PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Udržitelný rozvoj - JSM617
Anglický název: Sustainable Development
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2010
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Konzultace se domlouvají individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (16.11.2011)
Kurs seznámí posluchače s koncepcí udržitelného rozvoje, která byla poprvé formulována ve zprávě Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj "Naše společná budoucnost" ("zpráva Brundtlandové"). Udržitelný rozvoj, resp. udržitelný způsob života, je chápán jako pozitivní a demokratická alternativa k dnešnímu konzumně orientovanému způsobu života. Zmíněny budou ekonomické, politické a legislativní předpoklady udržitelného rozvoje a mezinárodní souvislosti udržitelného rozvoje. Bude diskutováno prosazování principů udržitelného rozvoje ve vybraných odvětvích (energetika, doprava, zemědělství?).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (06.01.2020)

Student by měl na konci kurzu:

--být seznámen s vývojem politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje (environmentální udržitelností) a jejich institucionálním zázemím na globální, evropské a národní úrovni

- být seznámen s principy politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, s aktuálními tématy a koncepty politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje (nízkoemisní a cirkulární ekonomika), top-down i bottom-up přístupy

- být seznámen s konceptem kvality života a jeho uplatněním v praxi (redefinování prosperity a co z toho vyplývá)

- být seznámen s překážkami implementace politik ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje na systémové i individuální úrovni

- znát hlavní aktéry politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje a rozumět /být schopen analyzovat jejich vzájemné interakce

- být seznámen s cíli a  nástroji politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje a strategickými dokumenty politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje EU a ČR

- rozumět územní dimenzí politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje s důrazem na místní udržitelný rozvoj a roli měst

- být seznámen s hlavními informačními zdroji v politice životního prostředí

- být připraven analyzovat případové studie a navrhovat variantní řešení problémů ochrany životního prostředí v kontextu udržitelného rozvoje (s ohledem na ekonomické, sociální a politické důsledky různých alternativ)

- Systematicky vyhledávat a zpracovávat kvantitativní i kvalitativní informace a vést si o nich strukturovanou evidenci.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. (06.01.2020)

Základní literatura:

Aktualizované dokumenty European Environment Agency a CENIA

Stav a výhledy politiky životního prostředí v Evropě, EEA, 2019, https://www.eea.europa.eu/soer-2020

OECD (2019), Environment at a Glance Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ac4b8b89-en.

Zpráva o stavu životního prostředí, MŽP

OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí, ČR 2018

Veselý A., Nekola, M. (eds): Analýza a tvorba veřejných politik, Praha, SLON, 2007

 

Doporučená literatura:

 

Beck, U: Riziková společnost, Praha, SLON, 2004

 

Seth M. Siegel:  Budiž voda, izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody, MZe, 2016

 

Moldan, B.: Podmaněná planeta, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2009

OECD (2017), Tackling Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights, OECD Publishing, Paris, 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (01.06.2011)

Trvale udržitelný rozvoj LS

Číslo předmětu: SM617

Přednášející: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Rozsah výuky: 2/0
Počet kreditů: 5
Ukončení: KZ

Podmínky pro zápis: Přijetí do bakalářského nebo magisterského studia na FSV

Cíle výuky: Kurs seznámí posluchače s koncepcí udržitelného rozvoje, která byla poprvé formulována ve zprávě Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj ?Naše společná budoucnost" ("zpráva Brundtlandové"). Udržitelný rozvoj, resp. udržitelný způsob života, je chápán jako pozitivní a demokratická alternativa k dnešnímu konzumně orientovanému způsobu života. Zmíněny budou ekonomické, politické a legislativní předpoklady udržitelného rozvoje a mezinárodní souvislosti udržitelného rozvoje. Bude diskutováno prosazování principů udržitelného rozvoje ve vybraných odvětvích (energetika, doprava, zemědělství?).

Tematické zaměření jednotlivých přednášek:
Základní pojmy a definice, literatura

Vliv člověka na prostředí v historii

Charakteristika vývoje civilizace podle Alvina Tofflera

Vavrouškův model životního prostředí, stav a vývoj životního prostředí

Vývoj péče o životní prostředí od 60. let po zprávu Brundtlandové (1987)

Definice a charakteristika udržitelného rozvoje (zpráva Brundtlandové, konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, 1992, Agenda 21)

Ekonomické nástroje udržitelného rozvoje

Odvětvové aspekty udržitelného rozvoje, legislativní a politické aspekty udržitelného rozvoje

Mezinárodní aspekty udržitelného rozvoje, perspektivy vývoje v rozvojových zemích

Globální řízení, význam rozvojové pomoci a spolupráce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK