PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Zdravotní politika - JSM601
Anglický název: Health Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Petr Háva, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (02.10.2006)
Seznámení se základními teoretickými koncepty: veřejná politika, zdraví a nemoc, determinanty zdraví, zdravotní politika jako politický proces, zdravotní politika z pohledu vztahů mezi aktéry, vývojem institucí a výsledky. Aplikace těchto konceptů na vybraných případech z praxe v seminární části předmětu. Rozvoj schopností samostatné kritické reflexe tvorby a realizace zdravotní politiky na národní a nadnárodní úrovni, základní orientace o oboru veřejné politiky na příkladu zdravotní politiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (07.04.2008)

Seznámení se základními teoretickými koncepty: veřejná politika, zdraví a nemoc, determinanty zdraví, zdravotní politika jako politický proces, zdravotní politika z pohledu vztahů mezi aktéry, vývojem institucí a výsledky. Aplikace těchto konceptů na vybraných případech z praxe v seminární části předmětu. Rozvoj schopností samostatné kritické reflexe tvorby a realizace zdravotní politiky na národní a nadnárodní úrovni, základní orientace o oboru veřejné politiky na příkladu zdravotní politiky.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (04.10.2006)

Základní literatura:

Barker, C. The Health Care Policy Process. Sage,London 1996

Bowling. A. Research Methods in Health. Investigating Health and Health Services. Open University Press. Buckingham 1997

Drbal, C. Česká zdravotní politika a její východiska. Galen, Praha 2005

Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Computer Press, Brno 2003

Háva, P. Zdravotní politika. In: Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Slon, Praha 2005, str. 311-352

Katz, J., Peberdy, A. Podpora zdraví - poznatky a praxe. Stručný souhrn poznatků z publikace: Promoting Health -Knowledge and Practice. London, Open University Press, 1997

Mc.Kee, M., Healy, J. Nemocnice v měnící se Evropě. Stručný souhrn zásadních poznatků publikace European Observatory on Health Care Systems Series: Hospitals in a Changing Europe.

Wallt, G. Health Policy. Witwatersrand University Press, Johannesburg 2004

Mach, J. a kol. Zdravotnictví a právo komentované předpisy. Orac, Lexis 2003

Saltman, R.B., Figueras, J. European Health Care Reform. Analysis of Current Strategie. WHO Regional Publications, European Series, No 72. WHO, Regional Office for Europe, Kopenhagen 1997

Health 21 - health for all in the 21st century. European Health for All Series No. 6. WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen 1999

Weinberger, O. Alternativní teorie jednání. Filosofia, Praha 1997

Weinberger, O. Norma a instituce. Úvod do teorie práva. Masarykova univerzita, Brno 1995

Rozšířená literatura
Abel-Smith, B. et al.: Choices in Health Policy. An Agenda for the European Union. Dartmouth, Aldershot 1995.

ARMSTRONG, P., ARMSTRONG, H. Planning for Care: Approaches to Health Human Resource Policy and Planning. Commission on the Future of Health Care in Canada., 2002.

Beaglehole, R:, Bonita, R:: Public Health at the Crossroads. Achievements and Prospects. Cambridge University Press, Cambridge 1997

Björkman, J.W., Altenstetter, Ch.: Health Policy. The International Library of Comparative Public Policy 7. An Elgar Reference Collection, Cheltenham 1998

Brock, D.W., Daniels, N.: Etické základy systému zdravotní péče navrženého Clintonovou administrativou. JAMA, 1994, 271: 1189-1196

Calkins, D. et al.: Health Care Policy. Blackwell Science, Oxford 1995.

Detels, R., Holland, W.W, et al.: Oxford Textbokk of Public Health. Third Edition. Volume I, II, III. Oxford Medical Publications, Oxford 1997

Drbal, C.: Nová zdravotní politika. ŠKola veřejného zdravotnictví. IPVZ, Praha 2001

Drbal, C.: Posttransformační stav a možnosti jeho řešení. Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, Praha 1998

Drbal, C.: Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako dominantní determinanta požadavků na systém péče o zdraví. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Studie 3/1997, Praha 1997

Drummond, M.F. et al.: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 2nd edit. Oxford Medical Publications, Oxford University Press 1999

Fiala, P., Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Barrister a Principal 2000.

Fuchs, V.R.: The Future of Health Economics, J. Health Economics, 2000, č. 19:141-157.

Fuchs, V.R.: The Future of Health Policy. Harvard University Press, Cambdridge 1993.

Getzen, T.E.: Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds. J.Wiley, New York 1997

Green, J., Thoroigood, N.: Analysing Health Poplicy. A Sociological Approach. Longman, Essex 1998

HAFFERTY, F. W., MCKINLAY, J. B. The changing Medical Profession: An International Perspective. New York, Oxford: Oxford University Press, 1993.

Hafferty, F.W., McKinlay, J.B. The Changing Medical Profession. An International Perspective. New York: Oxford University Press, 1993.

Hall, T.L., Mejía, A. Health Manpower Planning. Principles, methods, issues. Geneva: WHO, 1978

HAM, Ch.: Health Policy in Britain. The Politics and Organization of the National Health Service. Macmillan, 1992

Hamerníková, B:, Kubátová, K.: Veřejné finance - učebnice. Eurolex Bohemia, Praha 1999

HARRISON, A., PRENTICE, S. Accute Futurem.London: King´s Fund, 1996.

Háva, P., Strnad, L., Žáček, A.: Vyjadřování ekonomické efektivity zdravotnických služeb a možnosti uplatnění ekonomických nástrojů při jejím zvyšování. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu IGA MZ ČR, Praha 1995

Holčík, J., Žáček, A.: Sociální lékařství, MU LF, Brno 1995 (skriptum pro LF)

Howlett, M., Ramesh, M.: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press 1995.

JOHN, P.: Analysing Public Policy. Pinter, London 1998.

KRÁLOVÁ, V. Sociální příčiny a důsledky dětské obezity. Bakalářská práce. Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2005

Křečková-Tůmová, N. Vztah lékaře a pacienta v primární zdravotní péči. In Zdravotní politika a ekonomika. Sborník č. 2/2003. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2003, s. 1-269.

Křečková-Tůmová, N., Dobiášová, K. Vliv Zdravotnického systému na vztah pacient-lékař. In Zdravotní politika a ekonomika. Sborník č. 4/2001. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2001, s. 115-234.

Litman, T..J., Robins, L.S.: Health Politics and Policy. Delmar Publisher, New York 1991

McKee, M., Healy, J. (ed) Hospitals in a changing Europe. European Observatory on Health Care Systems Series. Buckingham: Open University Press, 2002.

McKee, M.: Epidemiology in the 21st century. The challenges ahead. Eur.J.Public Health 2001; 11: 241-242

Mlčoch, L.: Zastřená vize ekonomické transofmrace. Karolunum, Praha 1997

Mosialos, E., Le Grand, J. (ed.(: Health Care and Cost Containment in the European Union. Asgate, Aldershot 1999

Mossialos, E., Le Grand, J.: Health Care and Cost Containment in the European Union. Ashgate, Aldershot 1999.

Národní politika výzkumu a vývoje České republiky. Příloha k usnesení vlády ze dne 5. ledna 2000 č. 16

Normand, Ch., Weber, A.: Social Health Insurance. A Guidebook for Planning. World Health Organization 1994

NORTH, D.C.: Institutions, Instituional Change and Economic Performace. Cambridge University Press, Cambridge 1990

O´Brien-Pallas, L. Forecasting models for human resources in health care. Journal of Advanced Nursing. 2001, vol. 33, no. l, p. 120-129.

Odkaz na http://www.zdrav.cz - podrobnější informace o zdravotní politice, analýze zdravotní politiky, transparentnosti našeho zdravotnictví

OECD, Health Policy Studies No. 2. The Reform of Health Care. A comparative Analysis of Seven OECD Countries. Paris, 1992

OECD, Health Policy Studies No. 5, The Reform of Health Care Systems. A Review of Seventeen OECD Countries. Paris, 1994

Palfrey, C.: Key Concepts in Health Care Policy and Planning. Macmillan, Basingstoke 1994.

Parsons, W.: Public policy. An Introduction fo the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar, Cheltenham 1995.

Patton, C.V., Sawicki, D.S.: Basic Methods of Policy Analysis and Planning, New Jersey, Prentice Hall 1993.

READER, A. Communication, Relationships and Care. London: The Open University, 2004.

Robson, M., Ullah, P.: Praktická příručka podnikového reengineeringu. Management Press, Praha 1998

Saltman, R.B., Busse, R., Mossialos, E. Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems. European Observatory on Health Care Systems Series. Buckingham: Open University Press, 2002.

Saltman, R.B., Figueras, J. European Health Care Reform. Analysis of Current Strategie. Regional Publications, European Series. Kopenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1997, no. 72.

Saltman, R.B., Figueras, J., Sakelarides, C.: Critical Challenges for Health Care Reform in Europe. Open University Press, Buckingham 1998

Saltman, R.B., Figueras, J.: European Health Care Reform. Analysis of Current Strategies. WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen 1997.

Seedhouse, D.: Ethics. The Heart of Health Care. J.Wiley, Chichester 1988

SETLIFF, R., PORTER, J. E., MALISON, M., FREDERICK, S., BALDERSON, T. R. Strengthening the Public Health Workforce: Three CDC Programs That Prepare Managers and Leaders for the Challenges of the 21st Century. Journal of Public Health Management Practice. 2003, vol. 9, no. 2, p. 91-102.

Schreiber, V., Budil., I.: Křižovatky medicíny. Objevy, společnost, pacienti. Makropulos, Praha 1997

Starfield, B. Primary Care. Balancing Health Needs, Services, and Technology. New York: Oxford University Press, 1998.

Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně. Galén, Praha 1998

SUHRCKE, M., McKEE, M., ARCE, R.S., TSOLOVA, S., MORTENSEN, J. The contribution of health to the economy in the European Union. European Communities, 2005

Škrabánek, P., McCormick, J.: Pošetilosti a omyly v medicíně. Lidové noviny, Praha 1995

The NHS Plan. A plan for investment. A plan for reform. Presented to Parliament by the Secretary of State for Health By Command of Her Majesty, July 2000 ()

VÁGNEROVÁ, Z. Zdravotní stav ruské populace po roce 1991 a jeho determinanty. Diplomová práce. Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2006

Van Lerberghe, W., Adams, O., Ferrinho, P. Human resources impact assessment (editorial). Bulletin of the World Health Organization. 2002, vol. 80, no. 7, p. 525.

Vetter, N. The Hospital. From Centre of Excellence to Community Support. Chapman and Hall. 1995.

Vhodné časopisy: British Medical Journal (plnotextově dostupný od roku 1994 na internetu: http://www.bmj. com), databáze: Medline, Journal of American Medical Association (také v české verzi), Annals of Internal Medicine, Časopis lékařů českých, Praktický lékař, Zdravotnické noviny. Užitečné údaje lze získat také na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz, ale také na obdobných stránkách jiných států.

Walt, G.: Health Policy. An Introduction to Process and Power. People, governments and international agencies - who drives policy and how it is made. Witwatersrand University Press, Johanesburg 2004.

Weimer, D.L., Vining, A.D.: Policy Analysis. Concepts and Practice. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989

Weinberger, O. Alternativní teorie jednání. Filosofia, Praha 1997

Weinberger, O. Norma a instituce. Úvod do teorie práva. Masarykova univerzita Brno, 1995

WHO´s Global Health Wokrforce Strategy Meeting in Annecy, Francem December 2000 (www.who.int/health-services-delivery/human/workforce/index.htm).

Williams, A.: Health and Economics, Houndmills, Macmillan Press 1986.

Witter, S., Ensor, T.: An Introduction to Health Economics. For Eastern Europe and the Former Soviet Union. Wiley, Chichester 1997

World Development Report 1993. Investing in Health. Oxford University Press, Oxford 1993

World Development Report 1993. Investing in Health. Oxford University Press, Oxford 1993

Zdraví 21 - zdraví do 21. století. Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace. Světová zdravotnická organizace. Regionální úřadovna pro Evropu, Kodaň. Praha 2001.

Zdravotní pojištění, zdravotní péče. Úplné znění, č. 185. Sagit, Praha 1999 (tato edice právních předpisů reaguje na prováděné změny a poskytuje v dostupné formě právní předpisy z 29 okruhů, v uvedené citaci jsou samostatně zpracovány některé významné právní předpisy pro oblast zdravotnictví)

Žáček, A.: Nezdary, problémy a naděje transformace zdravotnictví. Část 1. Některé příčiny chybných rozhodnutí a počáteční fázi transformace. Časopis lékařů českých 1997, 136(4), 103-105; Část 2. Dilema rozvoje zdravotní péče. Časopis lékařů českých 1997, 136(5), 135-137; Část 3. Nové paradigma péče o zdraví a jeho nezbytnost. Časopis lékařů českých 1997, 136(6), 167-169Žáček, A:: K některým etickým otázkám péče o zdraví. Čas. lékařů českých 133, 1994, 5, 132-136

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (04.10.2006)
Zdravotní politika ZS 2006
Číslo předmětu: SM601
Přednášející: MUDr. Petr Háva, CSc, Rozsah výuky: 2/1; Počet kreditů: 5 Ukončení: Zk

Podmínky pro splnění studijních povinností: Odevzdání seminární práce na zadané téma (na základě vybraného článku z některého z uvedených zahraničních časopisů). Absolvování ústní části zkoušky.

Celkové hodnocení bude provedeno podle klíče:
85 - 100 bodů -výborně; 75 - 84 bodů - velmi dobře; 65 - 74 bodů - dobře. Body bude možno získat takto: a) Seminární práce na zadané téma (odevzdání) - max. 40 bodů; b) výsledky závěrečné ústní zkoušky - max. 60 bodů

Cíle výuky: Seznámení se základními teoretickými koncepty: veřejná politika, zdraví a nemoc, determinanty zdraví, zdravotní politika jako politický proces, zdravotní politika z pohledu vztahů mezi aktéry, vývojem institucí a výsledky. Aplikace těchto konceptů na vybraných případech z praxe v seminární části předmětu. Rozvoj schopností samostatné kritické reflexe tvorby a realizace zdravotní politiky na národní a nadnárodní úrovni, základní orientace o oboru veřejné politiky na příkladu zdravotní politiky.

Stručný program jednotlivých přednášek:

1. Úvod do zdravotní politiky. Filozofie kurzu. Co je zdravotní politika. Předmětné vymezení

(společenské problémy, aktéři, instituce, výsledky řešení problémů). Základní koncepty a pojmy pro studium zdravotní (veřejné) politiky. Role výzkumu, statistických šetření, demokracie, základních lidských práv a významných principů, hodnot pro tvorbu zdravotní politiky. Význam nadnárodních organizací pro tvorbu a realizaci zdravotní politiky na národní úrovni (WHO, OECD, EU). Informace o seminární práci studentů.

Úvodní text: Háva: Zdravotní politika. In: Potůček, M. a spol. Veřejná politika. Slon, Praha 2005, str. 311-352

Studijní texty:

Walt, G.

Barker, C.

Seminář č. 1.: Úvodní diskuse o aktuálních problémech českého zdravotnictví z pohledu různých aktérů (pacienti, zdravotníci, politici, dodavatelé technologií). Ukázka výsledků sociologického dotazníkového šetření. Jak nám může pomoci zdravotní politika řešit tyto problémy? Politický systém jako nástroj uspokojování zájmů (úvodní text Brokl a kol. Reprezentace zájmů v politickém systému ČR, Slon, Praha 1997).

2. Úvod do problematiky zdraví a nemoci, determinanty zdraví (biomedicíncký a sociálně - ekonomický koncept). Klasifikace nemocí, problematika ekvity a nerovnosti ve zdraví. Přehled o dostupných zdrojích informací na internetu.

Měření zdraví, přístupy k hodnocení potřeby zdravotní péče. Úmrtnost a nemocnost. Demografické ukazatele. Epidemiologické studie. Koncepty ?burden of disease", polymorbidita, nemocnost v průběhu lidského života. Zdravotní stav populace a populačních skupin. Zdravotní stav starších občanů.

Úvodní text: Beaglehole: Determinant sof health and disease. Overview and framework (str. 83-111 In: Detels et al. Oxford Textbook of Public Health.).

Studijní texty: A. Bowling epidemiologie nebo možné taky z detelse - modré vydání 2004; Drbal: Česká zdravotní politika a její východiska, Galen, Praha 2005

Seminář č. 2.: (1) Ukázka analýzy vývoje zdravotního stavu obyvatel Jihočeského kraje. Podklady power point, Sborník č. 2/2002 IZPE. (2) Sociologie medicíny - její předmětné vymezení, jaké jsou současné přínosy sociologie medicíny pro rozvoj našeho poznání (úvodní text Scambler, G. Sociology as applied to medicine. Saunders, London 1997)

3. Zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj, mezinárodní srovnání, nerovnosti ve zdraví:
Chronická onemocnění, nádory, kardiovaskulární nemoci, úrazy, vrozené vady. Civilizační onemocnění. Nerovnosti ve zdraví. Diskuse příčin rozdílů zdravotního stavu západoevropských a východoevropských států.

Úvodní text: Beaglehole, R., Bonita, R.: (1) Health, disease and the health transition, (2) Global heath: past trends and prezent challenges In: Beglehole, R.,, Bonita, R. Public Health at the Crossroads. Achievements and prospects. Cambridge University Press, Cambridge 1997

Studijní texty: European Health Reports, WHO Reports

WHO Report 2005 Chronical Diseases,

Williamson - determinanty zdraí (přšklad do češtiny a originál)

Články k nerovnostem ve zdraví,

Seminář č. 3: Databáze WHO ?Health for all Database", OECD Health Data - praktické ukázky. Too Early Dye - případová studie vývoje zdraví v Ruské federaci (Vágnerová, diplomka)

4. Podpora zdraví a investice pro zdraví

Podpora zdraví. Teoretické koncepty. Politiky podpory zdraví. Národní programy zdraví - východiska, hodnocení výsledků. Podpora zdraví (vzdělávání, prevence, mezisektoriální přístup) - koncepty, hodnocení programů podpory zdraví, ?Investment for Health". Praktická ukázka: Analýza politiky podpory zdraví v ČR.

Úvodní text: Definice, vytáhnout ze stránek WHO, EU

Studijní texty: Katz Peberdy: Podpora zdraví - poznatky a praxe (výtah z publikace),

Seminář č. 4.: WHO Analýza politiky podpory zdraví v ČR, článek Havelková v ZČR 2005

5. Strategie rozvoje zdraví. Národní programy (UK, ČR 1995, 2002). Strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro 21. století. Cíle zdravotní politiky - zkušenosti vybraných států (UK, SRN, Rakousko) s realizací zdravotní politiky, založené na vymezení cílů. Co je koncepce péče o zdraví - osnova a metoda zpracování koncepce jako řídícího dokumentu zdravotní politiky (Lublaňská charta). Východiska přípravy koncepce. Ukázky koncepčních materiálů české zdravotní politiky (ČR - viz www.mzrc.cz , Rakousko, Německo, vybrané státy OECD) a jejich diskuse. Role výzkumu ve zdravotní politice.

Úvodní text: Scaly, G. Public Hhealth: a vision for the future. In: Orme, J. et al. Public Health for the 21st Century. New Perspectives on policy participation and practice. Open University Press, England 2003

Další studijní texty: Zdraví 21 WHO, Koncepce zdravotnictví ČR v letech 2005-9, články o cílech ze sborníku IZPE č. 1/, Ljublanská charta

Seminář č. 5.: Potravinové války. Problém epidemie obezity a přístupy k jeho řešení na příkladu aktivit nadnárodních organizací. (výchozí text, Králová: Sociální příčiny a důsledky dětské obezity. Bakalářská práce oboru sociologie a sociální politiky. FSV UK, Praha 2005)

6. Organizace a řízení zdravotnických služeb. Organizační uspořádání a produkční funkce. Kooperace, koordinace, autonomie, fragmentace, konkurence. Formy vlastnictví zdravotnických zařízení. Základní funkce řízení. Role krajů v oblasti tvorby a realizace zdravotní politiky. Komunitní zdravotně - sociální péče.

Text: Háva ve Zdravotní politice - management obecně; McKee Nemocnice v měnící se Evropě Gladkij- Management

Seminář č. 6.: Cesty odstátnění českých nemocnic

7. Zdravotnické právo jako nástroj zdravotní politiky: Obecná procedura tvorby, ukázka na vybraném příkladu zákona (zákon o transplantacích). Základní struktura českého zdravotníckého práva a komentář některých etap jeho vývoje po roce 1990. Zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; právní předpisy pro oblast veřejného zdravotního pojištění, atd.

Úvodní text: Normy a instituce. O. Weinberger

Studijní texty: Mach, J. a kol. Zdravotnictví a právo, komentovaní předpisy.LexisNexis, Praha 2005

Stolínová, J., Mach, J. Právní odpovědnost v medicíně. Galén, Praha 1998

Křepelka, F. Evropské zdravotnické právo. Orac, Praha 2004

Úvod do práva

Seminář č. 7.: Vývoj právního rámce českého zdravotnictví po roce 1989

8. Etické dimenze zdravotní politiky
Spravedlnost, zdraví a zdravotní politika.

Úvodní text: Daniels, N. et al.: Justice, Health and Health Policy. In: Danis, M., Glancy, C., Churchill, L.R. Ethical Dimensions of Health Policy. Oxford University Press, Oxford 2002; str. 19-47

Žáček 1997

Studijní texty: Kingdon, J.W. The reality of public policy making. In: Danis, M., Glancy, C., Churchill, L.R. Ethical Dimensions of Health Policy. Oxford University Press, Oxford 2002; str. 97-16

Šimek, J., Špalek, V., Křížová, E., Janečková, H. Etické aspekty transformací zdravotnických systémů v rozvinutých státech světa. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2002

Seminář č. 8.: Diskuse aktuálních etických problémů českého zdravotnictví (moderní technologie, veřejné zdraví, příklady nespravedlnosti v českém zdravotnictví).

9. Ekonomika zdraví. Přehled ekonomických nástrojů, pozitivní a normativní přístupy, nabídka, poptávka, potřeba a služby, hodnocení efektivnosti (makro a mikro přístupy), alokace prostředků, hodnocení technologií (HTA) Národní účty zdraví (NHS), ekonomické hodnocení programů a léčebných postupů. Diskuse o příčinách problémů hospodaření českých nemocnic.

Úvodní text: Culyer, A.J., Newhouse, J.P.: The State and Scope of Health Economics. In: Culyer, Newhouse Handbook of Health Economics. Elsevier, Amsterdam 2000

Další studijní texty: viz , samostatný kurz Health Economics na FSV UK

Seminář č. 9.: Trh ve zdravotnictví, konkurence ve veřejném sektoru. Konkurence a trh v českém zdravotnictví po roce 1989.

10. Financování a úhrady zdravotnických služeb: Typologie systémů financování, mezinárodní srovnání. Veřejnoprávní a soukromoprávní zdravotní pojištění, přímé úhrady, spoluplatby, šedá ekonomika. Základní pojmy a mechanismy. Analýza vývoje systémů financování zdravotní péče v průběhu minulého století. Možnosti dalšího vývoje v kontextu ekonomického vývoje (národní účty, makroekonomické ukazatele, podíl soukromého a veřejného sektoru ve smíšené ekonomice). Praktický příklad: vývoj financování zdravotní péče v ČR; Analýza financování českého zdravotnictví v kontextu úhrad, sborník č. 8/2003 IZPE.

Úvodní text: Háva, P.: Zdravotní politika In: Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Slon, Praha 2005

Studijní texty: Purchasing book (samba), Financing ??

Seminář č. 10.: Vývoj a problémy zdravotního pojištění v CR

11. Léková politika: Léková politika jako součást zdravotní politiky, farmakoekonomika, mezinárodní srovnání výdajů na léčiva.

Úvodní text: Durda, L.: Léková politika kapitola se sborníku IZPE

Studijní materiály: Regulating pharmaceuticals in Europe: striving for eficiency, equity and duality. Europena Observatory on Health Care Systéme 2004

Seminář č. 11.: Aktuální problémy české lékové politiky

12. Vývoj právního rámce EU v oblasti zdravotnictví: Volný pohyb občanů EU a služeb ve vztahu ke zdravotnickým službám, příklady rozhodnutí Evropského soudního dvora. Služby v obecné zájmu v EU. Prezentace studentů.

Text: eurohealth

Háva, analýza soudních rozhodnutí, Text EU o službách ve veřejném zájmu

Křepelka

Úvod do Evropského práva

Seminář č. 12.: Diskuse v EU o pojetí služeb v obecném zájmu

13. Strategie reforem péče o zdraví, reformy organizace zdravotnických služeb. Analýza vývoje ve střední a východní Evropě, EU a USA.

Seminář č. 13.: Celkový pohled na vývoj zdravotní politiky v ČR po roce 1989

Seminární práce studentů na vybrané téma.

Ukázky prací studentů v roce 2005
Diskuse o výběru témat. Podklady.

Možné zdroje informací pro seminární práce studentů:

Časopisy: Zdravotnické noviny, Zdravotnictví v ČR (www.zcr.cz ), British Medical Journal www.bmj.com volně přístupné fulltexty), Journal of American Medical Association (JAMA), New England Journal of Medicine (NEJM); Health Affairs, Eurohealth, Bulletin of the World Health Organization (volně dostupné na www.who.int , fulltexty), eurohealth

HITs: Health Care Systems in Transition, řada publikací o zdravotnictví v jednotlivých státech evropského regionu WHO. Dostupné z www.observatory.dk

Highlights on Health: Dostupné na www.who.dk

HEALTH DATA (volně dostupná databáze údajů o vývoji zdravotního stavu, demografie, základní ukazatele o zdravotnických službách, spotřeba zdravotnických služeb), databáze je dostupná na www.who.dk

European Observatory on Health Care systems (www.observatory.dk )

World Health Organization, Ženeva (www.who.int ); Evropská úřadovna WHO v Kodani (www.who.dk )

OECD (www.oecd.org ), řada volně dostupných dokumentů ve fulltextech.

Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec n. Černými lesy (www.izpe.cz ), sborníky, souhrny poznatků z vybraných monografií.

Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha (www.uzis.cz)

Ministerstva a Parlament (www.mzcr.cz ; www.psp.cz ; www.senat.cz ; www.mfcr.cz , www.mpsv.cz)

Otázky ke zkoušce z předmětu Zdravotní politika (Zimní semestr 2005)

1. Vymezení zdravotní politiky (Aktéři, proces, rozhodování, východiska, klasifikace nemocí, problematika ekvity).

2. Role nadnárodních organizací (WHO, OECD, EU) v procesu tvorby zdravotní politiky na národní úrovni a při řešení globálních zdravotních problémů

3. Nové veřejné zdraví (new public health) jako významné poznatkové východisko pro tvorbu zdravotní politiky

4. Obecné cíle systémů zdravotní péče z hlediska tvorby a realizace zdravotní politiky.

5. Role aktérů zdravotní politiky (klíčové zájmové skupiny a jejich vliv na tvorbu zdravotní politiky). Uveďte příklady reprezentantů zájmových skupin v české zdravotní politice po roce 1989.

6. Přínosy a možnosti sociologických dotazníkových šetření pro zdravotní politiky, role sociologie medicíny.

7. Determinanty zdraví, podpora zdraví. Rozdíly pojmů zdraví, zdravotní péče, zdravotnické služby.

8. Strategie a koncepce ve zdravotní politice (strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví 21., koncepční materiály zdravotní politiky v ČR a zahraničí).

9. Hodnocení zdravotního stavu populace (ukazatele, metody sběru dat, statistické databáze).

10. Globální trendy vývoje zdravotního stavu a demografie - jejich význam pro tvorbu zdravotní politiky.

11. Měření zdraví, hodnocení potřeby zdravotní péče, problematika zdravotního stavu starší populace.

12. Organizace a řízení zdravotnických služeb (primární, sekundární, terciární) a jejich vzájemné vztahy. Význam tohoto členění z hlediska struktury nabídky zdravotnických služeb.

13. Význam managementu a veřejné správy ve zdravotnictví. Plánování zdravotně - sociálních služeb na komunitní úrovni.

14. Role výzkumu ve zdravotní politice. Výzkum vývoje zdraví a výzkum zdravotnických služeb.

15. Perspektivy dalšího vývoje zdravotnických služeb. Rozpory mezi vývojovými možnostmi a jejich financováním. Nákladné zdravotnické služby a jejich dostupnost.

16. Léková politika (klíčové body a nástroje).

17. Léková politika v ČR po roce 1990.

18. Zdravotnické právo a zdravotní politika (proces tvorby právních norem, struktura zdravotnického práva v ČR).

19. Zdravotní politika v ČR v letech 1989 - 1995.

20. Zdravotní politika v ČR v letech 1995 - 2000.

21. Zdravotní politika v ČR v letech 2000 - 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK