PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rodinná politika - JSM609
Anglický název: Family Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://na Moodlu
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB547
Je neslučitelnost pro: JSB547
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (19.02.2012)
Kurs je věnován vývoji, proměnám a současné podobě rodinné politiky v České republice v mezinárodním kontextu. Kurs se dále zaměřuje na rozbor zejména evropských modelů rodinných politik, jejich společné a specifické rysy, dané historickým vývojem a vazbou na systémy sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována demografickým, sociologickým, ekonomickým a politickým souvislostem relevantním pro rozhodování o prioritách rodinných politik.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (15.02.2023)

Výsledné hodnocení studenta bude probíhat na základě součtu bodů za realizaci pilotní sondy do života českých rodin, přípravu na diskusní seminář, seminární práci  a za písemnou zkoušku formou testu.

U magisterských studentů bude místo semestrální práce (výzkum a seminární práce) a seminářů vyžodováno absolvování kolokvia nad prostudovanou odbornou literaturou z oblasti rodinné politiky. Za úspěšně absolvované kolokvium student obdrží maximálně 55 bodů.

 

Bodové hodnocení v předmětu Rodinná politika (maximální počty bodů):

 

Realizace minisondy: odevzdaný scénář rozhovoru, odevzdaný přepis rozhovoru, příprava ppt prezentace výsledků sondy a její přednesení na semináři .....20 bodů

Příprava na diskusní seminář...10 bodů

Seminární práce.....25 (nutno alespoň 13 bodů)

Test.......45 (nutno minimálně 23 bodů)

Celkem mozno získat maximálně ...........100 bodů (způsob hodnocení níže)

Klasifikace probíhá v souladu s opatřením děkanky č. 17/2018 “Užívání klasifikace A-F na UK FSV" (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). 

Stupeň                      Body 

A – výtečně                 91 – 100

B – velmi dobře           81 – 90

C – dobře                    71 – 80

D – uspokojivě             61 – 70

E – dostatečně             51 – 60

F – nedostatečně           0 – 50 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (30.01.2023)

Základní studijní literatura:

Kuchařová, V. a kol. česká rodina na počátku 21. století, Praha: Slon, 2019

Olivetti, C., & Petrongolo, B. (2017). The economic consequences of family policies: lessons from a century of legislation in high-income countries. Journal of Economic Perspectives, 31(1), 205-230.

Barbara Janta, Lynn M. Davies, Victoria Jordan, Katherine Stewart Recent trends in child and family policy in the EU European Platform for Investing in Children: Annual thematic report. Brussels: European Commission, 2019, dostupné na: file:///C:/Users/Karol%C3%ADna/Downloads/2019%20EPIC%20Annual%20Report-final.pdf

Aktualizovaná koncepce rodinné politiky, MPSV 2019

Doporučená literatura:

TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, H.: Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v ČR. Brno: MUNI Press, 2009 (kap. I. a II.), s. 17-156

Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, MPSV 2008

KŘÍŽKOVÁ, A a kol.: Práce a péče, Praha: SLON, 2008, s.163

KOCOURKOVÁ, J., RABUŠIC, L.: Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: SPRINT, 2006, (kap. I.5., II.3. - II.5.), s. 66-80, 107-158

MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J.: Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice, Brno: Masarykova Univerzita, 2005, s.79

MOŽNÝ, I.: Rodina a společnost, Praha: SLON, 2008, 2. upravené vydání, (kapitola 1., 7., 9., 10.), s. 13-27, 175-203, 233-288

Doing Better for Families, OECD 2011

KURONEN, M.: Research on Families and Family policies in Europe. State of the Art. Family Platform 2010, 124 s.

Další odborné články a výzkumné zprávy budou doporučeny v závěru každé přednášky.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (10.02.2023)

V kurzu jsou kromě klasických přednášek i přednášky hostů z praxe a exkurze. V rámci interaktivních seminářů se studenti učí diskutovat, odborně argumentovat. 

Studenti v průběhu roku realizují minisondu do života českých rodin, kde si nacvičí sběr kvalitativních dat, jejich analýzu, interpretaci a prezentování výsledků. 

Studenti se naučí psát scénář možného vývoje politiky nebo policy brief.

 Magisterští studenti mají místo semináře a minisondy odborné kolokvium.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (10.03.2023)

Program kurzu Rodinná politika 2022/2023 letní semestr: 

Přednásky budou probíhat prezenčně v Pekařské 16 nebo od 17.4. v Jinonicích.

·          

   • 13.2. 1. Přednáška - Představení kurzu. Vymezení rodiny a rodinné politiky.
   • 20.2. 2. Přednáška - Rodinná politika v České republice - historický vývoj a současnost. 
   • 27.2. 3. Přednáška - Rodinná politika ve vztahu k rodinám se specifickými potřebami. Nahraná z důvodu nemoci. 
   • 6.3.  5. Přednáška - Sociálně politické modely rodinných politik, modely welfare state se zaměřením na gender a rodinu. Rodinná politika na úrovni EU. Rodinná politika ve Velké Británii.
   • 13.3. 4. Přednáška s diskusí – Host z praxe Mgr. Jitka Čampulková
   • 20.3. Seminář 1: Diskusní seminář k tématům české rodinné politiky 
   • 27.3.  6. přednáška - Rodinná politika v Německu a ve Francii.
   • 3.4.  7. Přednáška - Rodinná politika v severských státech. (z důvodu stěhování online)
   • 10.4.  Velikonoční pondělí - volno 
   • 17.4.  Exkurze - Rodinná politika na MPSV - tvorba Koncepce rodinné politiky
   • 24.4.  Seminář 2: Prezentace studentských týmů - minisonda do života českých rodin + diskuse
   • 1.5.  Svátek práce - volno (příprava na zkoušku) 
   • 8.5. Svátek vítězství - volno (příprava na zkoušku)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK