřesněna po dohodě se studenty.
Diskuze k průběhu kurzu.

Blok IV
Přednáška: Zájmové a nátlakové skupiny jako aktéři veřejných politik
Seminář: Aktivita bude upřesněna po dohodě se studenty.

Blok V
Přednáška: Politické strany jako aktéři veřejných politik
Seminář: Aktivita bude upřesněna po dohodě se studenty.

Blok VI
Přednáška: Věda a poradenství jako aktéři veřejných politik
Seminář: Prezentace pracovní verze seminární práce (stav a problémy).
Reflexe přednášek a seminářů; náměty a komentáře; evaluace kurzu

Dílčí změny programu vyhrazeny.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (15.09.2012)

Kurz je určen především pro posluchače denního magisterského studia oboru veřejná a sociální politika KVSP ISS UK FSV. Účast studentů z dalších oborů je dána prostorovými možnostmi a dohodou s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK